Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Įsipareigojimų investuotojams draudimas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMĄ

AB Šiaulių bankas įsipareigojimai investuotojams yra draudžiami

AB Šiaulių bankas yra Lietuvos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis (-ė).

Draudimo įmonė –  viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis draudžia įsipareigojimus investuotojams.

Įsipareigojimų investuotojui draudimo suma

(apsaugos riba)

Iki 22 000 eurų           

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos išmokėjimo valiuta

Eurai (euro centų tikslumu – 2 skaitmenų po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles).

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas yra investuotojo finansinės priemonės, nesvarbu, kokia valiuta jos yra išreikštos, ir (arba) pinigai visomis valiutomis.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos terminas

Per 3 mėnesius nuo įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo įmonės taryba išskirtinėmis aplinkybėmis, suderinusi su priežiūros institucija, gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Atvejai, kai įsipareigojimai investuotojams nedraudžiami

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas nėra investavimo rizika (investavimo rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad investicija neduos pelno arba praras vertę).

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas nėra įsipareigojimai šiems investuotojams:

1) Lietuvos bankui;

2) kredito įstaigoms;

3) finansų maklerio įmonėms;

4) finansų įstaigoms;

5) draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtoms draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms;

6) pensijų fondams;

7) kolektyvinio investavimo subjektams.

Atvejai, kai taikomi įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apribojimai

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas investuotojams ar kitiems Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje nurodytiems reikalavimo į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką teisę turintiems asmenims, kuriems dėl jiems priklausančių ir (ar) jų vardu laikomų pinigų ir (arba) finansinių priemonių įsigijimo teisėtumo pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, – iki galutinio teismo sprendimo priėmimo.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos nemokamos:

1) Lietuvos bankui, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtoms draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms, pensijų fondams, kolektyvinio investavimo subjektams;

2) investuotojams, kuriems dėl jiems priklausančių ir (ar) jų vardu laikomų finansinių priemonių ir (arba) pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo;

3) įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio administracijos vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams, asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 5 procentų įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio akcinio kapitalo dalį, asmenims, atliekantiems nepriklausomą įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio auditą (atlikusiems auditą ne daugiau kaip prieš vienus metus iki įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos);

4) artimiesiems giminaičiams ir tretiesiems asmenims, veikiantiems 3 punkte nurodytų asmenų vardu.

Paaiškinimas, kokiomis aplinkybėmis ir kokiems reikalavimams taikomos atitinkamos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos

Reikalavimams, išreikštiems finansinėmis priemonėmis, visada taikoma tik įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos apsauga.

Finansų maklerio klientų (investuotojų) pinigai, kuriuos finansų maklerio įmonė yra skolinga investuotojui ir kurie laikomi kliento (investuotojo) naudai jam naudojantis finansų maklerio įmonės teikiamomis investicinėmis paslaugomis, ir klientų (investuotojų) pinigai, gauti  pardavus klientui (investuotojui) priklausančias finansines priemones, kurias klientas (investuotojas) perdavė (patikėjo) finansų maklerio įmonei naudodamasis jos teikiamomis investicinėmis paslaugomis, laikytini įsipareigojimais investuotojams ir tokioms lėšoms taikoma ne indėlių draudimo, o įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos apsauga.

Aplinkybių ir reikalavimų, kuriems įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema netaikoma, pavyzdžiai

1) Klientas banke X turi įvairių finansinių priemonių, kurių rinkos vertė dieną Y yra 15 000 EUR ir 3 000 EUR kliento vardu laikomų piniginių lėšų, perduotų bankui, norint pasinaudoti jo teikiamomis investicinėmis paslaugomis. Dieną Y įvyksta draudžiamasis įvykis – bankas X tampa nemokus ir klientui negali grąžinti pinigų bei finansinių priemonių. Ar klientui priklauso draudimo išmoka ir kokio dydžio?
Taip, klientui priklauso draudimo išmoka, kurios dydis yra 18 000 eurų.

2) Klientas banke X turi įvairių finansinių priemonių, kurių rinkos vertė dieną Y yra 15 000 EUR ir 30 000 EUR kliento vardu laikomų piniginių lėšų, perduotų bankui, norint pasinaudoti jo teikiamomis investicinėmis paslaugomis. Dieną Y įvyksta draudžiamasis įvykis – bankas X tampa nemokus ir klientui negali grąžinti pinigų bei finansinių priemonių. Ar klientui priklauso draudimo išmoka ir kokio dydžio?
Taip, klientui priklauso draudimo išmoka, kurios dydis yra 22 000 eurų.

3) Klientas banke X turi įvairių finansinių priemonių – bendrovės A paprastųjų vardinių akcijų, kurių rinkos vertė dieną Y yra 150 000 eurų. Dieną Y bendrovė A paskelbia apie bankrotą ir jos akcijos tampa bevertės. Bankroto procesui pasibaigus, panaikinama bendrovės A akcijų registracija, akcijos nurašomos iš visų jas turėjusių investuotojų finansinių priemonių sąskaitų. Ar klientui priklauso draudimo išmoka ir kokio dydžio?
Klientui draudimo išmoka nepriklauso, nes rinkos rizika nėra draudimo objektas.

