Kreditai su struktūrinėmis priemonėmis

Kreditai SVV su portfelinėmis garantijomis
Kreditai inovatyvioms įmonėms su portfelinėmis garantijomis

Siekiant skatinti verslumą, SVV portfelinių  garantijų priemonė  įgyvendinama pagal JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) iniciatyvą, kuri Lietuvoje yra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą. Priemonė  įgyvendinama INVEGOS kontroliuojančiojo fondo lėšomis. Ši priemonė skirta paskatinti SVV kreditavimą, garantuojant 80 procentų kredito sumos ir gerinant SVV subjektams galimybes gauti finansavimą tuo atveju, kai trūksta užstato. Kreditų su portfeline garantija gavėjams Šiaulių bankas taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas — tai inovatyvi galimybė SVV subjektams investuoti ir plėsti savo verslą Lietuvoje.

Finansavimo su "Invega" portfeline garantija nauda

 

 • Taupomas laikas: Šiaulių bankas suteikia portfelinę garantiją , įmonėms nereikia papildomai kreiptis į „Invegą“ dėl garantijos suteikimo – Šiaulių bankas suteikia portfelinę garantiją.
 • Įmonės turi didesnę galimybę gauti finansavimą.
 • Palankesnės finansavimo sąlygos - nebūtina pradinė įmoka, mažesnės palūkanos.
 • Palūkanų kompensavimo galimybė.

Galimi kreditų gavėjai 

Šiuos kreditus gali gauti Lietuvoje registruoti ir čia savo ūkinę veiklą vykdantys smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV ) subjektai -  t.y. labai maža, maža ar vidutinė įmonė (iki 250 darbuotojų), kurios metinės pajamos neviršyja 50 mln. eurų ir/arba balanse nurodyto turto vertė neviršyja 43 mln. eurų.

Finansuojamas turtas

Nauji įrenginiai, įranga, technologinės linijos, statybinė, kita specialioji bei miškų ūkio technika (išskyrus komplektavimo dalis, keleivines ir krovinines transporto priemones, priekabas, puspriekabes, laivus, geležinkelio ir tramvajų lokomotyvus, riedmenis, orlaivius), skirti gamybos, paslaugoms teikti bei statybos veiklai vykdyti ir kurių nenumatoma naudoti namų ūkyje, nuomoti, transporto paslaugoms teikti, nekilnojamojo turto nuomos veikloms ir kurie yra atskiriama gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų pastatų dalis.

Pagrindinės kreditų teikimo sąlygos

 

 •  Maksimali kredito suma - 1.875.000 eurų (suteikiamo kredito atskiram SVV subjektui arba tarpusavyje susijusių įmonių grupei, bendra kreditų suma negali viršyti maksimalios sumos). O kelių transporto sektoriuje veikiančioms įmonėms -  937 500 Eur.
 •  Pradinė įmonka lizingo atveju - 0 eurų.
 •  Palūkanos: taikomos mažesnės palūkanos nei turtą įsigyjant įprastomis sąlygomis, kai finansavimas neužtikrinamas „Invega“ garantija
 • Kredito terminas: lizingui- iki 120 mėn. ,kredito linijai-  36 mėn - kredito linijai.
 • Finansavimo su "Invega" portfeline garantija atvejais SVV garantuojama 80 proc. kredito sumos.

Kitos sąlygos

 

 • Numatomi papildomi turto vertės grąžinimai, ne mažesni kaip 20 proc. arba 37,35 proc. (jei turto kainoje yra išskiriamas PVM ir lizingo paslaugos gavėjas turi galimybę šį PVM atskaityti (susigrąžinti). Maksimaluslaikotarpis šiems papildomiems turto vertės grąžinimams padengti – 5 mėn.
 • Finansavimo su "Invega" portfeline garantija paslauga teikiama su de minimis pagalba.
 • Šia priemone finansuojamos naujos investijos.

SVV subjektas, norintis gauti kreditą su portfeline garantija, užpildo ir pateikia Bankui klausimyną.

InnovFin garantijų priemonė yra finansuojama iš ES pagal programos „Horizontas 2020“ finansines priemones ir Europos strateginių investicijų fondą, įsteigtą pagal Investicijų planą Europai.

EFSI tikslas – padėti paremti finansuojant ir įgyvendinant produktyvias investicijas ES ir užtikrinti didesnes galimybes gauti finansavimą.

„Horizontas 2020“ – didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Ji prisideda prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką.

Ši priemonė skirta paskatinti novatoriško verslo  kreditavimą, garantuojant 50 procentų kredito sumos ir gerinant galimybes gauti finansavimą tuo atveju, kai trūksta tinkamo užstato. Kreditų su portfeline InnovFin garantija gavėjams Šiaulių bankas taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas.

Galimi kreditų gavėjai

Pagrindiniai reikalavimai:

 • Inovatyvus verslas.
 • Įmonė yra SVV arba vidutinės kapitalizacijos įmonė (kuri nėra SVV ir joje dirba iki 499 darbuotojų).

Pagrindinės kreditų teikimo sąlygos:

Kredito valiuta – eurai.

Minimali kredito suma – 25 000 eurų.

Maksimali kredito suma – 7 500 000 eurų (suteikiamo kredito atskiram SVV subjektui arba tarpusavyje susijusių įmonių grupei, bendra kreditų suma negali viršyti maksimalios sumos).

Kredito terminas: minimalus - 1 metai, maksimalus - 10 metų, įskaitant grąžinimo atidėjimą.

Kreditas su portfeline garantija nėra Valstybės pagalbos objektas (netaikoma de minimis).

Kreditas gali būti suteikiamas paskolos, kredito linijos, sąskaitos kredito, finansinės nuomos (lizingo) formomis.

Galima paskirtis: materialus ar nematerialus turtas ir apyvartinio kapitalo papildymas.

Kviečiame atvykti į artimiausią Šiaulių banko skyrių – visais kreditavimo klausimais Jus mielai pakonsultuos banko darbuotojai.