Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store
 • D.U.K.
 • Pinigų plovimo prevencija

Pinigų plovimo prevencija

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA

1. Kodėl bankas klausia?

Tam, kad galėtume būti arčiau jūsų ir suteikti aukščiausios kokybės finansines paslaugas, stengiamės užtikrinti, kad kasdienėje veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ir vieno iš pagrindinių bankininkystės principų – pažinti savo Klientą (angl. Know Your Client arba KYC). Savo veikloje privalome užtikrinti, kad asmenys, keliantys grėsmę kitiems, nepasinaudotų mūsų banko infrastruktūra, todėl turime įsitikinti, kad Kliento turto ir lėšų kilmės skaidrumu, piniginių operacijų pagrįstumu ir atitikimu Kliento nurodytai veiklai.

2. Kas yra pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas?

Pinigų plovimu yra vadinami veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti arba įteisinti nusikalstamu būdu įgytas lėšas arba kitus ekonominius išteklius.

Teroristų finansavimas - tai bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas arba joms vadovauja.

3. Kokiais atvejais bankas prašo pateikti papildomą informaciją dėl atliekamų mokėjimo operacijų ir ką tai reiškia?

Prašymas pateikti papildomą informaciją yra įprastas ir gali būti taikomas bet kuriam Klientui. Tai vyksta atliekant mokėjimo operacijų stebėseną, kai yra vertinama ar atliekamos operacijos yra būdingos Klientui. Jei yra identifikuojami neatitikimai, prašome Kliento patikslinti informaciją, pateikti papildomus dokumentus. Todėl yra labai svarbu laiku atnaujinti Kliento anketą, teikti aktualią ir teisingą informaciją, kuri mums padės tinkamai įgyvendinti „Pažink savo klientą“ principą bei užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir sankcijų pažeidimams, taip pat apsaugoti mūsų Klientus nuo sukčiavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus nereiškia, kad Klientas yra įtariamas. Tai yra įprasta procedūra, kurią taiko visos finansų įstaigos, vadovaudamosi LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais.

4. Kodėl svarbu nurodyti teisingą ir tikslią mokėjimo paskirtį mokėjimo paskirties lauke?

Laukas, kuriame nurodoma mokėjimo paskirtis, reikalingas ne tik gavėjui, bet taip pat ir paaiškinti bankui, koks yra tikrasis šios mokėjimo operacijos tikslas. Todėl raginame ir prašome Klientų mokėjimo paskirties lauke nurodyti tikslią informaciją bei vengti dviprasmybių. Tai padės išvengti papildomų prašymų informacijai patikslinti ir užtikrins operatyvesnį mokėjimo įvykdymą.

5. Kas gali atsitikti atsisakius pateikti ar nepateikus prašomos informacijos laiku?

Bankas, negavęs visos prašomos informacijos, reikalingos įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, gali būti priverstas apriboti finansinių paslaugų teikimą arba, kraštutiniais atvejais, net nutraukti dalykinius santykius.

6. Kaip bankas užtikrina mano pateiktų duomenų saugumą?

Visiems Kliento pateiktiems duomenims ir dokumentams yra taikomos griežtos saugumo ir konfidencialumo taisyklės.

Klientų duomenis trečiosioms šalims bankas atskleidžia tik gavęs raštišką Kliento sutikimą arba kai duomenis atskleisti reikalauja teisės aktai (pavyzdžiui, policijai, muitinei).

7. Kokius asmens duomenis bankas renka?

Prieš tvarkydamas Kliento asmens duomenis, bankas įvertina keliamus tikslus, kuriems yra būtina atlikti asmens duomenų tvarkymą. Tvarkyti Kliento asmens duomenis mus įpareigoja tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimai, kurie reglamentuoja principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą. Banko renkami asmens duomenys priklauso nuo to, kokiomis banko paslaugomis Klientas naudojasi. Bankas gali rinkti informaciją pvz.: asmens tapatybės dokumento kopija, mokesčių mokėtojo kodas, pilietybė, informacija dėl rizikos kategorijos, kuriai priskiriamas Klientas pagal produktų, paslaugų ir (arba) operacijų riziką, politinės pažiūros. Bankas savo kasdieninėje veikloje siekia užtikrinti, kad būtų tvarkomas minimalus kiekis asmens duomenų.  Verta žinoti, kad kiekvienas Klientas turi teisę žinoti, kokiu tikslu, kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys renkami, kiek laiko saugomi, kokias turi teises ir t.t.

