Daugiabučių namų modernizavimo programa

Galimybė sumažinti šildymo išlaidas, kurios kasmet auga, ir pagerinti senos statybos namo būklę – tai priežastys, kodėl verta kreiptis dėl kredito  daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti).

Kodėl mes? Solidi partnerystė ir patirtis kredituojant renovacijos projektus

Daug metų bendradarbiaujame su:

Šiaulių bankas – daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) kreditavimo lyderis Lietuvoje. Jau 10 metų bankas aktyviai dalyvauja šioje programoje ir finansavo daugiau nei 2150 daugiabučių namų projektų, kurių vertė siekia 623 mln. EUR. Du iš trijų Lietuvoje atnaujintų daugiabučių yra finansuoti Šiaulių banko.

Sąlygos, eiga, dokumentai ir kita svarbi informacija

Dokumentai, kuriuos turi pateikti projekto administratorius, norėdamas gauti paskolą daugiabučiam namui atnaujinti:

 1. Administratoriaus pasirašyta Bankui priimtinos formos paraiška
 2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, suderintas su Agentūra (pasirašytas fiziškai arba pateiktas raštas dėl suderinimo) ir patvirtintas butų savininkų / Daugiabučio namo savininkų bendrijos narių sprendimu
 3. Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas
 4. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas (protokolas) dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo). Tuo atveju, kai Administratorius pasitelkia Projekto valdytoją, butų savininkų sprendime (protokole) turi būti aiškiai nurodyta, kad kredito sutartį pasirašo Administratorius, o atnaujinimo projekto įgyvendinimą administruoja – Projekto valdytojas
 5. Valstybės paramos sutartis
 6. Administratoriaus parengta ir pasirašyta laisvos formos pažyma apie Daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, kurios priklauso juridiniams asmenims bei informacija apie fiziniams asmenims priklausančius butus ir kitas patalpas, kuriose vykdoma ūkinė veikla
 7. Pažymos iš komunalinių paslaugų tiekėjų (šilumos, elektros, vandens, dujų ir komunalinių atliekų vežimo paslaugas teikiančių įmonių) ir iš Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (pažymos teikiamos ne senesnės nei 90 dienų) apie bendrijos/butų savininkų praleistus mokėjimus, jų sumas ir terminus, nurodant kiekvieno įsiskolinusio buto / patalpos savininko praleistų mokėjimų pradžios datą ir sumą
 8. Išrašas iš Nekilnojamojo turto registro apie Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus
 9. Galiojantys Administratoriaus (juridinio asmens) įstatai ir išrašas iš juridinių asmenų registro / daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatai / jungtinės veiklos sutartis (jei nebuvo pateikta anksčiau)
 10. Administratoriaus atstovo (fizinio asmens) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir atstovavimo pagrindą patvirtinantis dokumentas (jei nebuvo pateikta anksčiau)
 11. Savivaldybės priimtas sprendimas, kuriuo pavedama Administratoriui įgyvendinti konkretaus Daugiabučio namo (arba viso miesto daugiabučių namų) atnaujinimą (modernizavimą), jeigu Administratorius yra savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius
 12. Agentūros išduota pažyma apie buto savininkui suteiktą ir įregistruotą de minimis pagalba, jei daugiabučio bute yra vykdoma ūkinė veikla.
 13. Pavedimo sutartis, jei Daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) įgyvendina Naudos gavėjų sprendimu Projekto valdytojas
 • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
 • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas
 • Stogo šiltinimas
 • Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas
 • Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas
 • Butų ir kitų patalpų langų keitimas
 • Rūsio perdangos šiltinimas
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas)
 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas (modernizavimas)

Ar administratoriui reikia iš savo lėšų dengti nesurinktas kredito įmokas?

Administratorius atsako už tinkamą lėšų (kredito įmokų, sukauptų palūkanų ir delspinigių, jei jie taikomi) surinkimą iš butų ir kitų patalpų savininkų bei jų sumokėjimą bankui. Administratorius nėra atsakingas už butų ir kitų patalpų savininkų įsipareigojimus mokėti įmokas ir įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą. Kitaip tariant, administratoriaus pareiga grąžinti kreditą galioja tiek, kiek yra surinkta įmokų iš naudos gavėjų.

Numatyta, kad kredito terminas yra 20 metų. Ar galima kreditą imti 10–15 metų laikotarpiui?

Kredito terminą pasirenka butų savininkai, kurių interesams atstovauja administratorius. Numatyta, kad maksimalus, t. y. ilgiausias, kredito terminas gali būti  20 metų, tačiau kreditą galima imti ir trumpesniam laikotarpiui. 

Kada išmokamas kreditas už atliktus darbus?

Šiaulių bankas neriboja kredito išmokėjimo periodiškumo. Bankas nedelsdamas apmoka atliktų darbų išlaidas, kai atliekami darbai, pateikiama sąskaita faktūra ir darbų priėmimo-perdavimo aktas, o darbų atlikimą patvirtina atsakingi asmenys.

Ar įmanoma kreditą bankui grąžinti anksčiau, nei sutarta?

Taip, paimtą kreditą gyventojai gali grąžinti anksčiau. Šiuo atveju nereikia mokėti baudų, išankstinio mokėjimo mokesčių ir kitų panašių mokesčių finansuotojui.

Ar, prieš laiką padengus kreditą, reikia mokėti viso laikotarpio palūkanas?

