Visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2006-03-30, sprendimų projektai

2006-03-16

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių banko valdyba parengė sprendimų projektus 2006-03-30 vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektuose siūloma:

- patvirtinti banko 2005 metų veiklos ataskaitą;

- patvirtinti banko 2005 metų finansinę atskaitomybę;

- patvirtinti pelno paskirstymą, pagal kurį iš paskirstytinojo pelno 372 tūkst. Lt būtų skiriama į privalomąjį rezervą, 1694 tūkst. Lt – dividendams (2 procentai nuo akcijos nominalios vertės arba 0,02 lito vienai paprastajai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai);

- iš 8.400.000 litų emisinio skirtumo ir 919.200 litų nepaskirstytojo pelno dalies padidinti banko įstatinį kapitalą 9.319.200 litų, išleidžiant 9.319.200 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (11 %);

- patvirtinti pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo banko įstatus ir įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų juos pasirašyti;

- išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ banko 2006 ir 2007 metų finansinei atskaitomybei patikrinti.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653.

 

Valdybos pirmininkas
A
lgirdas Butkus
2006 03 16