Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023‑12‑01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google Play* Parsisiųsti iš App Store*
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023‑11‑30. PRISIJUNGTI
Turto valdymo portalas Turto valdymo paslaugos savitarna Skirta klientams, turintiems Turto valdymo paslaugos sutartį. PRISIJUNGTI
E-gyvybės vartotojai gali naudoti „SB draudimo“ mobiliąją programėlę
Parsisiųsti iš Google PlayParsisiųsti iš App Store

Minimalūs reikalavimai turto draudimo sutartims

Šie Minimalūs reikalavimai turto draudimo sutartims nustato bendrąsias Kliento teises ir pareigas draudžiant Šiaulių banko (toliau – Bankas) naudai kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kurį Klientas įkeičia Bankui, arba kurį Bankas, Kliento prašymu, įgyja nuosavybės teise pagal Finansavimo sutartį (toliau - Turtas).

Finansavimo sutartis – tai tarp Banko ir Kliento sudaryta kreditavimo, lizingo ar kito pobūdžio finansavimo sutartis, kurios pagrindu Klientui kyla pareiga apdrausti Turtą.

Drausdamas Turtą Klientas turi vadovautis šiais Minimaliais reikalavimais turto draudimo sutartims bei Finansavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis. Jei Finansavimo sutartyse nurodyti reikalavimai, sąlygos Turto draudimui skiriasi nuo šių viešai publikuojamų Minimalių reikalavimų turto draudimo sutartims, Klientas turi vadovautis šiais viešai publikuojamais Minimaliais reikalavimais turto draudimo sutartims, nebent Finansavimo sutarties specialiosiose sąlygos būtų nurodytos kitos išimtys ar reikalavimai.

Banko įgaliojimu banko naudai įkeisto turto draudimo sutartis administruoja ir jų atitikimą banko keliamiems reikalavimams prižiūri draudimo partneris UADBB „Aon Baltic“.

Draudimo partneris UADBB „Aon Baltic“ suteiks visą reikiamą informaciją turto draudimo klausimais ir padės rasti draudimo variantą, atitinkantį kiekvieno kliento poreikius.

Daugiau informacijos apie UADBB „Aon Baltic“ teikiamas paslaugas:
A. Goštauto 40B, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 273 2266
El. paštas [email protected]
www.aon.ltwww.draudimas.lt

1. BENDROSIOS SĄLYGOS TURTO DRAUDIMO SUTARTIMS

1.1. Draudimo sutartis turi būti sudaryta tik su LB draudimo įmonių sąraše nurodyta Draudimo įmone (Draudiku), kuri yra LR licencijuota draudimo įmonė, LR licencijuotos draudimo įmonės filialas ES/EEE arba ES/EEE draudimo įmonės filialas, įsteigtas LR.

1.2. Draudimo sutartis turi būti sudaryta Banko naudai.

1.3. Draudimo apsauga turi galioti iki Finansavimo sutartyje nurodytų visų Kliento įsipareigojimų įvykdymo dienos, tačiau ne trumpiau nei Turtas bus atlaisvintas nuo įkeitimo ar perduotas Kliento, Banko ar trečiojo asmens nuosavybėn arba grąžintas Bankui Finansavimo sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka. Draudimo sutartys gali būti sudaromos metams ar trumpesniam laikotarpiui, tačiau privalo periodiškai būti pratęsiamos, kad Turto draudimo apsauga galiotų nepertraukiamai.

1.4. Draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip Turto įkeitimo dieną, arba dieną, kai pasirašomas Turto perdavimo aktas pagal lizingo sutartį, bet ne vėliau nei Klientui pereina atsitiktinio Turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo rizika.

2. MINIMALIOS SĄLYGOS KILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMO SUTARTIMS

2.1. Turtas privalo būti apdraustas nuo visų Draudiko patvirtintose atitinkamos Turto rūšies draudimo taisyklėse numatytų rizikų perduodant, valdant ir naudojant Turtą, įskaitant:

2.1.1. vanduo;
2.1.2. ugnis;
2.1.3. gamtinės jėgos;
2.1.4. vagystė (vagystė įsibraunant, plėšimas);
2.1.5. trečių asmenų tyčinė veika (įskaitant vandalizmą);
2.1.6. eismo įvykis (taikoma, jei Turtas yra transporto priemonė).

2.2. Jeigu Turtas yra demontuojamas, transportuojamas, sumontuojamas, testuojamas ar bandomas (įskaitant išmontuoto Turto laikiną saugojimą, pakrovimą, iškrovimą), draudimo apsauga turi galioti  ir su šiais veiksmais susijusioms papildomoms rizikoms (pagal montavimo darbų visų rizikų draudimo sąlygas).

2.3. Savaeigiams įrengimams, mašinoms ir technikai ar jų daliai draudimo apsauga privalo galioti juos naudojant kaip darbo įrankį ar įrenginį.

2.4. Turtas, išskyrus transporto priemones, turi būti apdraustas nauja atkuriamąja verte. Nenauji įrengimai draudžiami rinkos verte, atsargos – įsigijimo arba rinkos verte.

2.5. Transporto priemonės turi būti apdraustos ne mažesnei sumai nei Turto įsigijimo kaina (naujam Turtui) ar sumai ne mažesnei nei Turto rinkos vertė (nenaujam Turtui). Jei Turtą numatoma eksploatuoti užsienyje, turi būti sudaryta už Lietuvos Respublikos ribų galiojanti draudimo sutartis.

2.6. Kai lizinguojama transporto priemonė, Klientas turi savo lėšomis sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria būtų apdrausta kiekvieno asmens, valdančio Turtą, civilinė atsakomybė.

2.7. Kilnojamojo turto, išskaitos reikalavimai:

Turtas

Išskaita žalų atveju

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

ne didesnė kaip 500 EUR ir 15 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju;

Sunkusis transportas: 

jei Draudėjo transporto priemonių parkas iki 5 vnt.

ne didesnė kaip 1 000 EUR ir 15 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju;

jei Draudėjo transporto priemonių parkas iki 10 vnt.

ne didesnė kaip 2 000 EUR ir 15 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju;

jei Draudėjo transporto priemonių parkas virš 10 vnt.

ne didesnė kaip 3 000 EUR ir 15 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju;

Žemės ūkio ir specializuota technika

ne didesnė kaip 1 450 EUR ir 15 % vagystės ar visiško sunaikinimo atveju;

Medžio pramonės įrengimai

iki 15 % nuo Draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip 14 500 EUR

Įranga, įrengimai ir kitas turtas:

jei turto Draudimo suma iki 30 000 EUR

iki 300 EUR

jei turto Draudimo suma virš 30 000 EUR

iki 10 % nuo Draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip 10 000 EUR

3. MINIMALIOS SĄLYGOS NEKILNOJAMOJO TURTO DRAUDIMO SUTARTIMS

3.1. Turtas privalo būti apdraustas nuo visų Draudiko patvirtintose atitinkamos Turto rūšies draudimo taisyklėse numatytų rizikų pristatant, valdant ir naudojant Turtą, įskaitant:

3.1.1. vanduo, išimtis numatyta 3.3 punkte;
3.1.2. ugnis;
3.1.3. gamtinės jėgos, išimtis numatyta 3.3 punkte;
3.1.4. vagystė (vagystė įsibraunant, plėšimas), išimtis numatyta 3.3 punkte;
3.1.5. trečių asmenų tyčinė veika, įskaitant vandalizmą, išimtis numatyta 3.3 punkte.

3.2. Turtas turi būti apdraustas nauja atkuriamąja verte. Nekilnojamasis turtas, nuo kurio statybos ar paskutinės rekonstrukcijos praėjo daugiau nei 40 metų (mediniams pastatams daugiau nei 30 metų), nuolatos neeksploatuojamas (nenaudojamas veiklai)/ negyvenamas nekilnojamasis turtas, gyvenamosios paskirties sklype esantys pagalbinės paskirties pastatai / statiniai ir mažavertis turtas gali būti apdraudžiamas likutine verte, jeigu Draudikas atsisako tokį turtą drausti atkuriamąja verte.

