Faktoringas

Faktoringo paslauga efektyviausia mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kurios turi sunkumų dėl laiku nesumokėtų skolų. Faktoringas yra finansavimo forma, leidžianti patenkinti didėjantį apyvartinių lėšų poreikį. Naudodamasi Šiaulių banko siūloma faktoringo paslauga, įmonė neužšaldo savų resursų, įmonei nereikia kredituoti kliento, spartėja atsiskaitymai su žaliavų tiekėjais, įmonė gali pasinaudoti tiekėjo teikiamomis papildomomis nuolaidomis.

Faktoringas suteikia galimybę:
Faktoringą sudaro:
Pagrindinės faktoringo sąlygos:
 • neįkeisti jokio turto ir gauti lėšų prekybai finansuoti; 
 • užtikrinti nuolatinius pinigų srautus ir supaprastinti pinigų srautų planavimą;
 • sumažinti skolų administravimo sąnaudas;
 • daugiau dėmesio skirti pagrindinei įmonės veiklai.
 • prekybos finansavimas (70–90 % sąskaitos faktūros sumos); 
 • kliento sąskaitų faktūrų administravimas ir pirkėjų skolų apskaita; 
 • kliento pirkėjų kredito rizikos vertinimas ir mažinimas.
 • faktoringo sutarties galiojimo terminas — iki 12 mėnesių;
 • faktoringo avansas — iki 90 % nuo sąskaitos faktūros sumos;
 • maksimalus sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminas — iki 90 dienų;
 • faktoringo palūkanos — ne mažesnės kaip minimalios trumpalaikio kredito palūkanų normos (palūkanos skaičiuojamos nuo avanso sumos);
 • dokumentų analizės, faktoringo sutarties sudarymo ir sąskaitos faktūros priėmimo mokesčiai nurodyti Banko tipiniuose paslaugų ir finansinių operacijų įkainiuose.
 • minimali sąskaitos faktūros suma šalių susitarimu gali būti nenustatoma;
 • dokumentų nagrinėjimo terminas — 1–2 savaitės.

Visi mokesčiai už faktoringą apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu. 

Pagrindiniai faktoringo privalumai Pardavėjui:
Pagrindiniai faktoringo privalumai Pirkėjui:
Prekinio kredito draudimas
 • galimybė operatyviai papildyti apyvartines lėšas; 
 • verslas finansuojamas, neįkeičiant turto; 
 • pagerėja skolininkų atsiskaitymo drausmė; 
 • padidėja pardavimų apimtys; 
 • pagerėja įmonės likvidumas; 
 • palengvėja pinigų srautų planavimas; 
 • sumažėja skolų administravimo sąnaudos; 
 • sudaroma galimybė pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už išankstinį apmokėjimą; 
 • lengviau konkuruoti — galima pasiūlyti ilgesnius atsiskaitymo terminus;
 • galimybė gauti detalias pirkėjų atsiskaitymų ataskaitas.
 • galimybė gauti ilgesnį atsiskaitymo terminą; 
 • lengviau pritraukti naujus tiekėjus; 
 • lengvesnis atsiskaitymas su pardavėju;
 • padidėja perkamoji galia be kitų finansavimo šaltinių; 
 • palengvėja pinigų srautų planavimas.

Šiaulių bankas ir draudimo bendrovė Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur Lietuvos filialas  pasirašė draudimo liudijimą (polisą).  Draudimo bendrovė Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur Lietuvos filialas  draudžia faktoringo klientų Lietuvos ir užsienio pirkėjų prekinius kreditus. 

Šiaulių bankui pateikiami šie pardavėjo ir/arba pirkėjo dokumentai:
 • užpildyta faktoringo paraiška;
 • įmonės registracijos pažymėjimas arba Juridinių asmenų registro išrašas, jei juridinis asmuo registruotas nuo 2010-01-01; 
 • įmonės steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro);
 • AB (UAB) akcininkų susirinkimo arba valdybos (administracijos vadovo) sprendimas (kaip numatyta įstatuose) dėl faktoringo suteikimo bei susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašas su jų parašais (nurodant akcininko vardą, pavardę, turimų akcijų skaičių, nedalyvavimo priežastį (jei akcininkas nedalyvavo));
 • sprendimas dėl įmonės vadovo paskyrimo;
 • jei įmonę atstovauja ne vadovas, o įgaliotas asmuo — įmonės vadovo išduotas įgaliojimas konkrečiam asmeniui  atstovauti Banką dėl faktoringo sutarčių pasirašymo;
 • vadovo (įmonės įgalioto asmens) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • sutartys su kiekvienu pirkėju;
 • metinės ir ketvirtinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) už einamuosius ir prieš tai buvusius dvejus metus;
 • debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo iššifravimas pagal Banko pateiktą formą;
 • pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Sodros apie įmonės įsipareigojimus;
 • įmonės veiklos aprašymas.