Bendrosios sąlygos

 1. Šiuose Paslaugų įkainiuose (toliau – Įkainiai) verslo klientais laikomi juridiniai asmenys, kaip tai reglamentuoja teisės aktai, taip pat ūkininkai, notarai, antstoliai, o privačiais klientais – fiziniai asmenys (toliau – Klientas (-ai)).
 2. Už visas paslaugas, be šiame dokumente išvardintų Įkainių, gali būti priskaičiuojamos šios papildomos AB Šiaulių banko (toliau – Banko) išlaidos, susijusios su Kliento atliekama Mokėjimo operacija ar jam teikiama paslauga:
  • papildomos pašto ir telekomunikacijų išlaidos;
  • valstybiniai mokesčiai, jei tokie yra;
  • užsienio bankų mokesčiai, jei tokie yra.
 3. Bankas turi teisę AB Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse numatyta tvarka vienašališkai keisti Įkainius. Įkainių pakeitimai skelbiami Banko tinklalapyje www.sb.lt.
 4. Įkainiai mokami Eurais, jei atskiroje Banko paslaugų teikimo sutartyje ar kituose susitarimuose sudarytuose su Klientu nenustatyta kitaip. Užsienio bankų mokesčiai nurašomi ta valiuta, kurią nurodo / pateikia užsienio bankas. Klientas komisinį atlyginimą Bankui moka taip, kaip numatyta AB Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse.
 5. Jei paslaugų teikimo sutartyse, sudarytose su Klientu, ar teisės aktuose, ar šiuose Įkainiuose nėra Banko pareigos suteikti tam tikrą paslaugą, ji gali būti atlikta Kliento prašymu, Bankui sutikus ir už Šalių iš anksto sutartą mokestį.
 6. Šiame dokumente naudojamos sąvokos:

D - Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Pvz., D + 0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki “Val.” grafoje nurodyto laiko.

Val. - valanda, iki kurios pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu tą Banko darbo dieną.

OUR – mokėtojas sumoka Šiaulių banko ir užsienio bankų mokesčius. Papildomi užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš mokėtojo sąskaitos. Vykdant mokėjimą JAV doleriais, papildomi užsienio bankų mokesčiai gali būti išskaičiuoti iš siunčiamos sumos.

SHA - mokėtojas sumoka Šiaulių banko mokesčius, gavėjas sumoka užsienio bankų mokesčius.

Sąskaita - Kliento arba kelių Klientų (bendraturčių) vardu Banke atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaitų rūšys gali būti įvairios, pvz., banko sąskaita, indėlio, depozitinė, vertybinių popierių, kaupiamoji sąskaita ir pan.

Rezidentas – (i) fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos, ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje; (ii) juridinis asmuo, kurio buveinė registruota Lietuvos Respublikoje.

Nerezidentas -  visi fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais.