Informacija apie išleistas akcijas

Akcijų klasė

Paprastosios vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000102253

Banko LEI kodas

549300TK038P6EV4YU51

Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

600 726 263

Banko įstatinis kapitalas, Eur

174 210 616,27

Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.

600 726 263

Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą

600 726 263

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Baltijos rinkoje, jos yra Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše.