Asmens duomenų apsaugos taisyklės

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE JUS

1. Šių Asmens duomenų apsaugos taisyklių paskirtis

Šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse (toliau trumpiau – Taisyklės) rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip akcinė bendrovė Šiaulių bankas (arba tiesiog „Bankas“ arba „mes“) renka, naudoja ir saugo Jūsų Asmens duomenis, bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

Šios Taisyklės taikomos Jums – buvusiems, esamiems ir / ar būsimiems Banko Klientams ar su jais susijusiems asmenims, kurie išreiškė norą naudotis mūsų paslaugomis, jomis jau naudojasi, anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis, t. y. esate mūsų Banko Kliento atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan., ar  esate juridinių mūsų Banko Klientų atstovas, akcininkas, valdymo organų narys, tikrasis naudos gavėjas ir pan.

Su šiomis Taisyklėmis ir kita su Asmens duomenų apsauga susijusia informacija Jūs taip pat galite susipažinti Banko Klientų aptarnavimo padaliniuose. Prašome periodiškai apsilankyti Banko interneto puslapyje, kuriame rasite naujausią šių Taisyklių versiją bei kitą aktualią su Asmens duomenų apsauga susijusią informaciją.

Kviečiame susipažinti ir taip pat su šiomis Taisyklėmis supažindinti esamus ar būsimus Jūsų įgaliotus atstovus, asmenis, kuriems Jūs atstovaujate, naudos gavėjus bei kitus asmenis, kurie kaip nors susiję ar gali būti susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Atkreipiame dėmesį, jog šių Taisyklių turinys pritaikytas bendrai visiems asmenims, besinaudojantiems įvairiomis Banko paslaugomis. Pageidaujant gauti asmeninę duomenų tvarkymo informaciją, prašome kreiptis Taisyklių 3 dalyje „Duomenų valdytojas“ nurodytais kontaktais.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos

Klientas ir / ar su juo susiję asmenys (arba Jūs) – tai bet kuris konkretus fizinis asmuo, kuris išreiškė norą naudotis mūsų paslaugomis, jomis jau naudojasi ar anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susijęs su Banko teikiamomis paslaugomis, t. y. yra atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan., ar juridinių mūsų Banko Klientų atstovas, akcininkas, valdymo organų narys, tikrasis naudos gavėjas ir pan.

Asmens duomenys - bet kokia informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, perdavimą, naikinimą ir kt.).

Taisyklės – šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės, kuriose yra pateikiama informacija, kaip Banke tvarkomi Jūsų duomenys.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (sutrumpintai vadinamame „BDAR“) ir kituose teisės aktuose.

Automatizuotas sprendimo priėmimas - reiškia, kad be Banko darbuotojo įsikišimo kompiuterinė sistema priima spendimą dėl paslaugos suteikimo.

 

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

3. Duomenų valdytojas

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra akcinė bendrovė Šiaulių bankas, įmonės kodas: 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

Mes saugome informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami Jūsų Asmens duomenis, mes laikomės BDAR, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

Jeigu turite klausimų, prašymų ar pastabų dėl šių Taisyklių, vykdomo Asmens duomenų tvarkymo, skundų ar kitų su Asmens duomenų apsauga Banke susijusių klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai
Elektroninis paštas: [email protected]
Telefonas: 1813  (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)

arba

Duomenų apsaugos pareigūnas:
[email protected]

4. Pagrindiniai Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir Asmens duomenų kategorijos

Bankas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko informaciją apie Jus, kokia yra reikalinga šiems pagrindiniams tikslams:

 • tinkamai Jus identifikuoti ir palaikyti dalykinius santykius (tvarkoma ši informacija: vardas ir pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pan.) bei kiti duomenys);
 • suteikti Jums Banko finansines paslaugas– pagal teisės aktų reikalavimus, tinkamai ir kokybiškai (priklausomai nuo finansinės paslaugos renkama tokia papildoma informacija: informacija apie išsilavinimą, profesiją, darbą, Jūsų šeimą, neveiksnumą ir veiksnumo apribojimą, išsami informacija, kaip Jūs naudojatės Banko paslaugomis ir produktais (pvz., mokėjimų informacija, mokėjimo kortelės duomenys, elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys), finansinė informacija (pajamos, pajamų šaltiniai, įsipareigojimai, turto ir kiti duomenys));
 • įvertinti Jūsų mokumą, kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir, jeigu būsite įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą (renkama apie Jus tokia informacija: informacija apie Jūsų šeimą, nepilnamečių vaikų skaičius, informacija apie išsilavinimą, profesiją, darbą, turimą (ne)kilnojamąjį turtą bei teisės į jį, esamų arba buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą ir kita informacija, svarbi atliekant Jūsų kreditingumo ir finansinės situacijos vertinimą);
 • užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (renkama tokia informacija apie Jus: asmens tapatybės dokumento kopija, mokesčių mokėtojo kodas, pilietybė, informacija dėl rizikos kategorijos, kuriai priskiriame Klientą pagal produktų, paslaugų ir (arba) operacijų riziką, politinės pažiūros (tikriname, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo);
 • informuoti Jus apie teikiamas paslaugas ir teirautis Jūsų nuomonės apie paslaugas, jų kokybę, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (renkama tokia informacija: vardas ir pavardė, amžius, Jūsų kontaktinė informacija, turimi Banko produktai, informacija apie paslaugas, kuriomis naudojatės);
 • užtikrinti Jūsų, Banko darbuotojų, Banko Klientų sveikatos, gyvybės ir Banko turto saugumą bei viešąją tvarką, stebint vaizdą – tais atvejais, kai atvyksite į filmuojamas Banko patalpas (renkami vaizdo įrašai);
 • užtikrinti Jūsų aptarnavimo kokybę, įrašant pokalbius telefonu (apie Jus renkama tokia informacija: pokalbių telefonu įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys);
 • ginti ir saugoti Banko teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant skolas (renkama tokia informacija: visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, įsiskolinimo dydis, Jūsų ar trečiųjų asmenų (pvz., notarų, antstolių, advokatų, paveldėtojų, sutuoktinių ir pan.) siųsti ar pateikti dokumentai bei jų priedai, procesiniai dokumentai, kuriuose yra Jūsų Asmens duomenų, informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius).
5. Informacija, kuri turi būti mums pateikta, ir jos nepateikimo pasekmės

Norėdami naudotis Banko paslaugomis, Jūs turite pateikti mums tą informaciją, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume su Jumis finansinių paslaugų sutartį ar suteiktume Jums finansinę paslaugą, taip pat tą  informaciją, kurią turime surinkti pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu nepateiksite Banko prašomos informacijos, turime teisę finansinių paslaugų Jums neteikti arba finansinių paslaugų teikimą sustabdyti.

6. Informacija, kuo remdamiesi tvarkome Jūsų Asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų duomenis, laikydamiesi BDAR nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • vykdydami sudarytas sutartis ir / arba siekdami imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, pvz., atlikdami mokėjimo operacijas, pavedimus, atnaujindami duomenis apie Jus, skolindami ir pan.
 • siekiant teisėtų Banko ir / arba trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys, interesų, pvz., teikiant ir gaunant informaciją iš jungtinių skolininkų duomenų bazių, kredito įstaigų, siekiant įvertinti jūsų mokumą, kreditingumą ir įsipareigojimų vykdymo riziką, jeigu būsite įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą; nagrinėjant kilusius ginčus ir pretenzijas teisiniuose procesuose,  siekiant užtikrinti Banko darbuotojų, Banko Klientų sveikatos, gyvybės ir Banko turto saugumą bei viešąją tvarką stebint vaizdą, įrašant pokalbius ir pan.
 • vykdydami Bankui taikomas teisines prievoles arba įgyvendindami viešąjį interesą, t. y. mums, Bankui, taip pat taikomi įvairūs teisiniai įpareigojimai numatyti teisės aktuose, kuriuos privalome vykdyti, pvz., užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, tinkamai įvertinti Jūsų prisiimamus įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, Lietuvos banko patvirtintus Atsakingojo skolinimo, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatus, teikti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitų informavimo paslaugų teikėjams informaciją, tinkamai vykdyti mokėjimus užtikrinant Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo reikalavimus ir kt., tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose numatytas prievoles Bankui.
 • remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, t. y. tvarkome tiek, kiek Jūs leidote mums pateikdami sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis konkrečiais tikslais, pvz., siųsti rinkodaros pasiūlymus, pateikti jūsų sąskaitų sąrašą Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui, jeigu naudojatės tokia paslauga ir pan.
7. Duomenų šaltiniai

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiai iš Jūsų, iš Jūsų veiklos, Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šių Taisyklių 4 dalyje, Bankas, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, renka ir gauna informaciją apie Jus iš išorės šaltinių:

