Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

ŠIAULIŲ BANKO GRUPĖS ĮMONIŲ LIETUVOJE PRIVATUMO POLITIKA

(keičianti iki 2023-12-01 galiojusias AB Šiaulių banko Asmens duomenų apsaugos taisykles, UAB „SB lizingas“ Informaciją, skirtą vartojimo kredito gavėjams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma informacija apie mane, Asmens duomenų apsaugos politiką, gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Asmens duomenų tvarkymo taisykles)

1. Šiaulių banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politikos paskirtis

Šioje Šiaulių banko grupės įmonių (toliau – SB įmonės arba Mes, Mūsų, Mus) Lietuvoje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip SB įmonės tvarko Jūsų Asmens duomenis, bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

Šios Privatumo politikos kontekste Šiaulių banko grupės įmonės Lietuvoje reiškia:
AB Šiaulių banką (toliau – Bankas), gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – SB draudimas), UAB „SB lizingas“ (toliau – SB lizingas), UAB „SB Asset Management“ (toliau – SB Asset Management) ar visas šias įmones kartu.

Ši Privatumo politika taikoma Jums – esamiems, būsimiems ir / ar buvusiems SB įmonių Klientams ar su jais susijusiems asmenims, kurie išreiškė norą naudotis Mūsų paslaugomis, jomis jau naudojasi, anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susiję su Mūsų teikiamomis paslaugomis, t. y. esate Mūsų Kliento atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan., ar esate Juridinių klientų atstovas, akcininkas, valdymo organų narys, tikrasis naudos gavėjas ar kitas šioje Privatumo politikoje nurodytas Duomenų subjektas.

Su Privatumo politika Jūs taip pat galite susipažinti SB įmonių Klientų aptarnavimo padaliniuose. Prašome periodiškai apsilankyti interneto puslapyje https://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/privatumo-politika, kuriame rasite naujausią Privatumo politikos versiją.

Kviečiame susipažinti ir taip pat su šia Privatumo politika supažindinti esamus ar būsimus Jūsų įgaliotus atstovus, asmenis, kuriems Jūs atstovaujate, naudos gavėjus bei kitus asmenis, kurie kaip nors susiję ar gali būti susiję su Mūsų teikiamomis paslaugomis ir/ar kurių Asmens duomenis mums pateikiate.

 

2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys

Bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis ir galinti Jus identifikuoti.

Automatizuotas sprendimas

Jums teisines pasekmes sukeliantis arba poveikį darantis Mūsų sprendimas, priimtas be SB įmonių darbuotojo įsikišimo, t. y. automatizuotu būdu.

Bendri duomenų valdytojai

Kai du ar daugiau Duomenų valdytojų kartu nustato Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, jie laikomi Bendrais duomenų valdytojais.

Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bet kurie asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, taikomi SB įmonėms­, įskaitant, bet neapsiribojant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (sutrumpintai vadinamame „BDAR“), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir nacionaliniai teisės aktai, įgyvendinantys BDAR.

Duomenų gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios ar kita institucija, kuriai SB įmonės gali atskleisti Asmens duomenis.

 

Duomenų subjektas

Fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis SB įmonės tvarko. SB įmonės gali tvarkyti tokių Duomenų subjektų Asmens duomenis kaip: Klientai, Klientų šeimos nariai, įstatyminiai atstovai, įgalioti atstovai, sandorio šalys, mokėtojai, užtikrinimo priemonių davėjai, apdraustieji, draudėjai, įmokų mokėtojai, išmokų gavėjai, SB įmonių Juridinių klientų atstovai, akcininkai, valdymo organų nariai, tikrieji naudos gavėjai, galutiniai naudos gavėjai, SB įmonių interneto svetainės, savitarnos portalų naudotojai, SB įmonių renginių dalyviai ir asmenys, besilankantys SB įmonių patalpose, SB įmonių veiklos partnerių naudos gavėjai, atstovai ir darbuotojai, taip pat – kiti asmenys, tokie kaip sekėjai socialiniuose tinkluose ir pan.

Duomenų tvarkymas

Bet koks su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, perdavimą, naikinimą, paiešką, ar kitokį duomenų tvarkymo veiksmą).

Duomenų tvarkytojas

Fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir jo naudai.

 

Duomenų valdytojas

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

ES/EEE

Europos Sąjunga / Europos Ekonominė Erdvė. Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Juridinis klientas

Reiškia juridinį asmenį, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis SB įmonių Paslaugomis.

