Registruotiems Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys* banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • juridinio asmens išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR.Uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos bei viešosios įstaigos papildomai turi pateikti išrašą iš Registrų centro juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS)**;
 • juridinio asmens steigimo dokumentus (įstatus / nuostatus / statutą) su visais pakeitimais - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • juridinio asmens vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą, arba pažymą / jos išrašą iš JAR/ išplėstinį išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • jeigu dėl banko sąskaitos atidarymo į banką kreipiasi juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo (jei juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytas kiekybinis atstovavimas) notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių kortele ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą, bei kartu pateikti notarine forma patvirtintą juridinio asmens vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus (kreipiantis įgaliotam asmeniui, papildomai pateikti notarine forma patvirtintą juridinio asmens vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

* Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys - akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, specialiosios paskirties akcinės bendrovės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, mažosios bendrijos, individualios įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, draudimo bendrovės, kredito unijos, jų filialai ir atstovybės; biudžetinės įstaigos ir organizacijos, finansuojamos iš valstybės ar vietos savivaldybių biudžeto; valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai, asociacijos (visuomeninė organizacija, susivienijimas, konfederacija, sąjunga, draugija arba kt.), daugiabučių namų savininkų bendrijos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendrijos, ne pelno įmonės bei fondai.

** išrašą privalomai teikia, kai naudos gavėjai JADIS sistemoje jau įregistruoti (prieš teikiant išrašą bankui) uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos bei viešosios įstaigos, ir tik tuo atveju, kai yra įregistravę daugiau nei vieną akcininką, mažosios bendrijos narį ar viešosios įstaigos dalininką.

Ūkininkai banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Ūkininko pažymėjimą / ūkio registravimo pažymėjimą - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • jeigu dėl banko sąskaitos atidarymo į banką kreipiasi ūkininko įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • ūkininko arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus.

Tikrosios ūkinės, komanditinės ūkinės bendrijos banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • bendrijos išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • notariškai patvirtintą bendrijos jungtinės veiklos sutartį - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą (įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą) arba išrašą iš JAR/ išplėstinį išrašą iš JAR- originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • jeigu bendrijos vadovas nepaskirtas (kai tai numatyta bendrijos veiklos sutartyje), ir kreipiasi vienas iš bendrijos narių (jeigu nėra numatyta bendrijos veiklos sutartyje sudaryti ir pasirašyti sandorius vienam iš bendrijos narių), pateikti visų bendrijos narių vienam bendrijos nariui – fizinių asmenų išduotą notarinės formos įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo, bendrijos narių ar bendrijos narių įgalioto asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus;
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

Advokatų profesinės bendrijos, įsteigusios juridinį asmenį, banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • bendrijos išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • veiklos sutartį arba Bendrijos steigimo aktą (kai Bendriją steigia vienas steigėjas) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą (įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą) arba išrašą iš JAR/ išplėstinį išrašą iš JAR- originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • jeigu bendrijos vadovas nepaskirtas (kai tai numatyta bendrijos veiklos sutartyje), ir kreipiasi vienas iš bendrijos dalyvių (partnerių), ir jeigu nėra numatyta bendrijos veiklos sutartyje sudaryti ir pasirašyti sandorius vienam iš partnerių, pateikti visų bendrijos narių – fizinių asmenų išduotą notarinės formos įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (sprendimą, susirinkimo protokolą), jei tai nenumatyta bendrijos veiklos sutartyje. Jei bendrijos vadovas nepaskirtas, bendrijos vardu sudaryti ir pasirašyti sandorius banke  turi visi bendrijos dalyviai (partneriai) kartu arba vienas iš bendrijos dalyvių (partnerių), jeigu tai numatyta  bendrijos veiklos sutartyje  arba kitų bendrijos dalyvių (partnerių) išduotame įgaliojime. Įgaliojimas turi būti notarinės formos, jei įgaliojimą išduodantys dalyviai (partneriai) yra fiziniai asmenys. Pateikiamas dokumento originalas arba notariškai patvirtinta kopija / nuorašas; 
 • bendrijos vadovo, bendrijos dalyvių (partnerių) ar bendrijos dalyvių įgalioto dalyvio asmens  tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus;
 • antspaudą, jeigu antspaudą privalo turėti.

Notarai, advokatai, antstoliai ar jų biurai / kontoros, neįsteigę juridinio asmens, depozitinės sąskaitos atidarymui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Lietuvos advokatūros išduotą teisės verstis advokato veikla liudijimą / leidimą arba advokato pažymėjimą – taikoma advokatams; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl asmens skyrimo notaru ir notaro pažymėjimą – taikoma notarams; Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos išduotą liudijimą, patvirtinantį teisę vykdyti antstolio veiklą ir antstolio pažymėjimą – taikoma antstoliams. Pateikiamas dokumento originalas arba notariškai patvirtinta kopija / nuorašas;
 • jeigu advokatai veikia partnerystės (advokatų profesinės bendrijos) sutarties, neįsteigiant juridinio asmens, pagrindu (turi bendrą kontorą) – bankui reikalinga pateikti: 1) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (originalą arba notariškai patvirtintą sutarties nuorašą / kopiją), kur būtų nurodyta, kad nurodyti advokatai yra nusprendę kartu bendradarbiauti, jungtis ir veikti kaip kontora; 2) šios sutarties pagrindu išduotą notariškai patvirtintą įgaliojimą, jei partneriai viską paveda daryti vienam asmeniui, t. y. banke atidaryti sąskaitą, sudaryti indėlio sutartį, jį nutraukti, disponuoti lėšomis - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą. Notarinis įgaliojimas reikalingas tokiu atveju, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nėra nurodyta, kas atstovauja advokatų kontorai;
 • atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą;
 • antspaudą, kurį privalo turėti ir pateikti notarai ir antstoliai (advokatas pateikia antspaudą, kai jį turi).