 • VĮ „Registrų centras“ ar  kitų asmenų, tvarkančių teisės aktuose nurodytus registrus;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • VĮ „Regitra“;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos;
 • Lietuvos banko, prižiūrinčio Banko veiklą;
 • Banko patronuojamųjų  įmonių, kitų kredito,finansų įstaigų, mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigų bei organizacijų;
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo;
 • VŠĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“;
 • VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“;
 • antstolių, notarų, teismų, kitų teisėsaugos institucijų;
 • telekomunikacijų bendrovių;
 • komunalinių paslaugų teikėjų;
 • skolų išieškojimo įmonių;
 • draudimo bendrovių;
 • savivaldybių;
 • mūsų Klientų, kai jie pateikia Jūsų, kaip sutuoktinių, vaikų, kitų šeimos ar giminystės ryšiais susijusių asmenų, laiduotojų, įkaito davėjų ir pan. duomenis;
 • juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis ir pan.;  
 • ir kitų.
8. Duomenų gavėjai

Bankas atskleidžia informaciją ar jos dalį apie Jus šiems asmenims, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šių Taisyklių 4 dalyje:

 • Banko patronuojamosioms bendrovėms;
 • viešųjų registrų tvarkytojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • finansų ir mokėjimo įstaigoms ar kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams (įskaitant teikiantiems mokėjimo iniciavimo bei sąskaitos informacijos paslaugas, kai Bankas suteikia prieigas tokiems teikėjams), draudimo įmonėms (įskaitant draudimo tarpininkus, draudimo brokerius);
 • Asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ar kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, administravimu ar naudojimu;
 • Lietuvos bankui, Europos Centriniam Bankui, bankams korespondentams ar kitiems tarpininkams (pvz., tarpuskaitos namams, atsiskaitymų tarpininkams, finansų maklerio įmonėms, kolektyvinio investavimo subjektams, valdymo įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas ir pan.), kurie dalyvauja atliekant mokėjimo operacijas, vykdomas mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose ir / ar yra susiję su šių operacijų tvarkymu;
 • teisėsaugos institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • tretiesiems asmenims, kurie diegia, administruoja ar kitaip tvarko Banko naudojamą programinę įrangą;
 • spausdinimo ir / ar pašto paslaugų teikėjams, kai tai susiję su Banko pranešimų spausdinimu ir / ar siuntimu;
 • asmenims, kurių veikla susijusi, sutarčių ir kitokių dokumentų archyvavimu ir saugojimu;
 • asmenims, kurie teikia Bankui dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu paslaugą;
 • prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, laiduotojams, įkaito davėjams);
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, paslaugų teikėjams, kuriuos Bankas pasitelkia Bankui būtinų paslaugų teikimui arba šios įstaigos kreipiasi, vykdydamos joms įstatymų pavestas funkcijas;
 • kitiems tretiesiems asmenims (tarpininkams), tvarkantiems Asmens duomenis Banko vardu ar pagal su Banku sudarytas bendradarbiavimo sutartis;
 • potencialiems arba esamiems Banko verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.
9. Informacijos apie Jus perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Dauguma atvejų Asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvoje ir tik konkrečiais atvejais yra perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje (dažniausiai kai Banko pasamdyta išorinė paslaugų teikėja yra įsisteigusi kitoje šalyje). Žinoma, esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų (pvz., vykdant skolos išieškojimo procesus), tačiau tai yra vykdoma laikantis tinkamo lygio Asmens duomenų apsaugos:

 • duomenys perduodami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrovei, kuri laikosi „Privatumo skydo“ (angl. Privacy shield) principų;
 • Bankas su duomenų gavėjais yra sudaręs duomenų perdavimo sutartį pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, BDAR reikalavimus;
 • duomenų gavėjas priklauso valstybei, kuri yra įtraukta į Europos Komisijos valstybių, kurios užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, sąrašą.
10. Informacijos apie Jus saugojimo terminai

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo / leidžia teisės aktai, pavyzdžiui:

 • Jūsų Asmens duomenis saugome tol, kol naudojatės Banko paslaugomis, ir dar 10 (dešimt) metų po to, kai nustojote paslaugomis naudotis;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (teikiant reklamos ar kitus specialius pasiūlymus) Jūsų Asmens duomenis saugome iki Jūsų išreikšto nesutikimo, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus nuo tiesioginės rinkodaros sutikimo davimo dienos.
 • vaizdo įrašus saugome iki 40 (keturiasdešimt) dienų.
11. Automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Bankas naudoja technologijas, kurios Jus vertina automatiškai:

