Svarbūs dokumentai

Banko įstatai
Akcijų suteikimo taisyklės
Atlygio politika
  • Atlygio politika (Ši Politikos redakcija, patvirtinta 2023 m. kovo 31 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo, įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir taikoma pilna apimti, išskyrus skiriant, tvirtinant ir suteikiant Nustatytiesiems darbuotojams atlygį už darbą / veiklą iki 2022 m. (tokiais atvejais vadovaujamasi 2020 m. kovo 31 d. ir 2022 m. kovo 3 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintomis Atlygio politikos redakcijomis);
  • Atlygio politika (2022 m. kovo 30 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta Atlygio politikos redakcija vadovaujamasi skiriant, tvirtinant ir suteikiant Nustatytiesiems darbuotojams atlygį už darbą / veiklą už 2022 m.);
  • Atlygio politika (2020 m. kovo 31 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta Atlygio politikos redakcija vadovaujamasi skiriant, tvirtinant ir suteikiant Nustatytiesiems darbuotojams atlygį už darbą / veiklą iki 2022 m.).
Įvairovės politika
Interesų konfliktų valdymo politika
Korupcijos prevencijos ir nepriimtino elgesio politika
Korporatyvinio valdymo politika
Etikos kodeksas

Bendrieji dokumentai

Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
Principas „Pažink savo klientą“

Kreditavimo paslaugų dokumentai

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos
Bendrosios lizingo sąlygos privatiems klientams
Bendrosios lizingo sąlygos verslo klientams
Bendrosios faktoringo sąlygos
Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos
Bendrosios dokumentinio akredityvo išleidimo salygos
Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Projektai suderinti iki 2017-10-31

Projektai suderinti nuo 2017-11-01

Kasdieninių paslaugų dokumentai

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės
Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas
Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos
Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos
Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos
Naudojimosi paslaugų planais sąlygos
Bendrosios e. sąskaitos teikimo mokėtojams sąlygos
Periodinio kredito pervedimo teikimo sąlygos

Investicinių paslaugų dokumentai

Dalyvavimo politika

Dalyvavimo politika

Bankas nerengia ir viešai neskelbia Dalyvavimo politikos bei informacijos, kaip Dalyvavimo politika buvo įgyvendinama dėl šių priežasčių:  

  • Banko VP portfelyje akcinių bendrovių akcijų dalis yra nereikšminga;
  • Jokioje akcinėje bendrovėje Banko nuosavybės teise turima akcijų dalis nesiekia 0,5 proc. įstatinio kapitalo;
  • Banko patronuojamoji įmonė gyvybės draudimo bendrovė „SB draudimas“ VP portfelyje (Banko valdomame) akcinių bendrovių akcijų neturi.