Kaskart jums išleidus 20 EUR paaukosime 3 centus Baltijos jūros apsaugai
Naudokite kortelę „Mastercard“ lapkričio 14–30 d. ir tapkite aplinkosaugos herojumi!

Aukojate labdaros organizacijai nieko nedarydami – kaip tai įmanoma? Tai paprasta, nes viską už jus padarome mes. Tvarumas labai svarbus tiek mums, tiek „Mastercard“. Todėl stengiamės kiek galėdami padėti mus supančioms bendruomenėms ir aplinkai. Deja, į šią kampaniją negalime įtraukti kortelių „Maestro“, „Cirrus“, „Mastercard Business“ ir „Commercial“.

Mūsų ateitis neatsiejama nuo Baltijos jūros ateities. Ją supa devynios šalys, kuriose gyvena daugiau kaip 85 milijonai žmonių ir kurioms būdinga skirtinga politinė, socialinė ir ekonominė sąranga. Daugeliui šių žmonių sveika Baltijos jūra reikalinga maistui ir pajamoms, o kiti brangina ją kaip svarbią gamtos ir laisvalaikio erdvę.

Per pastaruosius 100 metų Baltijos jūros būklė dramatiškai pablogėjo. Žmonių vykdoma veikla, pvz., peržvejojimas, tarša, o pastaruoju metu ir sunkėjantys klimato kaitos padariniai, keičia ekologinę pusiausvyrą ir eikvoja atsinaujinančiuosius išteklius nepaisydama saugių biologinių ribų.

Būtent todėl kartu su „Mastercard“ remiame vietines organizacijas, kurios visą savo laiką skiria mūsų planetos gerovei ir dirba, kad apsaugotų Baltijos jūrą.

Kampanijos laikotarpiu 2022 m. lapkričio 14–30 dienomis skirsime Baltijos jūrai po tris centus nuo kiekvienos su „Mastercard“ išleistos 20 EUR sumos arba atitinkamos sumos kita valiuta. Tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu savo „Mastercard“ kredito ir debeto korteles panaudojęs asmuo taps aplinkosaugos herojumi.

Daugiau informacijos rasite taisyklėse.

Taisyklės

Įvadas

MASTERCARD EUROPE SA, registruotosios buveinės adresas Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgija, įmonės Nr. 0448.038.446 (toliau – Mastercard Company), kaip užsienio juridinis subjektas pristato premijų programą „Mastercard Pay & Give“ (toliau – programa) Lietuvoje.

Už programos vykdymą Lietuvos teritorijoje yra atsakingas „Mastercard“ kredito arba debeto kortelių išleidėjas.

Šiuo dokumentu „Mastercard Company“ nustato toliau pateiktas programos taisykles, taikomas dalyvaujantiems išleidėjams.

Programa prasideda 2022 m. lapkričio 14 d. ir baigiasi 2022 m. lapkričio 30 d. (paskutinę tinkamos operacijos dieną) arba 2022 m. gruodžio 14 d. (paskutinę tinkamų operacijų tarpuskaitos dieną).

Taisyklės bus paskelbtos dalyvaujančių bankų interneto svetainėse jų pasirinkta forma.

Sąvokų apibrėžimai

Šiose Sąlygose:

  • Sąskaita – kortelės sąskaita (jei tokia yra), atidaryta išleidėjo kortelės savininko vardu.Sutartis – tarp išleidėjo kortelės savininko ir išleidėjo sudaryta sutartis dėl kortelės išdavimo.
  • BIN – banko identifikacinis numeris.
  • Kortelė – kortelė „Mastercard“ (išskyrus korteles „Maestro“, „Cirrus“, „Mastercard Business“ ir „Commercial“), išleidėjo išleista fizinio asmens vardu ir pažymėta „Mastercard Company“ ženklu. Kortelė neapima banko ar kitos mokėjimo įstaigos išleistų nepapildomųjų išankstinio mokėjimo kortelių.
  • Tinkamas pirkimas (-ai) – bet koks pirkimas, kurio operacijos suma yra 20 ar daugiau eurų (arba atitinkama suma kita valiuta), atliktas naudojant kortelę ir laikantis šių taisyklių.
  • Raštu – bet koks pranešimas rašytiniu pavidalu, įskaitant elektroninį formatą (pvz., el. laiškai).
  • Išleidėjas – kortelę išleidęs bankas ar kita mokėjimo įstaiga.
  • Išleidėjo kortelės savininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu išleidėjas atidarė sąskaitą.
  • Mastercard Company – įmonė MASTERCARD EUROPE SA.
  • Gaunantysis fondas – ne pelno organizacija, prisidedanti prie Baltijos jūros apsaugos, nurodyta tik „Mastercard Company“ nuožiūra.
Registracija

Programos laikotarpiu atlikdamas tinkamą pirkimą, išleidėjo kortelės savininkas įgyja teisę dalyvauti šioje programoje, sutinka su šiomis taisyklėmis ir dalyvauja rinkodaros priemonėje pagal taisykles (kaip apibrėžta toliau).

Naudojant kortelę už pirkinį sumokėjus 20 ar daugiau eurų (arba atitinkamą sumą kita valiuta), į gaunantįjį fondą pervedama 0,03 EUR. Kad ši auka būtų pervesta, išleidėjui ir (arba) išleidėjo kortelės savininkui nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų ar patirti papildomų išlaidų; aukos suma nerodoma kortelės sąskaitos išraše, į gaunantįjį fondą ją perveda „Mastercard“.

Į programą neįtraukiamos pirkimo operacijos, kurioms suteiktas vienas iš toliau nurodytų prekybininkų kategorijų kodų:

4829 Pinigų ekvivalentai – pinigų pervedimas
6010 Finansų įstaigos – rankinis pinigų išmokėjimas
6011 Finansų įstaigos – automatinis pinigų išmokėjimas
6012 Pinigų ekvivalentai – finansų įstaiga – prekės ir paslaugos
6050 Pinigų ekvivalentai – narė finansų įstaiga
6051 „MasterCard“ – pinigų ekvivalentus naudojantis prekybininkas
6529 Pinigų ekvivalentai – nuotolinis saugomos vertės įnešimas
6530 Pinigų ekvivalentai – nuotolinis saugomos vertės įnešimas
6531 Mokėjimo paslaugų teikėjas
6532 Mokėjimo operacija – narys
6533 Mokėjimo operacija – prekybininkas
6534 Pinigų pervedimas – kliento finansų įstaiga
6535 Vertės pirkimas – narė finansų įstaiga
6536 „MoneySend“ – tarp valstybių
6537 „Moneysend“ – valstybės viduje
6538 „Moneysend“ finansavimas
6540 Sąveikos taško (POI) finansavimo operacijos (išskyrus „MoneySend“)
7801 Internetinis lošimas
7995 Lažybos, įskaitant loterijos bilietus, kazino lošimo žetonus, lažybas ne hipodrome ir lažybas hipodrome
9754 Pinigų ekvivalentai – lošimas: žirgų lenktynės, šunų lenktynės, valstybinės loterijos

„Mastercard Company“ nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl bet kokios išleidėjo kortelės savininko ir prekybininko ar išleidėjo tarpusavio sąveikos, susijusios su tinkamais pirkimais.

Dalyvavimas

Norėdami dalyvauti programoje, išleidėjo kortelių savininkai turi laikytis sutarties nuostatų ir šių taisyklių, o kortelė, su kuria išleidėjo kortelių savininkai užsiregistravo programoje, turi būti aktyvi. Jei tą kortelę atšaukė arba užblokavo išleidėjo kortelės savininko išleidėjas, dalyvavimas programoje gali būti sustabdytas. „Mastercard Company“ išleidėjo kortelės savininko dalyvavimą programoje gali atšaukti, jei išleidėjo kortelės savininkas nesilaiko bent vienos iš šių taisyklių.

Informavimas

Išleidėjo kortelės savininkas gaus informaciją apie paaukotą sumą. Sukauptų aukų suma nebus nurodoma kortelės sąskaitos išraše, o aukai atlikti nereikės jokių papildomų išleidėjo ir (arba) išleidėjo kortelės savininko veiksmų.

Dalyvavimo nutraukimas

Bet kada programos laikotarpiu „Mastercard Company“ turi teisę nutraukti išleidėjo kortelės savininko dalyvavimą programoje.

Programos lėšos

Visą aukų gaunančiajam fondui sumą riboja programos biudžetas.

Pakeitimai ir nutraukimas

 „Mastercard Company“ gali bet kada pakeisti šias taisykles. Dalyvaujantiems išleidėjams bus pranešta apie tokius pakeitimus nurodant jų įsigaliojimo datą.

„Mastercard“ pasilieka teisę nutraukti programą, atsiradus aplinkybėms, apie kurias „Mastercard“ negalėjo žinoti arba jų numatyti, užkirsti joms kelią arba jas panaikinti, pvz., stichinės nelaimės, epidemijos, pilietiniai neramumai, karo veiksmai, vyriausybių nutarimai, darantys įtaką įsipareigojimų vykdymui, ir pan., ir jei tokios aplinkybės tiesiogiai ar netiesiogiai paveikia finansų rinką bei valiutų stabilumą, t. y. esamus keitimo kursus.

Nuostatų atskiriamumas

Jei bet kuri šių taisyklių nuostata arba jos dalis pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįvykdoma, tokia nuostata atskiriama nuo šių taisyklių ir neturi įtakos jokių kitų nuostatų juridinei galiai ir vykdymui. Šios taisyklės pakeičia visus ankstesnius susitarimus, pranešimus ir pareiškimus dėl programos. Jei kokia nors programos informacija prieštarauja šioms taisyklėms arba jas pažeidžia, pirmenybė teikiama taisyklėmis, nebent būtų nurodyta kitaip. „Mastercard Company“ nepasinaudojimas bet kokiomis šiose taisyklėse nustatytomis savo teisėmis nėra interpretuojamas kaip tokių teisių atsisakymas.

Taikomi įstatymai ir kalba

Šios taisyklės parengtos anglų ir lietuvių kalbomis, jas reglamentuoja Lietuvos teisės aktai. Neatitikimų ar prieštaravimų atveju pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Norite tapti mūsų klientu?