3.3. Kol nekilnojamas turtas yra statomas arba renovuojamas, jis gali būti draudžiamas statybų ir montavimo visų rizikų draudimu. Kol nekilnojamasis turtas nėra baigtas statyti, nenaudojamas pagal paskirtį, yra rekonstruojamas ir nėra galimybių jo apdrausti nuo visų 3.1 punkte nurodytų rizikų, privalo būti apdraustos šios rizikos:

3.3.1. ugnis;
3.3.2. gamtinės jėgos, jei pastate / statinyje yra tinkamai sumontuotos pastato pagrindinės konstrukcijos, sumontuotas stogas, užsandarinti  langai, durys bei kitos angos.

3.4. Kai tik nekilnojamasis turtas, kuris buvo apdraustas kaip nebaigtas statyti, yra pradedamas eksploatuoti pagal paskirtį, jis privalo būti apdraustas nuo rizikų, išvardintų 3.1 punkte.

3.5. Nekilnojamojo turto išskaitos reikalavimai:

Turtas       

Išskaita žalų atveju

gyvenamosios paskirties objektams

jei turto Draudimo suma iki 290 000 EUR

iki 300 EUR arba 15 %, max. 1 500 EUR jei patalpose vykdomi statybos darbai

jei turto Draudimo suma virš 290 000 EUR

iki 1 500 EUR

medžio pramonės statiniai

iki 15 % nuo Draudimo sumos, tačiau ne daugiau kaip 14 500 EUR

visiems kitiems objektams

iki 10 % nuo Draudimo sumos,  tačiau ne daugiau kaip 10 000 EUR

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Draudimo sutarties sąlygos, įskaitant naudos (draudimo išmokos) gavėją, gali būti keičiamos tik gavus išankstinį raštišką Banko sutikimą, išskyrus jei keičiamos šios draudimo sutarties sąlygos:

4.1.1. draudimo įmokos didinimas arba mažinimas;
4.1.2. draudimo sumos didinimas;
4.1.3. draudžiamų rizikų išplėtimas;
4.1.4. pasikeitus rizikai, rizikos veiksnių patikslinimas (priešgaisrinės, turto apsaugos signalizacijos, bei kiti rizikos veiksniai);
4.1.5. besąlyginės išskaitos sumažinimas;
4.1.6. apdraustų objektų kiekio padidinimas.

4.2. Klientas turi pateikti draudimo sutartį Bankui iki sudarant įkeitimo sandorį arba atsiimant Turtą iš pardavėjo, jei sudaroma lizingo sutartis. Pratęsiant (sudarant naują, papildomą) draudimo sutartį, draudimo sutarties pratęsimas (papildymas), nauja draudimo sutartis turi atitikti šias viešai publikuojamas Minimalias sąlygas turto draudimo sutartims ir turi būti pateikta Bankui likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki galiojančio Draudimo liudijimo (poliso) termino pabaigos. Klientui pratęsiant, sudarant naują ar papildomą draudimo sutartį, Bankas turi teisę pareikalauti, kad draudimo sutartis būtų sudaryta su kitu Draudiku.

4.3. Visas su draudimu susijusias išlaidas, įskaitant ir įsipareigojimą mokėti draudimo įmokas (jei Draudėjas yra Klientas) tenka Klientui.

4.4. Klientas, gavęs draudimo sertifikatą ar draudimo liudijimą, įsipareigoja, tiek kai pats yra Draudėjas, tiek kai Draudėjas yra Bankas, susipažinti su Banko ir/ar Draudimo brokerio pateikta informacija apie Turto draudimą, draudimo sąlygas ir taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiamaisiais bei nedraudžiamaisiais įvykiais, taip pat vykdyti visas draudimo sąlygose/draudimo taisyklėse Draudėjui nustatytas pareigas bei užtikrinti, kad jų laikytųsi ir kiti teisėti Turto valdytojai (Klientas).