4) Klientas banke X dieną Y įsigijo bendrovės A paprastųjų vardinių akcijų už 70 000 EUR. Paskelbus itin blogus bendrovės veiklos rezultatus, per 1 mėnesį akcijos nuvertėjo ir kliento įsigytų akcijų bendra rinkos vertė nukrito iki 45 000 EUR. Ar klientui priklauso draudimo išmoka ir kokio dydžio?
Klientui draudimo išmoka nepriklauso, nes rinkos rizika nėra draudimo objektas.

Kita informacija apie įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, draudimo išmokų išmokėjimo sąlygas ir tvarką

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka draudimo įmonė, remdamasi įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos duomenimis apie investuotojus, jų įsipareigojimus investuotojams ir apie papildomai draudžiamas įsipareigojimų investuotojams sumas bei įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio perduotais duomenimis apie investuotojo vertybinių popierių rinkos vertę, buvusią įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dieną.

Apskaičiuojant įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos sumą, susumuojamos visos vieno investuotojo (įskaitant investuotojo juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) finansinės priemonės ir pinigai, kurių įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis nesugeba grąžinti investuotojui, tačiau bendra vienam investuotojui įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos suma yra ne didesnė negu 22 000 eurų.

Jeigu reikalavimo teises į pinigus ir (arba) finansines priemones pagal sutartis turėjo asmenų grupė (bendra investicija), kiekvienas jos asmuo laikomas investuotoju ir finansinės priemonės ir pinigai padalijami kiekvienam iš jų lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip.

Jeigu investuotojas pagal sutartį tvarko kitiems asmenims priklausančius pinigus ir (arba) finansines priemones, tai reikalavimo teisę į draudimo išmoką įgyja tas asmuo, kuriam nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais pagrindais priklauso pinigai ir (arba) finansinės priemonės ir kuris yra žinomas arba gali būti nustatytas iki įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos. Jeigu pinigai ir (arba) finansinės priemonės priklauso keliems asmenims, finansinės priemonės ir pinigai padalijami kiekvienam iš jų pagal sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, nustatytą dalį. Ši nuostata netaikoma valdymo įmonei, kai ji valdo kolektyvinio investavimo subjektus ir pensijų fondus.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos dydis skaičiuojamas pagal investuotojo finansinių priemonių rinkos vertę, buvusią įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dieną. Už įsipareigojimus investuotojams užsienio valiuta įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

Investuotojo teisė gauti įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką galioja 5 metus nuo įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos. Ginčus dėl investuotojo teisės į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką sprendžia bendrosios kompetencijos teismai įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo, kuriam įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoka išmokėta neteisėtai arba per klaidą, privalo ją grąžinti Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondui. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo teisė reikalauti grąžinti neteisėtai arba per klaidą išmokėtą įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką galioja 5 metus nuo įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos išmokėjimo dienos. Grąžintos arba priteistos sumos įskaitomos į Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos išmokamos nereikalaujant iš investuotojo pateikti prašymą draudimo įmonei. Draudimo įmonė per įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos terminus investuotojus viešai informuoja apie įvykusį įsipareigojimų investuotojams draudžiamąjį įvykį ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų išmokėjimo tvarką, taip pat šią informaciją pateikia savo interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

www.iidraudimas.lt

(viešoji įstaiga „Indėlių̨ ir investicijų̨ draudimas“, Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas [email protected])

Pastabos:

1. Papildomai draudžiamų įsipareigojimų investuotojui draudimo suma lygi įsipareigojimų investuotojui sumos ir sumos, kuri išmokama investuotojui pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisės aktus, skirtumui, tačiau įsipareigojimų investuotojui draudimo suma negali viršyti 22 000 eurų.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigtų trečiosios valstybės banko filialų, trečiosios valstybės finansų maklerio įmonių filialų ir trečiosios valstybės valdymo įmonių filialų prisiimti įsipareigojimai investuotojams, kurie nedraudžiami (nekompensuojami) arba kitaip neužtikrinamas jų saugumas pagal trečiosios valstybės teisės aktus, turi būti draudžiami pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.

3. Investuotojas įgyja teisę į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką nuo įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos.

4. Investuotojas įgyja teisę į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką tokiu atveju, kai įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis negali įvykdyti pagal teisės aktus ar sutartis prisiimtų šių įsipareigojimų investuotojui:

1) grąžinti investuotojui pinigus, kuriuos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis yra skolingas investuotojui ir kurie laikomi investuotojo naudai jam naudojantis įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio teikiamomis investicinėmis paslaugomis;

2) grąžinti investuotojui priklausančias ir jo vardu laikomas, tvarkomas ar valdomas finansines priemones, perduotas (patikėtas) įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviui naudojantis jo teikiamomis investicinėmis paslaugomis.