Sprendimų projektai 2005-09-23 įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui

2005-09-13

Sprendimų projektai 2005-09-23 įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui

1 darbotvarkės klausimas.  Banko įstatų pakeitimai

Sprendimo projektas.

1) Pakeisti įstatų 7.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.1. Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą, sudaromą iš 7 (septynių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos,  ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.“

2) Papildyti įstatų 7.6. punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.6. Pirmąjį Tarybos posėdį šaukia ir jo darbotvarkę pasiūlo Susirinkimo paskirtas Tarybos narys. Kitus posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių sprendimu. Tarybos posėdžiai turi būti šaukiami Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Tarybos posėdžiai turi būti sušaukti ne mažiau kaip 4 (keturis) kartus per metus; intervalas tarp dviejų iš eilės einančių Tarybos posėdžių negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai.“

3) Pakeisti įstatų 7.8. punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.8. Taryba veikia pagal jos vienbalsiai patvirtintą darbo reglamentą. Tarybos nariai turi lygias teises.“

4) Pakeisti įstatų 7.10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.10. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Šių įstatų 7.12.5 ir 7.12.13 punktuose nurodytas Tarybos sprendimas gali būti priimtas, jei visi Tarybos nariai balsuoja „už“. Tarybos nutarimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs – gali pranešti raštu. Tarybos sprendimai taip pat gali būti priimami Tarybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Tarybos narių dėl to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir “prieš” pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Jeigu Tarybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.“

5) Pakeisti ir papildyti įstatų 7.12. punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.12. Taryba:
7.12.1. renka Valdybos narius ir  atšaukia juos iš pareigų, teikia Valdybai siūlymus dėl Valdybos pirmininko kandidatūros. Nustatant Valdybos narių, užimančių kitas pareigas Banke, Banko vadovo ir jo pavaduotojų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas turi būti gautas išankstinis Tarybos pritarimas. Jei Bankas dirba nuostolingai, Taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti pareigas;
7.12.2 renka vidaus audito komiteto narius;
7.12.3. prižiūri Valdybos ir Banko vadovo veiklą;
7.12.4. prižiūri kaip įgyvendinami Banko veiklos planai, analizuoja Banko pajamas ir išlaidas, nuosavas investicijas, kapitalo pakankamumo klausimus;
7.12.3. priima Tarybos  darbo reglamentą;
7.12.6. tvirtina Banko veiklos planus, metinį biudžetą;
7.12.7. tvirtina bet kokią su Banko veikla susijusią politiką, įskaitant rizikos valdymo politiką;
7.12.8. tvirtina kiekvieno Banko kontroliuojamo asmens veiklos strategiją;
7.12.9. užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
7.12.10. pateikia Susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus dėl  Banko veiklos strategijos, Banko metinės finansinės atskaitomybės, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Banko veiklos ataskaitos, taip pat Valdybos bei Banko vadovo veiklos;
7.12.11. tvirtina paskolų teikimo politiką ir nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Tarybai, tvarką;
7.12.12. teikia siūlymus Valdybai ir Banko vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Susirinkimo sprendimams;
7.12.13. nustato sandorių ir sprendimų, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Banko valdymo organai turi gauti Tarybos pritarimą, sąrašą;
7.12.14. priima sprendimus, priskirtus Tarybos kompetencijai pagal Tarybos patvirtintas tvarkas, kurias pagal įstatymus, šiuos įstatus  ir Susirinkimo sprendimus privalo priimti Taryba;
7.12.15. svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir šiuos įstatus, taip pat Susirinkimo sprendimus turi svarstyti ar spręsti Taryba.“

6) Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.

2 darbotvarkės klausimas.  Tarybos narių rinkimai

Sprendimo projektas.

Į banko tarybą išrinkti daugiausiai balsų gavusius kandidatus (iš pasiūlytų susirinkimo metu).

3 darbotvarkės klausimas.  Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Sprendimo projektas.

1) Padidinti banko įstatinį kapitalą 10.000.000 litų papildomais įnašais, išleidžiant 10.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

2) Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1,70 lito už vieną akciją.

3) Akcijų emisiją platinti tik banko akcininkams trimis etapais:
  - pirmajame ne trumpesniame kaip 15 dienų ir ne ilgesniame kaip 30 dienų etape akcijas platinti  proporcingai šio susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui;
 - antrajame ne trumpesniame kaip 15 dienų ir ne ilgesniame kaip 25 dienų etape likusias po pirmojo etapo akcijas išplatinti pagal akcininkų paraiškas, proporcingai pageidaujamiems įsigyti akcijų skaičiams,  atsižvelgiant į šio susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičių;
- trečiajame 3 dienų etape valdybos sprendimu leisti pareiškusiems pageidavimus akcininkams  pasirašyti ir apmokėti akcijas, akcininkų pasirašytas antrajame etape, bet per nustatytą terminą neapmokėtas.

4) Pavesti banko valdybai patvirtinti detalizuotą akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką ir ją pateikti akcijų emisijos prospekte.

4 darbotvarkės klausimas.  Įstatų pakeitimai dėl kapitalo didinimo

Sprendimo projektas.

1) Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, pakeisti įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3,5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 84 720 000 (aštuoniasdešimt keturi milijonai septyni šimtai dvidešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 84 720 000 (aštuoniasdešimt keturis milijonus septynis šimtus dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“

2) Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti įstatų 3.5 punktą.

3) Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.