4.5. Bankui, Draudikui ar UADBB „Aon Baltic“ pareikalavus, Klientas turi pateikti Bankui, Draudikui ar UADBB „Aon Baltic“ jų nurodytais terminais visą su Turto draudimu susijusią informaciją bei draudimo sutarties sudarymą ir tinkamą vykdymą patvirtinančius dokumentus.

4.6. Klientas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti UADBB „Aon Baltic“ apie draudžiamąjį įvykį, dėl kurio buvo sugadintas ar sunaikintas Bankui įkeistas ar Bankui nuosavybės teise priklausantis ir Klientui pagal Finansavimo sutartį perduotas valdyti ir naudotis turtas,  bei pateikti dokumentus, pagrindžiančius draudiminį įvykį (Draudiko surašytą draudiminio įvykio aktą, teisėsaugos organų dokumentus, ekspertų išvadas, kitus juridinę galią turinčius dokumentais). Turto sužalojimo (sugadinimo) atveju Klientas privalo pasirūpinti likusio Turto apsauga ir neturi teisės disponuoti išlikusiomis Turto dalimis. Pažeidęs šią sąlygą Klientas privalo atlyginti visus Banko dėl to patirtus nuostolius.

4.7. Draudikui sumokėjus Bankui draudimo išmoką (kompensaciją), Bankas iš gautos sumos padengia Draudiko reikalaujamą draudimo įmoką (jos dalį) pagal draudimo sutartį (jei Draudikas reikalauja), po to Kliento iki draudimo išmokos gavimo dienos susidariusį įsiskolinimą, laikantis Finansavimo sutartyje nurodyto skolos dengimo eiliškumo (jei toks yra susidaręs), taip pat atlyginami Banko nuostoliai (jei Bankas tokių patiria), ir tik po to draudimo išmokos sumą (ar jos dalį) perveda Klientui ar kitam draudimo sutartyje nurodytam naudos (draudimo išmokos) gavėjui, jei Bankas ir Klientas nesusitars kitaip.

4.8. Klientas įsipareigoja kaip draudimo sutarties šalis ir teisėtas Turto valdytojas, atsakingas Bankui už Turtą, dalyvauti derybose su Draudiku dėl draudimo išmokos išmokėjimo ir/ar teisminiuose ginčuose su Draudiku dėl šių išmokų mokėjimo, išskyrus, jei Bankas raštu nurodytų kitaip. Kliento nesutikimas su Draudiko sprendimu nepripažinti Turto dingimą, sunaikinimą arba sugadinimą draudiminiu įvykiu ir susiję ginčai neatleidžia Kliento nuo tolesnio Finansavimo sutarties sąlygų vykdymo.

4.9. Klientui pažeidus šias Minimalias sąlygas, susijusias su Turto draudimu (įskaitant, jei Turtas apdraudžiamas kitoje nei Banko rekomenduojamoje draudimo bendrovėje), laikoma, kad Turtas yra neapdraustas ir Bankas turi teisę nedelsiant apdrausti Turtą savo vardu jai priimtinoje draudimo bendrovėje. Tokiu atveju Klientas privalo kompensuoti Bankui Turto draudimui turėtas išlaidas. Jei Draudikų priežiūrą pagal taikytinus teisės aktus atliekanti įgaliota institucija draudimo sutartį sudariusiam Draudikui pritaiko teisės aktuose numatytas poveikio priemones arba yra pagrindas manyti, kad tokios poveikio priemonės gali būti pritaikytos, arba tokiam Draudikui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, ar jos atžvilgiu pradedamos kitos su jos nesugebėjimu atsiskaityti su kreditoriais susijusios procedūros, arba priimamas sprendimas dėl Draudiko likvidavimo, arba atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą tokio Draudiko įsipareigojimų vykdymą, Klientas nedelsdamas savo sąskaita įsipareigoja sudaryti atitinkamas draudimo sutartis su kitais Bankui priimtinais Draudikais Bankui priimtinomis sąlygomis.