Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2006-03-30

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2006-03-30, nuspręsta:
1) Patvirtinti banko 2005 metų veiklos ataskaitą;
2) Patvirtinti banko 2005 metų finansinę atskaitomybę;
3) Patvirtinti pelno paskirstymą, kuriame numatyta 1694 tūkst. Lt skirti dividendų išmokėjimui (po 0,02 Lt vienai 1 lito nominalios vertės akcijai, tai sudaro 2 proc. akcijos nominalios vertės, dividendai pradedami mokėti nuo 2005-04-10);
4) Padidinti banko įstatinį kapitalą 9.319.200 litų (iš 8.400.000 litų emisinio skirtumo ir 919.200 litų nepaskirstytojo pelno dalies), išleidžiant 9.319.200 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų ir jas nemokamai paskirstant akcininkams proporcingai jų šio susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei;
5) Patvirtinti pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo banko įstatus ir įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų juos pasirašyti;
6) Išrinkti audito įmonę UAB  „PricewaterhouseCoopers“ banko 2006 ir 2007 metų finansinei atskaitomybei patikrinti.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653.


Valdybos pirmininkas   
Algirdas Butkus

2006-03-30