Klientas (arba Jūs) Fizinis asmuo, kuris išreiškė norą naudotis Mūsų Paslaugomis, jomis jau naudojasi ar anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susijęs su SB įmonių teikiamomis Paslaugomis, šių Paslaugų naudotojais ar dalykiniais santykiais su SB įmonėmis.  

Paslaugos

Bet kuri SB įmonės paslauga, konsultacija, produktas, teikiama ar suteikta klientų aptarnavimo padalinyje,interneto banke, savitarnose, naudojantis bet kuria SB įmonės mobiliąja programėle, telefonu, vaizdo perdavimo ar kitomis priemonėmis, per Mūsų tarpininkus, taip pat kruopščiai atrinktų Mūsų partnerių paslaugos ir produktai.

Profiliavimas

Asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras Jūsų asmenines savybes ir išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, Jūsų ekonominę situaciją, asmeninius pasirinkimus, interesus.

 

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

3. Duomenų valdytojai

Bankas veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas tuomet, kai teikia Jums įvairias banko paslaugas, tokias, kaip kasdieninės bankininkystės, kreditavimo, investicines paslaugas.

SB lizingas veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas, kai teikia vartojimo kredito ir kitas paslaugas.

SB Asset Management veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas, kai teikia II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas.

SB draudimas veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas, kai teikia gyvybės draudimo paslaugas.

Bankas veikia ir kaip Duomenų tvarkytojas, kai siūlo paslaugas kitų SB įmonių, kurios yra Duomenų valdytojai, vardu bei administruoja jų teikimą.

SB įmonės gali veikti, kaip Bendri duomenų valdytojai, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba kai naudojame bendras informacines sistemas ar techninę įrangą (serverius) arba kai tai būtina paslaugų teikimui. 

Jeigu turite klausimų, prašymų ar pastabų dėl šios Privatumo politikos, vykdomo Asmens duomenų tvarkymo, skundų ar kitų su Asmens duomenų apsauga SB įmonėse susijusių klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Dėl Banko teikiamų paslaugų

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai
Elektroninis paštas: [email protected]
Telefonas: 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
Duomenų apsaugos pareigūnas: [email protected]

Dėl SB lizingas teikiamų vartojimo kredito ir kitų paslaugų

UAB “SB lizingas”
Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas Elektroninis paštas: [email protected]
Telefonas: 8-37 407200
Duomenų apsaugos pareigūnas: [email protected]

Dėl SB draudimas teikiamų gyvybės draudimo paslaugų

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Elektroninis paštas: [email protected] 
Telefonas: 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
Duomenų apsaugos pareigūnas: [email protected]

Dėl SB Asset Management teikiamų II ir III pakopos pensijų fondų bei investicinių fondų valdymo paslaugų

UAB „SB Asset Management“
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Elektroninis paštas: [email protected]
Telefonas: 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
Duomenų apsaugos pareigūnas: [email protected]

 

4. SB įmonių tvarkomos Asmens duomenų kategorijos

SB įmonėse yra tvarkomi tokių kategorijų Jūsų Asmens duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant):

Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, -ai, pavardė, asmens kodas, gimimo data, veido atvaizdas nuotraukoje, parašas, asmens tapatybės dokumento duomenys (tam tikrais atvejais gali būti tvarkoma dokumento kopija).

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip gyvenamasis ir / arba korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Identifikavimo SB įmonių savitarnose duomenys, tokie kaip Jūsų prisijungimo duomenys (interneto banko naudotojo ID arba vartotojo vardas, el. paštas), interneto protokolo (IP) adresas, kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada, iš kur ir iš kokio įrenginio buvo prisijungta prie Mūsų interneto banko, savitarnų, interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų.

Duomenys apie Jūsų finansinę patirtį ir investavimo žinias bei tikslus, tokie kaip turto klasės į kurias investuojate, periodiškumas, trukmė, investavimo rizikos tolerancija, investiciniai poreikiai ir lūkesčiai, tvarumo prioritetai, išsilavinimas, darbo sritis ir kiti duomenys, pateikti prieš pasirenkant ir teikiant investicines ar investicinio gyvybės draudimo paslaugas.

Duomenys apie Jūsų sandorius, priklausomai nuo to, kokias paslaugas Jums teikia SB įmonės, tokie kaip duomenys apie ketinamus sudaryti (teikiant prašymus, paraiškas) ar sudarytus sandorius (pvz. banko sąskaitos, mokėjimo kortelės, vartojimo kredito, būsto kredito, lizingo, draudimo, pensijų kaupimo, indėlių, investicinių paslaugų ar kitas sutartis) ir šių sandorių duomenys ir susijusi dokumentacija.

Mokėjimų duomenys, tokie kaip lėšų siuntėjas / gavėjas, sąskaitos numeris, mokėjimo paskirtis, mokėjimo suma ir valiuta, identifikacinis mokėtojo kodas, mokėjimo priemonės (pvz., banko kortelė, interneto bankas, skaitmeninė piniginė, kt.) bei jas naudojant atliekami veiksmai, piniginių lėšų įnešimai, išėmimai, kredito pervedimai ir kt.

Finansinės būklės duomenys, tokie kaip darbo santykių pajamos kitos pajamos ir turtas (sumos, deklaravimo laikotarpiai, ekonominių veiklų rūšys), darbovietė, darbo stažas, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai, vertimasis individualia ar kita ūkine veikla, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, jų rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, informacija apie turimus įsipareigojimus, įsiskolinimo istorija ir pan.

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, tokie kaip duomenys apie aktyvumą naudojantis Paslaugomis, Jums teikiamas Paslaugas, asmeninius nustatymus interneto banke, savitarnose ar programėlėje, Jūsų atsiliepimai apie SB įmonių Paslaugas ir pan.

Duomenys, kurie reikalingi Bankui ir SB lizingui, siekiant įvertinti Jūsų mokumą, kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką, tokie kaip informacija apie Jūsų bankroto statusą, kredito reitingą, banko sąskaitų išrašo duomenys, informacija ar nesate įtrauktas į asmenų dėl kurių yra pateikti prašymai nesudaryti vartojimo kredito sutarčių sąrašą, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą, informacija apie Jūsų šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, duomenys apie ryšius su kitais susijusiais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, informacija apie išsilavinimą, profesiją, darbovietę, turimą kilnojamąjį ir ne kilnojamąjį turtą bei teisės į jį, esamų arba buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą ir kita informacija, svarbi atliekant Jūsų kreditingumo ir finansinės situacijos vertinimą).

Duomenys, kurie reikalingi pinigų plovimo, teroristų finansavimo, mokesčių vengimo prevencijos priemonių ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimui, tokie kaip pilietybė, rezidavimo valstybė (mokesčių tikslais), mokesčių mokėtojo kodas, ryšiai su Lietuva, kitais susijusiais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, lėšų šaltiniai, veikla, planuojama apyvarta banko sąskaitoje ir (ar) investicijos, ir (ar) draudimo įmokos, užimamos pareigos ir Jūsų ar Jūsų šeimos narių ar artimų pagalbininkų dalyvavimas politikoje, viešai prieinama informacija žiniasklaidoje, dalykinių santykių korespondencija su Jumis, piniginę operaciją ar sandorį pagrindžiančių dokumentų duomenys ir kt.

Duomenys, kurie reikalingi ginti ir saugoti teises ir interesus, jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant skolas, tokie kaip visa aukščiau paminėta informacija, Jums SB įmonių siųsti dokumentai ir jų priedai, įsiskolinimo dydis, Jūsų ar trečiųjų asmenų (pvz., notarų, antstolių, advokatų, paveldėtojų, sutuoktinių ir pan.) siųsti ar pateikti dokumentai bei jų priedai, procesiniai dokumentai, kuriuose yra Jūsų Asmens duomenų, informacija apie Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.

Audiovizualiniai duomenys, tokie kaip vaizdo įrašai, kai Jūs lankotės SB įmonių filmuojamuose padaliniuose ar naudojatės bankomatais ar ketinate tapti SB įmonių klientu nuotoliniu būdu, garso įrašai, kai skambinate klientų aptarnavimo numeriais, naudojatės nuotolinėmis konsultacijomis.

Specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip:

Biometriniai duomenys, tokie kaip veido atvaizdas (asmens biometriniai unikalūs duomenys: 3D veido projekcija, asmens nuotraukos ir asmens nuotraukos asmens tapatybės dokumente palyginimo rezultatas (išreiškiamas sutapties taškais), kai jūs ketinate tapti / tampate Klientu nuotoliniu būdu.

