Projektai suderinti nuo 2017-11-01

Palūkanos

Pirmaisiais penkiais paskolos metais 3 proc. fiksuota palūkanų norma, likusiais penkiolika metų – 3 proc. banko marža plius 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamam EURIBOR, bus traktuojama, kad jis lygus 0).

Paskolos terminas

Iki 20 metų.

Paskolos paskirtis

Statybos darbų apmokėjimas.

Valstybės parama

Iki 30 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Papildoma valstybės parama

kompensuojama iki 10 proc. investicijų kai įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar pertvarkoma, ar keičiama šildymo sistema, butuose ar kituose patalpose įrengiant individualius šilumos apskaitos prietaisus, ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Paskolos gavėjas

Daugiabučio namo administratorius*, juridinis arba fizinis asmuo, savo vardu butų ir kitų patalpų savininkų naudai pasirašantis sutartį ir, kuris pats arba pasitelkdamas Projekto valdytoją administruoja Daugiabučio namo atnaujinimo projektą.

Projekto valdytojas Butų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo projekto administravimo paslaugas.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Kredito panaudojimo laikotarpiu paskolos ir palūkanų grąžinimas yra atidedamas.

Paskolos išmokėjimas

Paskolos lėšas išmokame tiesiogiai rangovams už atliktus darbus.

Mokesčiai

Netaikomi dokumentų analizės, kredito administravimo, įsipareigojimų, sutarties sąlygų pakeitimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai.

Paskolos valiuta

Paskolą suteikiame eurais.

Paskolos grąžinimo metodas

Paskola grąžinama linijiniu metodu –kiekvieną mėnesį mokamos mažėjančio dydžio įmokos.

Išankstinis paskolos grąžinimas

Gyventojai paskolą ar jos dalį gali grąžinti prieš nustatytą laiką. Už tai papildomai neapmokestinama, netaikomos baudos.

* Daugiabučio namo administratoriumi gali būti: 

Daugiabučio namo savininkų bendrija arba įgaliotas asmuo, veikiantis Butų savininkų jungtinės veiklos sutarties (JVS) pagrindu, kuris Nekilnojamojo turto registre (NTR) yra įregistruotas konkretaus Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoju;

 arba

juridinis asmuo, kuris savivaldybės sprendimu yra paskirtas Savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriumi.