Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Indėlių draudimas

INFORMACIJA INDĖLININKUI

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

AB Šiaulių banke laikomi indėliai yra draudžiami

viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“

Apsaugos riba

iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje

visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų

7 darbo dienos3

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta

eurai

Kontaktiniai duomenys

(viešoji įstaiga „Indėlių̨ ir investicijų̨ draudimas“, Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas [email protected])

Daugiau informacijos

www.iidraudimas.lt

Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams draudimo įmonė išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.
Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

Draudimo išmokų išmokėjimas.
Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra draudimo įmonė (viešoji įstaiga „Indėlių̨ ir investicijų̨ draudimas“, Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas [email protected]), interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su draudimo įmone. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

Kita svarbi informacija

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti draudimo įmonėje.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos draudimo įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

INFORMACIJA APIE INDĖLIŲ DRAUDIMĄ

Pagrindinė informacija apie atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

AB Šiaulių banke laikomi indėliai yra draudžiami

viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami

Informuojama, kad pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį indėlių draudimo objektas nėra (nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės teisės aktus šie subjektai yra įsteigti):

1.1. kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;

1.2. nuosavos lėšos;

1.3. indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

1.4. finansų įstaigų indėliai;

1.5. valdymo įmonių indėliai;

1.6. finansų maklerio įmonių indėliai;

1.7. indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);

1.8. draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;

1.9. kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

1.10. pensijų fondų indėliai;

1.11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

1.12. Lietuvos banko indėliai;

1.13. paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

1.14. elektroniniai pinigai ir iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Atvejai, kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

Informuojama, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 8 straipsnį indėlių draudimo išmokos nemokamos:

2.1. už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį nėra indėlių draudimo objektas;

2.2. indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų;

2.3. indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.

Atvejai, kai indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas

Informuojama, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kai:

3.1. trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, – iki bus pateikti duomenys, kuriais pagrindžiama teisė gauti indėlių draudimo išmoką, arba įsiteisės galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl indėlio;

3.2. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu, – iki apribojimų panaikinimo;

3.3. per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų, – iki 3 mėnesių nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;

3.4. draudimo įmonė iš indėlių draudimo sistemos dalyvio gauna duomenis apie indėlių draudimo išmokos sumą, kuri bus didesnė kaip 100 000 eurų dėl Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių, sumai, viršijančiai 100 000 eurų, – iki bus išsiaiškintos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;

3.5. tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje ar depozitinėje sąskaitoje, – iki bus išsiaiškintos konkrečiam asmeniui bendroje ar depozitinėje sąskaitoje priklausančios sumos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;

3.6. indėlių draudimo išmokos mokamos Lietuvos Respublikoje įsteigtos kredito įstaigos priimančiojoje valstybėje narėje įsteigto filialo indėlininkams pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalį, – iki priimančiosios valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratorius patvirtins, kad jis yra pasiruošęs mokėti indėlių draudimo išmokas;

3.7. indėlių draudimo išmokos mokamos kitoje valstybėje narėje buveinę turinčios kredito įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalį, – iki buveinės valstybės narės indėlių draudimo sistemos, kurios dalyvė yra kredito įstaiga, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, administratorius pateiks draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms išmokėti, ir perves draudimo išmokoms išmokėti reikiamą lėšų sumą;

3.8. indėlininkui ar kitam asmeniui, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, – iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Kontaktiniai duomenys

(viešoji įstaiga „Indėlių̨ ir investicijų̨ draudimas“, Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas [email protected])

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.