Šiaulių banko akcininkai nusprendė pelną skirti kapitalo bazės stiprinimui

2010-03-29

Kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išklausytas banko grupės konsoliduotas metinis pranešimas, auditoriaus išvados, patvirtinta 2009 m. banko finansinė atskaitomybė bei banko grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė.

Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino banko pelno paskirstymą, kuriame numatyta už 2009 m. akcininkams dividendų neišmokėti. Iš 8,8 mln. litų paskirstytinojo pelno 441 tūkst. litų paskirta į privalomąjį rezervą, o banko kapitalo bazės stiprinimui palikta 8,4 mln. litų nepaskirstytojo pelno. Bankas, kaip ir metais anksčiau, taip pat nemokės tantjemų banko vadovybei.

Šiaulių banko akcininkai metiniame susirinkime išrinko naują stebėtojų tarybos narį - juo tapo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) pasiūlytas atstovas Michael Anthony Hesketh, pakeitęs iki šiol stebėtojų taryboje dirbusį Matti Hyyrynen.

Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus, visuotiniam akcininkų susirinkimui pristatydamas veiklos rezultatus, teigė, kad 2009 m. Šiaulių bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Banko likvidumo rodiklis išliko aukštas ir sudarė 38,23 proc.. Kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 13,9 proc. - tai leido bankui sėkmingai amortizuoti patirtus nuostolius, kurie per ataskaitinį laikotarpį siekė 30,1 mln. litų.

„Brangūs skolinimo ištekliai, paskolų rinkos susitraukimas turėjo įtakos ir banko skolinimo apimtims. Mažėjant įmonių ir gyventojų pajamoms, banko paskolų portfelis grynąja verte sumažėjo beveik 69 mln. litų arba 4,1 proc.,“ - sakė A. Butkus.

Per 2009 m. bankas padarė 5,5 karto daugiau specialiųjų atidėjinių blogoms paskoloms dengti negu 2008 m. - iš viso daugiau kaip 40 mln. litų. Specialieji atidėjiniai paskoloms neigiamą įtaką darė ir Šiaulių banko grupės rezultatams - banko grupė per ataskaitinį laikotarpį atidėjo per 47 mln. litų ir dėl to patyrė 35,6 mln. litų nuostolio.

Šiaulių banko įsipareigojimuose ir toliau didžiausią dalį sudarė indėliai. Klientų banke laikomų lėšų suma per 2009 m. išaugo 21,4 proc. ir perkopė  1,5 mlrd. litų. Per 2009 m. šiek tiek augo ir Šiaulių banko turtas, kuris metų pabaigoje siekė virš 2  mlrd. litų.

Šiaulių bankas aktyviai dalyvavo, teikdamas paraiškas atrankoms pagal Lietuvos Vyriausybės remiamas ekonominio skatinimo programas bei pritraukdamas resursus iš tarptautinių finansinių institucijų. Banko vadovo žodžiais, stiprinant banko kapitalo bazę, didinant banko patikimumą, 2009 m. svarbi buvo ERPB suteikta 30 milijonų eurų konvertuojamoji paskola, leidusi bankui užsitikrinti pakankamą kapitalo rezervą.

Bankas pernai laimėjo Ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ skelbtuose pirmo ir antro etapų Mažų kreditų konkursuose, taip pat Finansų ministerijos buvo atrinktas teikti valstybės remiamus kreditus studentams, pasirašė sutartį su Paskolų fondu dėl tikslinės paskolos žemės ūkiui. Be to, bankas, bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu (EIF), pradėjo įgyvendinti naują finansinį instrumentą, leidžiantį lengviau finansuoti labai mažas įmones, mažas ir vidutines įmones. Šiaulių banką EIF taip pat atrinko teikti pasidalintos rizikos paskolas ir jam iš JEREMIE kontroliuojančio fondo numato skirti iki 20 milijonų eurų. Per 2009 m. Šiaulių bankas su įvairiomis institucijomis pasirašė sutarčių dėl 223 mln. litų lėšų pritraukimo, o grąžino 157 mln. litų paskolų.

Šiaulių banko įstatinis kapitalas siekia daugiau kaip 180 mln. litų. 77,06 proc. jo priklauso Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims. Didžiausias banko akcininkas - ERPB valdo 16,06 proc. akcijų. 2009 m. pabaigoje Šiaulių bankas turėjo 52 klientų aptarnavimo padalinius 32 Lietuvos miestuose - banko tinklas apima pagrindinius Respublikos miestus ir finansiškai aktyvius regionų centrus.