Daugiabučiai gyvenamieji namai, įsteigę DNSB bendriją, banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

1)  kai įsteigta DNSB (daugiabučio namo savininkų bendrija):

 • bendrijos išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • DNSB steigimo dokumentus (įstatus) -  originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • DNSB vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą (įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą) arba išrašą iš JAR/ išplėstinį išrašą iš JAR- originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • DNSB vadovo (pirmininko) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą;
 • DNSB ketinant sudaryti kitus finansinius įsipareigojimus apimančius sandorius (pvz., imti Verslo kortelę), papildomai 51 proc. ir daugiau butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriame būtų nurodyta, kokius sandorius DNSB nusprendė sudaryti (prisiimti įsipareigojimus).

2) kai daugiabutį gyvenamąjį namą administruoja savivaldybės paskirtas Administratorius (juridinis asmuo):

 • Administratoriaus registracijos pažymėjimą arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • Administratoriaus steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • Savivaldybės sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją) paskirti daugiabučio namo, kuris nėra įsteigęs DNSB ir neveikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • Administratoriaus vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą (sprendimą, susirinkimo protokolą) arba išrašą iš JAR - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • Administratoriaus atstovo (jei kreipiasi ne Administratoriaus vadovas) atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (sprendimą, įgaliojimą) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • Administratoriaus atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą;

3)  kai daugiabutis gyvenamasis namas veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

 • jungtinės veiklos sutartį ir išrašą iš Nekilnojamojo turto registro (jungtinės veiklos sutartis prieš pateikiant išrašą, turi būti įregistruota NTR ir joje turi būti aiškiai numatytas daugiabučio namo atstovas ir jo teisė disponuoti daugiabučio namo butų savininkų sukauptomis lėšomis) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • daugiabučio namo atstovo (kuris nurodytas jungtinės veiklos sutartyje) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą.

Bankrutuojantys, likviduojami, restruktūrizuojamo juridinio asmens statusą turintys  juridiniai asmenys banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 • išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie elektroninio JAR;
 • teismo nutarties iškelti juridiniam asmeniui bankroto / restruktūrizavimo bylą, o kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka - kreditorių susirinkimo protokolo pripažinti juridinį asmenį bankrutavusiu ir dėl to likviduojamu, patvirtintą kopiją. Jei juridinis asmuo yra likviduojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka, pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo arba teismo sprendimą arba patvirtintą jo kopiją dėl juridinio asmens likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo (tik fizinio asmens) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • teismo nutarties paskirti bankrutuojančios / restruktūrizuojamos juridinio asmens administratorių, o jei juridinio asmens administratorius yra kitas juridinis asmuo, tai kartu ir įgalioto asmens paskyrimo dokumentą (jeigu tai nenumatyta teismo nutartyje) patvirtintą kopiją, kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka - pateikti kreditorių susirinkimo protokolo paskirti administratorių patvirtintą kopiją;
 • juridinio asmens įstatus (statutą ar nuostatus) arba notaro patvirtintą jų nuorašą/kopiją (prievolės pateikti nėra);
 • juridinio asmens administratoriaus / likvidatoriaus arba jo įgalioto asmens (jeigu juridinio asmens administratorius yra kitas juridinis asmuo – tai jo vadovo / įgalioto asmens) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus;
 • antspaudą, jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti (neesant perduoto administratoriui/likvidatoriui buvusių juridinio asmens vadovų turėto antspaudo, nėra prievolės administratoriui / likvidatoriui jo pateikti bankui).

Besisteigiantys juridiniai asmenys, kurių įstatai dar neįregistruoti, Kaupiamosios banko sąskaitos, skirtos įstatiniam (akciniam) kapitalui sukaupti, išskyrus tuos, kurie kreipiasi į Banką dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo nuotoliniu būdu, atidarymui turi pateikti bankui šiuos dokumentus:

 • steigėjo (steigėjų) pasirašytą steigimo sandorį (steigimo aktą ar steigimo sutartį) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • įgaliojimą atidaryti Kaupiamąją banko sąskaitą***(jeigu steigimo sutartyje numatyti keli steigėjai, ir steigimo sandoryje nėra numatyta įgalioto asmens ) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą. Jeigu pats steigėjas atidaro Kaupiamąją banko sąskaitą, pateikdamas steigimo aktą, įgaliojimo teikti neturi;
 • steigėjo (steigėjų) ir / arba įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus.

*** Keičiant kaupiamąją banko sąskaitą į banko sąskaitą, sąskaitos numeris nesikeičia.

Įsteigtas juridinis asmuo Kaupiamosios banko sąskaitos įstatinio kapitalo didinimui atidarymui turi pateikti:

 • visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą (protokolą) dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
 • jei juridinis asmuo nėra Banko klientas, papildomai pagal juridinio asmens teisinę formą aukščiau nurodytų juridinio asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.