Įsipareigojimų investuotojams draudimas

Nuo 2002 metų vidurio VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudžia finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra suderinta su ES teise ir atitinka pagrindinius ES šalių indėlių draudimo sistemos principus.

Draudimo objektas

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas yra įsipareigojimai grąžinti investuotojams vertybinius popierius, nesvarbu, kokia valiuta jie yra išreikšti, arba pinigus eurais ar užsienio valiuta.

Įsipareigojimus investuotojams draudimo įmonėje privalo apdrausti bankai, kredito unijos, įmonės ir užsienio bankai ar įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigę filialus, kuriuose laikomi indėliai ar kurių įsipareigojimai investuotojams neapdraudžiami (nekompensuojami) arba kitaip neužtikrinamas jų saugumas pagal užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso filialą įsteigęs bankas ar įmonė, teisės aktus.

Nedraudžiami paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:

 • Lietuvos banko;
 • draudimo įmonės;
 • kredito įstaigų;
 • finansų maklerio įmonių;
 • pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
 • pensijų fondų;
 • valdymo įmonių;
 • įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
 • kolektyvinio investavimo subjektų.

Draudimo suma

Įsipareigojimų investuotojui draudimo suma yra lygi komercinio banko ar finansų maklerio įmonės įsipareigojimams investuotojui draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 22 000 eurų.

Draudimo išmokų apribojimai

1. Draudimo išmokos nemokamos:

 • investuotojams, kurių įsipareigojimai investuotojams teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
 • investuotojams, kurių įsipareigojimai investuotojams pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
 • banko, kredito unijos ar finansų maklerio įmonės (toliau - FMĮ) administracijos vadovams, banko, kredito unijos ar FMĮ filialų (skyrių) vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams. Taip pat nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
 • asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 5 procentų banko akcinio kapitalo dalį, ar asmenims, ne mažiau kaip 5 procentus banko akcinio kapitalo turinčiose įmonėse turintiems daugiau kaip 50 procentų kapitalo. Taip pat nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
 • asmenims, atliekantiems nepriklausomą banko, kredito unijos ar FMĮ auditą. Taip pat nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams.

2. Investuotojams, dėl kurių įsipareigojimų investuotojams įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.

Išsamios informacijos investuotojams galima rasti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” interneto svetainėje