Sveikatos duomenys, tokie kaip informacija apie Jūsų sveikatos būklę, nustatytą neveiksnumą arba veiksnumo apribojimą, ar neįgalumą, suteiktas gydymo paslaugas, nustatytus susirgimus, patirtas traumas ir kiti sveikatos duomenys reikalingi įvertinti galimybę sudaryti sandorius, draudimo riziką, tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes arba įvertinti ar įgijote teisę į pensijų išmoką, vertinant Jūsų prašymus atidėti būsto, vartojimo kredito įmokų mokėjimą dėl sveikatos priežasčių ir pan.

Atkreipiame dėmesį! Specialiųjų kategorijų asmens duomenis SB įmonės tvarko gavus Jūsų sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) arba jei toks tvarkymas yra numatytas teisės aktų reikalavimuose ir / ar grindžiamas būtinybe įvykdyti ar pareikšti teisinį reikalavimą (BDAR 9 str. 2 d. g), f) punktas).

Atkreipiame dėmesį! Šiame skyriuje Mes pateikėme pagrindines asmens duomenų kategorijas, kurias tvarkome. Vis dėlto, atsižvelgiant į Mūsų veiklos specifiką, Privatumo politikoje neįmanoma pateikti išsamaus tvarkomų asmens duomenų kategorijų sąrašo, todėl šis sąrašas nėra baigtinis. Konkretus tvarkomų Asmens duomenų kiekis priklauso nuo Jūsų užsakomų ir naudojamų Paslaugų ir santykių su SB įmonėmis.

Norėdami naudotis Mūsų paslaugomis, Jūs turite pateikti mums tą informaciją, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume su Jumis Paslaugų sutartį ar suteiktume Jums finansinę ar kitą paslaugą, taip pat tą informaciją, kurią turime surinkti pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu nepateiksite Mūsų prašomos informacijos, turime teisę Paslaugų Jums neteikti arba teikimą sustabdyti.

 

5. Informacija, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi tvarkome Jūsų Asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, laikydamiesi BDAR nuostatų bei kitų Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, aiškiais ir konkrečiais tikslais ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 

5.1. Teisinis pagrindas – sutikimas

Sutikimo pagrindu asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Atkreipiame dėmesį! Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą, tačiau informuojame, kad tai nedaro poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdyto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

 

5.2. Teisinis pagrindas – sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį

Sutarties vykdymo pagrindu asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 

5.3. Teisinis pagrindas – teisinės prievolės vykdymas

Vykdydami įmonėms teisines prievoles, t. y. prievolės vykdymo pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 

5.4. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas

Siekiant teisėtų SB įmonių ir / arba trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys, interesų, teisėto intereso pagrinduJūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Taikomų teisės aktų numatytomis sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

 

6. Duomenų šaltiniai

Asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau priklausomai nuo teikiamų ar pageidaujamų gauti Paslaugų, duomenis galime gauti ir išorinių duomenų šaltinių, tokių kaip:

Atkreipiame dėmesį! Išorinių duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis, atsižvelgiant į Mūsų veiklos specifiką ir teikiamas paslaugas, duomenis galime gauti ir iš kitų šaltinių.

 

7. Duomenų gavėjai

SB įmonės gali atskleisti informaciją ar jos dalį apie Jus kitiems duomenų gavėjams, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šios Privatumo politikos 5 dalyje.

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą, kurie tam tikrais atvejais gali gauti asmens duomenis:

SB įmonės neatskleidžia Asmens duomenų daugiau nei būtina konkrečiam Asmens duomenų tvarkymo tikslui. Duomenų gavėjai gali Asmens duomenis tvarkyti veikdami kaip Duomenų tvarkytojai ir (ar) Duomenų valdytojai.

 

8. Informacijos apie Jus perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Dauguma atvejų Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvoje ir tik konkrečiais atvejais yra perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje (dažniausiai kai SB įmonių pasamdyta išorinė paslaugų teikėja yra įsisteigusi kitoje šalyje). Tačiau, esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų (pvz., vykdant skolos išieškojimo procesus), tačiau tai yra vykdoma laikantis tinkamo lygio Asmens duomenų apsaugos, kai Asmens duomenų perdavimui yra teisinis pagrindas ir bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

 

9. Informacijos apie Jus saugojimo terminai

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo / leidžia teisės aktai, pavyzdžiui:

Dalykinių santykių informacija saugoma:

Tiesioginės rinkodaros tikslu surinkta informacija saugoma:

Telefoninių pokalbių įrašai saugomi:

Vaizdo įrašai saugomi:

Užklausos dėl konsultacijų saugomos:

Atkreipiame dėmesį! Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei vyksta ginčas su Jumis, teisminis procesas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek laiko, kiek vyksta ginčas, tyrimas ar teisminis procesas.

 

10. Asmens duomenų saugumas

Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias organizacines ir technines saugumo priemones. Tarp šių priemonių – ugniasienė, aukšto saugumo lygio duomenų šifravimo metodai ir saugi įranga, prieigos kontrolė ir teisių apribojimas, principo „būtina žinoti“ taikymas (tvarkyti asmens duomenis leidžiame tik tiems darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų užduotims vykdyti ir yra įsipareigoję užtikrinti duomenų konfidencialumą), darbuotojų nuolatinis mokymas ir kruopščiai pasirenkami Paslaugų teikėjai. Pasirašydami sutartį, Paslaugų teikėjai įsipareigoja vykdyti galiojančių įstatymų reikalavimus, laikytis duomenų apsaugos principų ir SB įmonių nustatytų nurodymų Asmens duomenų tvarkymui. Visgi, informacijos perdavimo elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo SB įmonių, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją ne per SB įmonių naudojamas elektronines sistemas.

Daugiau informacijos apie tai, kokie galimi sukčiavimo būdai ir kaip jų išvengti, skelbiama Mūsų interneto svetainėje adresu: https://www.sb.lt/lt/apie/naudinga/sukciavimo-budai-ir-kaip-ju-isvengti.

 

11. Jūsų teisės dėl Asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi SB įmonėse, Jūs turite teisę:

 

12. Informacija, kaip galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis

Savo teises galite įgyvendinti pateikiant rašytinį prašymą SB įmonėms (t. y. kiekvienai iš SB įmonių šios Privatumo politikos 3 skyriuje „Duomenų valdytojas“ nurodytais kontaktais) šiais būdais:

Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų prašymą ir pateikti Jums atsakymą, privalome Jus identifikuoti vienu iš aukščiau nurodytų būdų. Tai daroma dėl Jūsų duomenų saugumo, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, kurie neturi teisės jų gauti. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis, norėdami paprašyti papildomos informacijos, kuri padėtų Jus identifikuoti ir (ar) įgyvendinti Jūsų prašymą (pvz., patikslinti informaciją, susijusią su Jūsų prašymu ir pan.)

 

13. Atsakymų į Jūsų prašymus pateikimo terminai

SB įmonės ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateiks informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi, gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, arba nurodys veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą, tvarkomų duomenų apimtį ir suteiktų paslaugų skaičių.

Atkreipiame dėmesį! SB įmonės gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl pasikartojančio pobūdžio, taip pat kitais Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

 

14. Pakeitimai ir galiojanti Privatumo politikos versija

Ši Privatumo politikos versija įsigalioja nuo 2023-12-01.

Ši Privatumo politika keičia iki 2023-12-01 galiojusias AB Šiaulių banko Asmens duomenų apsaugos taisykles, UAB „SB lizingas“ Informaciją, skirtą vartojimo kredito gavėjams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma informacija apie mane, Asmens duomenų apsaugos politiką, gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Asmens duomenų tvarkymo taisykles. Visos nuorodos į prieš tai galiojusias SB įmonių taisykles ir/ar politikas, reiškia nuorodą į šią Privatumo politiką.

Atkreipiame dėmesį, jog SB įmonės pasilieka teisę ateityje pakeisti šią Privatumo politiką, atsižvelgiant į teisės aktų ir veiklos pokyčius. Apie pakeitimus būsite informuojami interneto svetainėje www.sb.lt ir (ar) asmeniniais pranešimais. Tačiau, kylant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo SB įmonėse, skatiname Jus reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką.

Naujausia Privatumo politikos versija taip pat pateikiama SB įmonių klientų aptarnavimo padaliniuose bei SB lizingo vartojimo kredito tarpininkų.

Privatumo politika yra parengta lietuvių kalba ir išversta į anglų kalbą. Esant ginčams ar pretenzijoms dėl teksto kalbos aiškinimo, pirmenybė teikiama Privatumo politikos tekstui lietuvių kalba.