Registruotiems Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys* banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • juridinio asmens registracijos pažymėjimą arba išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • juridinio asmens steigimo dokumentus (įstatus / nuostatus / statutą) su visais pakeitimais - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • juridinio asmens vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą, arba pažymą / jos išrašą iš JAR -originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • jeigu į banką kreipiasi juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo (jei juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytas kiekybinis atstovavimas) paprastos rašytinės formos arba notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – originalus;
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

* Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys — akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, specialiosios paskirties akcinės bendrovės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, draudimo bendrovės, kredito unijos, jų filialai ir atstovybės; biudžetinės įstaigos ir organizacijos, finansuojamos iš valstybės ar vietos savivaldybių biudžeto; valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai, asociacijos (visuomeninė organizacija, susivienijimas, konfederacija, sąjunga, draugija arba kt.), daugiabučių namų savininkų bendrijos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendrijos, ne pelno įmonės bei fondai.

Besisteigiančios įmonės, kurių įstatai dar neįregistruoti, norėdamos atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą, skirtą įstatiniam (akciniam) kapitalui sukaupti, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • steigėjo (steigėjų) pasirašytą steigimo sandorį (steigimo aktą ar steigimo sutartį) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • įgaliojimą atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą (jeigu tai nėra numatyta steigimo sandoryje) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą; 
 • steigėjo (steigėjų) ir / arba įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus - originalus.

Keičiant kaupiamąją banko sąskaitą į banko sąskaitą, sąskaitos numeris nesikeičia.

Individualios įmonės ir ūkininkai banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • individualios įmonės registracijos pažymėjimą / JAR išrašą arba ūkininko pažymėjimą / ūkio registravimo pažymėjimą - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • individualios įmonės patvirtintus nuostatus - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą (jų gali neturėti įmonės įsikūrusios iki 2004-01-01);
 • individualios įmonės vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą (įsakymą arba nutarimą), jeigu vadovas nėra individualios įmonės savininkas, arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą; jeigu į banką kreipiasi individualios įmonės savininko (vadovo) ar ūkininko įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti individualios įmonės savininko (vadovo) paprastos rašytinės formos arba notarinės formos, o jei kreipiasi ūkininko įgaliotas asmuo, tai tik notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • individualios įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, taip pat ūkininko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – originalus;
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

Tikrosios ūkinės, komanditinės ūkinės bendrijos banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • bendrijos registracijos pažymėjimą / JAR išrašą - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį / advokatų profesinės bendrijos sutartį - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą) arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • jeigu į banką kreipiasi bendrijos vadovo (jeigu vadovas nepaskirtas – bendrijos partnerių / bendrijos narių) įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti bendrijos vadovo arba kito valdymo organo (jei bendrijos jungtinės veiklos sutartyje / advokatų profesinės bendrijos sutartyje nurodytas kiekybinis atstovavimas) paprastos rašytinės formos arba notarinės formos, o jei kreipiasi įmonės partnerių / bendrijos narių įgaliotas asmuo, tai tik notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus - originalus;
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

Advokatų profesinės bendrijos, įsteigusios juridinį asmenį, banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytas dvi parašų ir antspaudų korteles;
 • bendrijos registracijos pažymėjimą / JAR išrašą - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • veiklos sutartį (kai bendriją steigia du ar daugiau steigėjų) arba  bendrijos steigimo aktą (kai bendriją steigia vienas steigėjas) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (sprendimą, susirinkimo protokolą), jei tai nenumatyta bendrijos veiklos sutartyje. Jei bendrijos vadovas nepaskirtas, bendrijos vardu sudaryti ir pasirašyti sandorius banke  turi visi bendrijos dalyviai (partneriai) kartu arba vienas iš bendrijos dalyvių (partnerių), jeigu tai numatyta  bendrijos veiklos sutartyje  arba kitų bendrijos dalyvių (partnerių) išduotame įgaliojime. Įgaliojimas turi būti notarinės formos, jei įgaliojimą išduodantys dalyviai (partneriai) yra fiziniai asmenys. Pateikiamas dokumento originalas arba notariškai patvirtinta kopija / nuorašas; 
 • bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus - originalus;
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

