Sprendimų projektai 2007-03-29 vyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui

2007-03-14

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių banko valdyba parengė sprendimų projektus 2007-03-29 vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektuose siūloma:

- patvirtinti banko 2006 metų finansinę atskaitomybę;
- patvirtinti pelno paskirstymą, pagal kurį iš paskirstytinojo pelno 745 tūkst. Lt (216 tūkst. EUR) būtų skiriama į privalomąjį rezervą, 450 tūkst.Lt (130 tūkst EUR) tantjemoms banko tarybos nariams, kurios sukauptos 2006 m. išlaidose, 2.181 tūkst. Lt (632 tūkst. EUR) - dividendams (2 procentai nuo akcijos nominalios vertės arba 0,02 lito vienai paprastajai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai);
- iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 11.994.312 litų (3.473.793 EUR), išleidžiant 11.994.312 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 11 %);
- patvirtinti pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų banko įstatus ir įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų juos pasirašyti;
- padidinti banko įstatinį kapitalą 40.000.000 litų (11.584.801 EUR) papildomais įnašais, išleidžiant 40.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, naujos emisijos akcijas išplatinti 2,30 lito emisijos kaina banko akcininkams dviem 15-30 dienų etapais;
- patvirtinti pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais banko įstatus ir įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų juos pasirašyti.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653.


Valdybos pirmininkas    Algirdas Butkus