Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę

Alternatyvūs veiklos rodikliai

Šiaulių banko reglamentuojamos informacijos atskleidimuose ir interneto puslapyje skelbiami alternatyvūs veiklos rodikliai, leidžiantys informacijos vartotojams susidaryti vaizdą apie banko akcijų vertę ir veiklos efektyvumą

Rodiklio pavadinimas Rodiklio formulė bei dedamosios Rodiklio reikšmė ir interpretavimas
Vidutinė turto grąža (ROAA), % Grynasis pelnas / Vidutinis turtas

Grynasis pelnas – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje*;
Vidutinis turtas – Apskaičiuojamas kaip paskutinių keturių ketvirčių viso turto (pateikiamas finansinės padėties ataskaitoje) aritmetinis vidurkis.


*Pastaba: Grynasis pelnas perskaičiuojamas į metinį dauginant jį iš koeficiento atitinkamai pagal finansinės atskaitomybės laikotarpį, t.y. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas dauginamas iš 4, pirmojo pusmečio grynasis pelnas dauginamas iš 2, trijų ketvirčių pelnas dauginamas iš 4/3
Rodiklis, parodantis kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš turto. Didesnė rodiklio reikšmė tapatinama su efektyvesniu turto panaudojimu.
Vidutinė nuosavo kapitalo grąža (ROAE), % Grynasis pelnas / Vidutinis nuosavas kapitalas

Grynasis pelnas – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje*;
Vidutinis nuosavas kapitalas – apskaičiuojamas kaip paskutinių keturių ketvirčių visos nuosavybės (pateikiama finansinės padėties ataskaitoje) aritmetinis vidurkis.

*Pastaba: Grynasis pelnas perskaičiuojamas į metinį dauginant jį iš koeficiento atitinkamai pagal finansinės atskaitomybės laikotarpį, t.y. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas dauginamas iš 4, pirmojo pusmečio grynasis pelnas dauginamas iš 2, trijų ketvirčių pelnas dauginamas iš 4/3
Rodiklis, parodantis kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš kiekvieno akcininkų investuoto piniginio vieneto. Aukštesnė rodiklio reikšmė vertinama kaip geresnė.
Išlaidų - pajamų santykis, % Veiklos sąnaudos / Veiklos pajamos

Veiklos sąnaudos (suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius):
+ Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos;
+ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
+ Išlaidos, susijusios su draudimo veikla;
+ Kitos veiklos sąnaudos.
Veiklos pajamos (suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius):
+ Grynosios palūkanų pajamos;
+ Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos;
+ Grynasis pelnas iš prekybinės veiklos;
+ Grynasis pelnas iš finansinio turto vertės pripažinimo nutraukimo;
+ Grynasis pelnas už parduotą materialųjį turtą;
+ Pajamos, susijusios su draudimo veikla;
+ Kitos veiklos pajamos.
Rodiklis parodo, kiek vienam pajamų eurui tenka išlaidų. Mažesnė rodiklio reikšmė rodo įmonės efektyvumą / gebėjimą generuoti didesnes pajamas.
Išlaidų - pajamų santykis (eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką), % Veiklos sąnaudos (eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką) / Veiklos pajamos (eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką)

Veiklos sąnaudos (suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius):
+ Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos;
+ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
+ Išlaidos, susijusios su draudimo veikla;
+ Kitos veiklos sąnaudos;
- Draudimo veiklos techninių atidėjinių pokyčio dalis, atspindinti turto (kai investavimo rizika tenka draudėjui) investavimo rezultatą {pateikiama finansinės atskaitomybės pastabose}
Veiklos pajamos (suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius):
+ Grynosios palūkanų pajamos;
+ Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos;
+ Grynasis pelnas iš prekybinės veiklos;
+ Grynasis pelnas iš finansinio turto vertės pripažinimo nutraukimo;
+ Grynasis pelnas už parduotą materialųjį turtą;
+ Pajamos, susijusios su draudimo veikla;
+ Kitos veiklos pajamos;
- Draudimo bendrovės turto (kai investavimo rizika tenka draudėjui) investavimo rezultatas {pateikiama finansinės atskaitomybės pastabose}

*Pastaba: rodiklis skaičiuojamas nuo 2020-03
Rodiklis parodo, kiek vienam pajamų eurui tenka išlaidų, eliminuojant SB draudimas klientų portfelio įtaką tiek sąnaudų, tiek pajamų pusėje. Mažesnė rodiklio reikšmė rodo įmonės efektyvumą / gebėjimą generuoti didesnes pajamas. SB draudimo klientų portfelio įtaka eliminuojama, nes susumuota ji yra visada nulinė: turto (kai investavimo rizika tenka draudėjui) investavimo rezultatas identišku dydžiu, tik su priešingu ženklu atspindimas sąnaudų pusėje kaip techninių atidėjinių pokyčio dalis. Pridedant identiškus dydžius prie pajamų/sąnaudų, priklausomai nuo rinkos pokyčių krypties, gerokai išsikraipo išlaidų-pajamų santykio reikšmės, šis eliminavimas leidžia geriau palyginti jas laiko eilutėje. 
Tipinės veiklos rezultatas Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą – Netipinės pajamos (sąnaudos)

Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą - pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje;
Netipinės (nepasikartojančios) pajamos/sąnaudos - suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius:
+ Grynieji nuostoliai iš kitų išvestinių finansinių priemonių;
+ Grynieji nuostoliai iš subordinuotos paskolos tikrosios vertės pasikeitimo;
+ Grynasis pelnas iš finansinio turto vertės pripažinimo nutraukimo;
+ Grynasis pelnas už parduotą materialųjį turtą;
+ Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais (investicinių vertybinių popierių, vertinamų amortizuota savikaina pardavimas)

Pastaba: Šis rodiklis buvo skaičiuojamas siekiant padėti tiksliau suprasti finansinę būklę, kuomet banko rezultatų svyravimai didele dalimi būdavo lemiami ERPB subordinuotos paskolos tikrosios vertės pokyčių. 2018 m. pabaigoje užbaigus ERPB subordinuotos paskolos konversijos procesą, šis rodiklis prarado savo aktualumą, todėl nuspręsta atsisakyti jo skelbimo.
Banko analizei naudojamas rodiklis, kuriuo siekiama parodyti, kokią veiklos pelno dalį sudaro tvarus rezultatas, eliminavus vienkartinių sandorių ar sandorių, nebūdingų tipinei Grupės veiklai, įtaką.
Kainos ir balansinės vertės santykis P/BV Akcijos kaina (paskutinę prekybos sesijos dieną) / Akcijos balansinė vertė

Akcijos kaina  – pateikiama pagal Nasdaq Vilnius biržos duomenis;
Akcijos balansinė vertė – apskaičiuojama kaip akcininkų nuosavybės dalies (finansinės padėties ataskaita) ir akcijų skaičiaus (metinis pranešimas) santykis
Rodiklis,  parodantis, kiek investuotojai sumoka už vieną ūkio subjekto nuosavo kapitalo eurą.
Banko akcijos rinkos kainos ir Banko grupės pelno santykio rodiklis P/E Akcijos kaina (paskutinę prekybos sesijos dieną) / Pelnas tenkantis vienai akcijai

Akcijos kaina  – pateikiama pagal Nasdaq Vilnius biržos duomenis;
Pelnas tenkantis vienai akcijai– pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Šis rodiklis atspindi investuotojų sumokamą kainą už vieną ūkio subjekto pelno eurą
Dividendų ir grynojo pelno santykis, % Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai / Pelnas, tenkantis vienai akcijai

Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai – pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte;
Pelnas, tenkantis vienai akcijai – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Šis rodiklis parodo, kokią dalį įmonės grynojo pelno yra paskirstoma dividendų pavidalu akcininkams.
Dividendinis pajamingumas, % Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai / Akcijos kaina (paskutinę prekybos sesijos dieną)

Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai – pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte;
Akcijos kaina – pateikiama pagal Nasdaq Vilnius biržos duomenis.
Rodiklis, kuris parodo, kokį grąžos lygį investuotojui iš esamos investicijos generuoja dividendai.
Paskolų ir indėlių santykis, % Paskolos / Indėliai

Paskolos – Klientams suteiktos paskolų ir Finansinės nuomos gautinų sumų suma (pateikiama finansinės padėties ataskaitoje);
Indėliai – Klientams mokėtinos sumos (pateikiama finansinės padėties ataskaitoje)
Rodiklis lygina išduotų paskolų ir priimtų indėlių santykį, parodant Banko likvidumą. Aukštesnė rodiklio reikšmė parodo, jog Bankas yra aukštesnės rizikos zonoje

Rizikos kaštų rodiklis (CoR), %

Paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai / Vidutinis paskolų portfelis

Paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai - paskolų ir finansinės nuomos vertės sumažėjimo sąnaudų suma (pateikiama finansinės atskaitomybės pastabose)
Vidutinis paskolų portfelis – vidutinė suma apskaičiuojama kaip paskutinių keturių ketvirčių Klientams suteiktos paskolų ir Finansinės nuomos gautinų sumų (pateikiama finansinės padėties ataskaitoje) aritmetinis vidurkis.

*Pastaba: Paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai perskaičiuojami į metinius dauginant juos iš koeficiento atitinkamai pagal finansinės atskaitomybės laikotarpį, t.y. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas dauginamas iš 4, pirmojo pusmečio grynasis pelnas dauginamas iš 2, trijų ketvirčių pelnas dauginamas iš 4/3

Rodiklis nurodo paskolų portfelio rizikingumą

Bankas reglamentuojamos informacijos atskleidimuose neskelbia rodiklių, susijusių tikėtinais veiklos rezultatais