 • kad būtų galima tiksliau numatyti Jūsų poreikius ir pasiūlyti bei suteikti Jums geriausiai tinkančią paslaugą, produktą, pasiūlymą, Bankas atlieka Jūsų duomenų bei su Jumis susijusių asmeninių aspektų rinkimą, naudojimą ir jų analizę, siekdamas įvertinti Jūsų asmeninius pomėgius, interesus, judėjimą, ekonominę situaciją, atsiskaitymo įpročius, atsiskaitymo vietas ir pan.;
 • kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, Bankas priskiria Jus kategorijoms pagal Jūsų keliamą riziką, produktų, paslaugų riziką ir (arba) operacijų riziką, šalies ir (arba) geografinio regiono riziką. Priklausomai nuo priskirtos rizikos kategorijos gali skirtis Jūsų naudojimosi Banko paslaugomis galimas intensyvumas ir informacijos apie Jus atnaujinimo periodiškumas.
12. Banko Jums teikiami pasiūlymai ir nuomonės teiravimasis

Kai Jūs esate mūsų Klientas, sutarties galiojimo ir / ar mūsų paslaugų teikimo Jums metu, jeigu tam neprieštaravote, mes turime teisę kreiptis į Jus Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis,  siekdami pateikti Jums informaciją ir reklaminę medžiagą el. paštu, tekstinėmis žinutėmis telefonu, per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus apie teikiamas paslaugas, teirautis Jūsų nuomonės apie paslaugų kokybę, aptarnavimo kokybę, poreikius.

Asmeninius duomenis taip pat galime tvarkyti vykdomų akcijų, konkursų ar renginių organizavimo tikslais, tam, kad bendrautume su akcijų, konkursų ar renginių dalyviais, išrinktume laimėtojus ir praneštume jiems apie prizus arba pateiktume kitą aktualią informaciją.

Rinkodaros pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę tam skirtą nuorodą Banko naujienlaiškyje ar kitoje siunčiamoje informacijoje bei kreipdamiesi Banko svetainėje skelbiamu elektroninio pašto adresu – šią Jūsų valią įgyvendinsime kaip įmanoma greičiau.

13. Slapukų naudojimas

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote Banko svetainėse.  Slapukai padeda rinkti ir analizuoti svetainės lankomumo statistiką, palaikyti ar pagerinti svetainės funkcionalumą, sustiprinti apsaugą ir t. t. Šiems svetainių tikslams pasiekti taip pat gali būti naudojamos ir kitos technologijos informacijos saugojimui Jūsų naršyklėje ar įrenginyje.

Plačiau susipažinti su Slapukų politika ir valdyti slapukus kviečiame, paspaudus žemiau esančią nuorodą:

Slapukų politika ir jų valdymas

14. Jūsų teisės dėl Asmens duomenų tvarkymo

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, apibūdina tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Jei teisės aktai leidžia, Jūs galite:

 • gauti patvirtinimą, ar Bankas tvarko su Jumis susijusius Asmens duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis;
 • pateikti mums prašymą ištaisyti netikslius, neteisingus Jūsų Asmens duomenis arba juos papildyti, kai jie nėra išsamūs;
 • pateikti mums prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu juos naudojame neteisėtai;
 • pateikti mums prašymą apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą;
 • išreikšti nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tai darome, remdamiesi teisėtais interesais, ar kai duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • pateikti mums prašymą perkelti (gauti) bendrai naudojama elektronine forma tuos Asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar išreikšdami sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis;
 • nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • atšaukti mums duotus sutikimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt), jei manote, kad duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant BDAR ir kitų teisės aktų reikalavimus.
15. Informacija, kaip galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis

Savo teises galite įgyvendinti, pateikdami konkretų prašymą kontaktais, kurie nurodyti Taisyklių  3 dalyje „Duomenų valdytojas“ bei per Jūsų interneto banką.

Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų prašymą ir pateikti Jums atsakymą, mums gali tekti prašyti Jūsų konkrečios informacijos, t. y. patvirtinti savo tapatybę, pateikiant Jūsų asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones, kad galėtume užtikrinti Jūsų teisę susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis ar pasinaudoti kitomis Jūsų teisėmis. Tai yra saugumo priemonė, skirta užtikrinti, kad Asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, kurie neturi teisės jų gauti. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis, norėdami paprašyti papildomos informacijos, susijusios su Jūsų prašymu, kad galėtume suefektyvinti atsakymo į jį pateikimo procesą.

16. Atsakymų į Jūsų prašymus pateikimo terminai

Mes ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateiksime (net ir esant neigiamam atsakymui) informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės, gavę Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo, arba nurodysime veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą, tvarkomų duomenų apimtį ir suteiktų paslaugų skaičių.

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.