Šiaulių banko akcininkai pelną paskirstė dividendams ir įstatinio kapitalo didinimui

2018-03-29

2018 m. kovo 29 d. įvykusiame Šiaulių banko akcininkų susirinkime akcininkai pritarė valdybos siūlymui padidinti įstatinį kapitalą 26,3 mln. eurų, iš banko nepaskirstytojo pelno išleidžiant 90,6 mln. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominaliosios vertės akcijų. Išleidžiamos akcijos bus nemokamai paskirstytos akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2018-04-13) jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 20 proc.).

Šiaulių banko akcininkų susirinkime taip pat priimtas sprendimas paskirstyti pelną, išmokant akcininkams dividendus. Vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai pasiūlyta skirti 0,005 euro dividendų, tai sudaro 1,72 proc. nuo akcijos nominalios vertės.

„Praėjusiais metais Šiaulių banko veiklos rezultatai toliau gerėjo - augo tipinės veiklos pajamos, banko grupės turtas viršijo simbolinę 2 mlrd. eurų kartelę, pavyko dar aukščiau kilstelėti kliento aptarnavimo lygį. Džiaugiamės, kad banko rodikliai yra tvarūs ir jau eilę metų nuosekliai auga – šią tendenciją įvertino banko investuotojai, pernai aktyviai pirkę banko akcijas. Be to, reikšmingas įvertinimas buvo pernai pirmąkart bankui suteiktas investicinis skolinimosi reitingas“, – teigė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius, akcininkų susirinkime pristatęs banko veiklos rezultatus.

Šiaulių banko akcininkai susirinkimo metu taip pat patvirtino praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį, atnaujino banko įstatus. Taip pat buvo išklausyta metinis pranešimas, audito išvada. Nepriklausoma audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“ išrinkta audituoti 2018 m. ir 2019 m. Šiaulių banko ir Šiaulių banko grupės konsoliduotas metines finansines ataskaitas bei patikrinti konsoliduotą metinį pranešimą.

Pernai Šiaulių banko grupės tipinės veiklos pajamos didėjo 12 proc. iki 46,3 mln. eurų. Grupė uždirbo  32,1 mln. eurų grynojo pelno. Banko metinis grynasis pelnas siekė 30,9 mln. eurų. Nuosekliai gerėjantys banko rezultatai, kredito rizikos valdymas bei finansinis stabilumas, tvirti makroekonominiai Lietuvos parametrai ir teigiamos jų tendencijos buvo įvertinti tarptautinės reitingų agentūros „Moody‘s Investors Service“, kuri 2017 m. spalio 23 d. Šiaulių bankui suteikė investicinį ilgalaikio skolinimo reitingą Baa3 ir nustatė teigiamą jo perspektyvą.