8. Kaip susipažinti su tvarkoma informacija apie mane?

Jūs, kaip ir kiekvienas banko Klientas, turi teisę iš banko (duomenų valdytojo) gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi banke (duomenų valdytojo), o jei tokie asmens duomenys tvarkomi - turite teisę susipažinti su tokiais asmens duomenis (gauti jų kopiją).

Bankas (duomenų valdytojas) per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo privalo atsakyti į prašymą dėl teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo. Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., didelė duomenų apimtis ar kt.) terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Jei duomenų valdytojas nusprendžia terminą pratęsti, tuomet per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo privalo Jums pranešti, kad terminas bus pratęsiamas ir nurodyti termino pratęsimo priežastis. Banko kontaktai, siekiant susipažinti su banko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: AB Šiaulių bankas, Tilžės g. 149, LT-76348, Šiauliai, elektroninis paštas: [email protected], telefonas: 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio) arba Duomenų apsaugos pareigūno elektroniniu paštu: [email protected].

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ LAIKYMOSI POLITIKA

1. Kas yra tarptautinės sankcijos?

Tarptautinės sankcijos – nekarinio poveikio ribojamosios priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Poveikio priemonės gali būti plataus spektro, pavyzdžiui, apribojimai juridiniam ar fiziniam asmeniui, valstybei, teritorijai ar kitam subjektui, arba tam tikroms prekėms ar paslaugoms. Šias poveikio priemones nustato tarptautinės organizacijos ir supranacionalinės politinės organizacijos (pavyzdžiui, Jungtinės Tautos ar Europos Sąjunga) arba atskiros šalys (pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos).

2. Banko įgyvendinamos sankcijų rūšys

Sankcijų rūšys (pagal ribojimų mastą), kurias bankas įgyvendina:

 • Individualios sankcijos. Šios finansinės sankcijos taikomos į sankcijų sąrašus įtrauktiems subjektams (pavyzdžiui, fiziniai, juridiniai asmenys, grupės ar organizacijos, kt.) apribojant jų prieigą prie lėšų ir (ar) ekonominių išteklių.
 • Sektorinės sankcijos. Ekonominių sankcijų rūšis, kuri apima tam tikrą ekonominės veiklos sektorių ir draudžia tam tikros rūšies sandorius. Bankas neteikia finansinių paslaugų, kurioms taikomi apribojimai (pvz., paskolų, kreditų, finansinių priemonių sandorių), ir nedalyvauja sandoriuose, susijusiuose su draudžiama veikla (pvz., apribojimai tiekimui, eksportavimui ar reeksportavimui tam tikrų prekių, paslaugų arba technologijų).
 • Visapusiškos sankcijos. Tai sankcijos, kurios taikomos visos valstybės ar teritorijos fiziniams ir juridiniams asmenims. Tokios sankcijos šiuo metu taikomos Šiaurės Korėjai.
 • Ginklų embargai arba dvejopo naudojimo prekių ir technologijų apribojimai. Tokie patys embargai arba apribojimai gali būti taikomi ir kitoms prekėms. Bankas nedalyvauja finansinės paramos teikime, susijusiame su minėtomis prekėmis arba susijusiomis paslaugomis.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurios sankcijų rūšys taikomos taip pat ir kitiems sankcijų sąrašuose neįvardintiems subjektams, kurių 50 proc. ir daugiau nuosavybės teisių, tiesiogiai ar netiesiogiai, priklauso, arba yra valdomi, į sankcijų sąrašą įtrauktų subjektų. Sankcijos yra taip pat taikomos ir tiems subjektams, kurie yra kontroliuojami arba veikia sankcijų sąrašus įtrauktų subjektų vardu.

3. Tarptautinių sankcijų režimai, kuriuos bankas įgyvendina

Bankas laikosi ir įgyvendina sankcijas, kurias taiko žemiau nurodytos organizacijos, valstybės (įskaitant institucijas veikiančias pastarųjų vardu):

 • Jungtinių Tautų (JT);
 • Europos Sąjungos (ES);
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV);
 • Lietuvos Respublikos (nacionalinės kompetentingos institucijos paskelbtas sąrašas).  
4. Mokėjimo operacijų apribojimai

Atsižvelgiant į tarptautines sankcijas, bankų korespondentų reikalavimus ir vidaus politiką, bankas neteikia mokėjimų paslaugų į arba iš Rusijos ir Baltarusijos. Bankas taip pat netoleruoja sandorių, kurie turi tiesioginį geografinį ryšį su Rusija ar Baltarusija (pavyzdžiui, galutinis prekių pristatymo ar pirminis išsiuntimo taškas yra Rusijos ir (ar) Baltarusijos geografinė teritorija), ar kuriame dalyvauja subjektas, kurio registracijos šalis yra Rusija ir (ar) Baltarusija (pavyzdžiui,  kaip prekių ar paslaugų užsakovas/ tiekėjas). Tokių mokėjimų neaptarnaujame bet kuria valiuta.