Notarai, advokatai, antstoliai ar jų biurai / kontoros, neįsteigę juridinio asmens, banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • Lietuvos advokatūros išduotą teisės verstis advokato veikla liudijimą / leidimą arba advokato pažymėjimą – taikoma advokatams; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl asmens skyrimo notaru ir notaro pažymėjimą – taikoma notarams; Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos išduotą liudijimą, patvirtinantį teisę vykdyti antstolio veiklą ir antstolio pažymėjimą – taikoma antstoliams. Pateikiamas dokumento originalas arba notariškai patvirtinta kopija / nuorašas;
 • jeigu advokatai veikia partnerystės (advokatų profesinės bendrijos) sutarties, neįsteigiant juridinio asmens, pagrindu (turi bendrą kontorą) – bankui reikia pateikti: 1) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (originalą arba notariškai patvirtintą sutarties nuorašą / kopiją), kur būtų nurodyta, kad nurodyti advokatai yra nusprendę kartu bendradarbiauti, jungtis ir veikti kaip kontora; 2) šios sutarties pagrindu išduotą notariškai patvirtintą įgaliojimą, jei partneriai viską paveda daryti vienam asmeniui, t. y. banke atidaryti sąskaitą, sudaryti indėlio sutartį, jį nutraukti, disponuoti lėšomis - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą. Notarinis įgaliojimas reikalingas tokiu atveju, jeigu jungtinės veiklos sutartis nėra patvirtinta notariškai ir joje nėra nurodyta, kas atstovauja advokatų kontorai;
 • įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus - originalus;
 • antspaudą, jeigu notaras, advokatas, antstolių biurai / kontoros antspaudą privalo turėti.

Daugiabučiai gyvenamieji namai banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

1)  kai įsteigta savininkų bendrija:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • savininkų bendrijos registracijos pažymėjimą arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • savininkų bendrijos steigimo dokumentus (įstatus) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • savininkų bendrijos vadovo (pirmininko) paskyrimo arba išrinkimo dokumentą (sprendimą, susirinkimo protokolą) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • savininkų bendrijos vadovo (pirmininko) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – originalus;

2)  kai daugiabutį gyvenamąjį namą administruoja savivaldybės paskirtas administratorius (juridinis asmuo):

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • administratoriaus registracijos pažymėjimą arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • administratoriaus steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • savivaldybės sprendimą paskirti daugiabučio namo, kuris nėra įsteigęs savininkų bendrijos ir neveikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • administratoriaus vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą (sprendimą, susirinkimo protokolą) arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • administratoriaus atstovo (jei kreipiasi ne administratoriaus vadovas) atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (sprendimą, įgaliojimą) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • administratoriaus atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – originalus;

3)  kai daugiabutis gyvenamasis namas veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • jungtinės veiklos sutartį - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • daugiabučio namo atstovo notarinį įgaliojimą veikti daugiabučio namo savininkų vardu (kai jungtinės veiklos sutartis nėra patvirtinta notaro) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • daugiabučio namo atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus - originalus.

 

Bankrutuojančios, likviduojamos, restruktūrizuojamos įmonės statusą turinčios įmonės banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę;
 • įmonės registracijos pažymėjimą / JAR išrašą - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • teismo nutarties iškelti įmonei bankroto / restruktūrizavimo bylą, o kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka — kreditorių susirinkimo protokolo, kuriuo įmonė pripažinta bankrutavusia ir dėl to likviduojama, patvirtintas kopijas. Jei įmonė yra likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka, reikia pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo arba teismo sprendimą dėl įmonės likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • teismo nutarties paskirti bankrutuojančios / restruktūrizuojamos įmonės administratorių ir administratoriaus / likvidatoriaus arba kito pagal teismo nutartį įgaliotojo asmens paskyrimo dokumento (jeigu tai nenumatyta teismo nutartyje) patvirtintas kopijas. Kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka reikia pateikti kreditorių susirinkimo protokolo paskirti administratorių patvirtintą kopiją;
 • įmonės administratoriaus / likvidatoriaus arba jo įgalioto asmens (jeigu įmonės administratorius yra juridinis asmuo – tai jo vadovo / įgalioto asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą – originalą;
 • antspaudą, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti ir buvę įmonės vadovai perdavė  įmonės administratoriui / likvidatoriui įmonės antspaudą.