Palūkanos apskaičiuojamos susumuojant kiekvienos mėnesio dienos faktinį kredito sąskaitos likutį (t. y. panaudotos ir negrąžintos kredito dalies). Palūkanas reikia sumokėti pagal faktą, t. y. kiek jų priskaičiuota einamajai dienai.

Kredito teikimo sąlygose nurodoma, kad kredito naudojimo laikotarpiu, kol vyksta renovacija, galima nieko nemokėti, net palūkanų. Ar tikrai?

Taip. Kredito naudojimo laikotarpiu galima nemokėti palūkanų – jų mokėjimą galima atidėti. Atidėjimo laikotarpiu sukauptos palūkanos mokamos visą likusį kredito grąžinimo laikotarpį pagal atskirą palūkanų grąžinimo grafiką.

Administratorius kreipiasi į banką dėl 5 daugiabučių namų, kuriuos planuojama renovuoti. Šiuo atveju pasirašoma viena ar penkios kredito sutartys?

Tokiu atveju pasirašomos 5 kredito sutartys (vienam daugiabučiui – viena kreditavimo sutartis).

Kas pasirašo kredito sutartį – kiekvieno buto savininkas?

Kredito sutartį savininkų vardu pasirašo administratorius.

Kokie darbai yra finansuojami?

Finansuojami statybos darbai.

Ar bendrija gali imti kreditą?

Taip. Kreditą gali imti bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos įgaliotas asmuo ir bendrojo naudojimo objektų administratorius). Kreditas imamas gyventojų naudai.

Ar taikomi kredito administravimo mokesčiai?

Kredito administravimo mokesčiai, t. y. dokumentų analizės, kredito administravimo, įsipareigojimų, sutarties sąlygų pakeitimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai nėra taikomi. 

Kredito sutartyje rašoma „tinkamai atliekami darbai“. Ką tai reiškia?

Tinkamai atliekami darbai yra tie darbai, kurie atitinka tokių darbų kokybės reikalavimus. Atlikus darbus, bankui pateikiamas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, kurį pasirašo rangovas, užsakovas (administratorius) ir techninis prižiūrėtojas, atsakingi už atliktų darbų kokybę.

Ar už renovaciją mokama tik šildymo sezono metu, ar visus metus? Kaip mokama, kai gaunama kompensacija už šildymą?

Kredito įmokos mokamos kiekvieną mėnesį. Jų mokėjimo tvarka socialiai remtiniems asmenims yra apibrėžta teisės aktuose. Socialiai remtiniems gyventojams apmokamas kreditas ir palūkanos, taip pat kitos išlaidos, susijusios su projekto parengimu ir jo įgyvendinimu.

Jei kreditas imamas administratoriaus vardu, ar skola atsispindi administratoriaus balanse?

Šis kreditas yra netraukiamas į balansą. Bankas ir renovacijos įgyvendintojas pinigus tik administruoja, jie neapskaitomi jų balansuose.

Kur būtų galima daugiau sužinoti apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą?

Išsamiau apie daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą rašoma interneto svetainėje www.betalt.lt.

Ar butų savininkai turi sumokėti įmokas už kitų butų savininkus, kurie nevykdo reikalavimų?

Ne, kiekvienas buto savininkas privalo grąžinti tik tą dalį kredito, kuri yra suteikta tam butui (atsižvelgiant į būsto naudingąjį plotą). 

Kokiu būdu priimami gyventojų sprendimai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos?

Sprendimą būsto savininkai priima susirinkime arba balsuodami raštu. Sprendimui priimti reikalinga balsų dauguma – 50 proc. + 1 balsas. Norint gauti šį kreditą Šiaulių banke, reikia, kad kredito ėmimui pritartų ne mažiau kaip 55 proc. visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Ar reikia užstato norint gauti kreditą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti)? 

Ne, gyventojai gali gauti valstybės paramą ir kreditą būstui atnaujinti, neįkeisdami turto.

Kokie namai gali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Daugiabučiu namu yra laikomas tris ir daugiau butų turintis namas. Programoje gali dalyvauti namai, pastatyti arba kuriems leidimas statyti buvo išduotas iki 1993 m.

Pagrindiniai renovacijos etapai:

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas
 • Butų savininkų susirinkimo organizavimas
 • Investicijų plano rengimas
 • Viešas investicijų plano aptarimas
 • Investicijų plano derinimas su BETA
 • Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Rangos darbų pirkimas 
 • Techninio projekto pirkimas
 • Rangovo tikrinimas Banke
 • Banko raštiškas įsipareigojimas finansuoti
 • BETA tvirtinamas rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Kredito lėšų išmokėjimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas
 • Daugiabutis namas pastatytas pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų.
 • Investiciniame plane numatyta pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energetinio naudingumo klasę ir ankstesnes skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc.
 • Dėl kredito ėmimo namui naujinti pritaria ne mažiau kaip 55 proc. visų savininkų.
 • Daugiabučio namo butų savininkų, turinčių daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, neviršijančių 170 eurų sumos nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo naudojimo patalpų valdytojui (vėluojančios įmokos skaičiuojamos sumuojant), turi būti ne daugiau nei 10 proc. visų daugiabučio namo butų savininkų.

Renovacijos partneriai

Būsto energijos taupymo agentūra

 

LR aplinkos ministerija

Pradelstų mokėjimų administravimas

Ikiteisminį ir teisminį įsiskolinimų išieškojimą vykdo:

Renovacijos partneriai:

Kur kreiptis dėl kredito daugiabučiam namui atnaujinti?

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį ar tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).