5. Šalys ir teritorijos, kurioms gali būti taikomi mokėjimo operacijų apribojimai

Atsižvelgiant į tarptautines sankcijas, bankų korespondentų reikalavimus ir vidaus politiką, bankas gali taikyti mokėjimo operacijų apribojimus (pavyzdžiui, įvertinus operaciją, atsisakyti ją vykdyti), jei jose dalyvauja žemiau išvardintos šalys, teritorijos:

Afganistanas, Armėnija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Centrinės Afrikos Respublika, Moldova, Kongo Demokratinė Respublika, Kazachstanas, Kuveitas, Egiptas, Etiopija, Irakas, Izraelis, Kirgizija, Libanas, Libija, Malis, Mianmaras (Birma), Moldova, Mongolija, Nikaragva, Ukraina, Sakartvelas, Serbija, Somalis, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Sudanas, Zimbabvė, Jemenas, Kinija, Turkmėnistanas, Tadžikistanas, Pakistanas, Turkija, Uzbekistanas, Ukrainos teritorija arba regionas, kurios nekontroliuoja teisėtai išrinkta ir tarptautinės bendruomenės pripažinta Ukrainos vyriausybė.

Pažymime, kad pateiktas sąrašas nėra baigtinis, nes tarptautinės sankcijos ir banko vidaus sprendimai laikui bėgant gali būti keičiami bei atšaukiami.

Ribojant paslaugų teikimą, bankas visais atvejais pateikia (atskiru informaciniu pranešimu) priežastį, nurodant sutartinį bei teisinį reguliavimą. Informavimas yra atliekamas ta apimtimi, kiek tai neprieštarauja teisės aktų imperatyvioms nuostatoms.

6. Kodėl bankas užduoda klausimus apie strategines prekes?

Strateginės prekės – tai dvejopo naudojimo prekės ir (ar) karinė įranga (įskaitant paslaugas, susijusias su šiomis prekėmis).

Atskiros sankcijų programos papildomai numato draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes, kitas technologijas ar karinę įrangą tam tikriems įvardintiems subjektams, arba į tam regionus, teritorijas ar valstybes. Dažnu atveju šis draudimas apima finansavimo arba finansinės paramos teikimą, kuris susijęs su nurodytomis prekėmis ar technologijomis, tam tikriems įvardintiems subjektams, arba į tam tikrus regionus, teritorijas ar valstybes. Nors pagrindinė atsakomybė už šio reglamentavimo įgyvendinimą tenka Klientams, kurie sudaro sandorius susijusius su šio tipo prekėmis, draudimas teikti finansinę paramą yra tiesiogiai privalomas Bankui.

7. Kodėl gali užtrukti mokėjimo operacijos vykdymas?

Mes galime paprašyti pateikti papildomos informacijos ir pagrindžiančių dokumentų, jei yra požymių, kad mokėjimo operacija turi tam tikrų veiksnių, kurios kelia su sankcijomis susijusią riziką. Dėl to mokėjimo operacijos vykdymas gali užtrukti iki trijų savaičių, o jei dėl objektyvių priežasčių patikrinimas užtrunka ilgiau, bankas visais atvejais susisiekia su Klientu papildomai ir informuoja apie eigą ir terminus. Dažnais atvejais patikrinimo greitis priklauso nuo Kliento reakcijos laiko.

Tam, kad mokėjimų vykdymas būtų sklandus, rekomenduojame:

 • Bankui paprašius, būti pasirengus pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius mokėjimo operaciją (įskaitant ir informaciją apie verslo partnerio ir (ar) kliento naudos gavėjus);
 • Atliekant mokėjimus, mokėjimų paskirtyje pateikti išsamią ir tikslią informaciją. Pavyzdžiui, atliekant mokėjimus pagal sąskaitą-faktūrą nurodyti ne tik jos numerį, bet ir prekių galutinį gavėją, tipą, jurisdikcijas ir kitą svarbią informaciją;
 • Pasitikrinti ir įsitikinti, kad verslo partneris ir (ar) klientas bei jo naudos gavėjai nėra įtraukti į sankcijų sąrašus. Rekomenduojame verslo partnerio ir (ar) kliento atitiktį sankcijų sąrašams tikrinti ne tik užmezgant naujus verslo ryšius su partneriais ir (ar) klientais, tačiau šį patikrinimą kartoti reguliariai ir esant ilgalaikiams verslo santykiams;
 • Įvertinti verslo santykius ir turimų verslo partnerių geografinę riziką bei įgyvendinti principą Pažink savo verslo partnerį.
8. Kas įtrauktas į sankcijų sąrašus?

Oficialūs šaltiniai, kuriuose galite atlikti sankcionuotų subjektų paiešką:

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais, sankcionuotais subjektais yra laikomi ir tokie asmenys, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba kontroliuoja į sankcijų sąrašus neįtrauktas subjektas. Papildomai, sankcionuotu subjektu laikomas ir tas asmuo, kuris veikia sankcionuoto subjekto vardu.

9. Kokias teisines konsultacijas dėl sankcijų Šiaulių bankas gali suteikti savo Klientams?

Teisiniu požiūriu, bankas gali atskleisti dalinę informaciją apie savo taikomą sankcijų politiką ir kokia apimtimi ta politika gali būti taikoma Jūsų vykdomam sandoriui. Tačiau bankas neteikia bendrų teisinių patarimų ir su tuo susijusių paslaugų, kurie aiškintų Kliento veiklai taikomą sankcijų reglamentavimą. Dėl tokių klausimų reiktų kreiptis į atsakingas Valstybės institucijas.

10. Kur galima gauti naudingos informacijos apie sankcijas?

Daugiau informacijos apie sankcijas ir jų vykdymą rasite šiuose šaltiniuose:

11. Dėl reglamentuojamų prekių eksporto patikrinimo procedūrų

Šiaulių bankas (toliau - Bankas), atsižvelgdamas į Europos Komisijos pateiktą išaiškinimą dėl sankcionuotų prekių eksporto į trečiąsias šalis užtikrinimo įgyvendinimo, informuoja, jog Europos Sąjungos (toliau - ES) veiklos vykdytojai turėtų būti įdiegę tinkamas išsamaus patikrinimo procedūras, kurios padėtų užtikrinti, jog reglamentuojamų prekių eksportas nebūtų nukreiptas į Rusiją.

Kaip vieną iš kontrolės būdų rekomenduojame savo klientams numatyti papildomas sąlygas dėl sankcijų pirkimo-pardavimo sutartyse su trečiosiose šalyse reziduojančiais verslo partneriais. Tokias sąlygas rekomenduojama įtraukti į sutartis, įvertinus sankcijų riziką su konkrečiu klientu, taip pat atsižvelgus į geografinius, veiklos ar kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos sankcijų rizikos padidėjimui. Minėtos sąlygos turėtų leisti klientui vienašališkai atsisakyti sutarties vykdymo, jei būtų taikomos JT, ES ar nacionalinės sankcijos.

Į patikrinimo procedūrų apimtį taip pat siūlytume įtraukti praeityje jau parduotų prekių galutinio vartotojo bei gavėjo nustatymą. Jei iš ES į trečiąją šalį eksportuojama prekė yra reeksportuojama į Rusiją, kompetentingos institucijos ES eksportuotojo išsamaus patikrinimo procedūrų patikrinimo neatlikimą gali laikyti Sankcijų reglamento pažeidimu. Atkreipiame dėmesį, kad atvejai, kai ES eksportuotojas sąmoningai neatlieka tokio išsamaus patikrinimo, tai gali būti laikoma dalyvavimu sankcijų vengimo schemoje.

Informacijos apie gerąją praktiką galima rasti Užsienio reikalų ministerijos pateiktose „Prekybos sankcijų vengimo ir apėjimo nustatymas ir prevencija praktinės gairės ekonominės veiklos vykdytojams“. Šios gairės numato, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti parengę bei savo veikloje įgyvendinę savo įmonės vidaus politiką ir kontrolės procedūras dėl Europos Sąjungos sankcijų laikymosi, atsižvelgdami į savo vykdomos veiklos modelį. Šiuos vidaus dokumentus rekomenduojama atnaujinti periodiškai.
 

Atkreipiame dėmesį, kad Bankas, įgyvendindamas sankcijas, gali savo klientų paprašyti paaiškinti kaip klientas savo veikloje įgyvendina sankcijas, ar atlieka savo partnerių, prekių ar paslaugų vertinimą, paprašyti pateikti tokio vertinimo rezultatus. Dėl to rekomenduojame būti pasirengusiems Bankui pateikti minėtus dokumentus.
 

Daugiau informacijos apie sankcijų taikymą galite rasti: