Šiaulių banko akcininkai išrinko naują stebėtojų tarybos narį ir nusprendė padidinti valdybos narių skaičių

2011-03-29

Š. m. kovo 29 d. įvykęs Šiaulių banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė valdybos parengtiems sprendimų projektams: patvirtino 2010 m. banko ir banko grupės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, išrinko naują stebėtojų tarybos narį, pritarė banko įstatų pakeitimui ir balsavo dėl banko pelno (nuostolių) paskirstymo.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) nusprendus pakeisti savo atstovą Šiaulių banko stebėtojų taryboje, iš stebėtojų tarybos nuo kovo 29 d. atsistatydina ERPB atstovas Michael Anthony Hesketh. Vietoj jo naujuoju stebėtojų tarybos nariu išrinktas kitas ERPB deleguotas narys - Peter Reiniger. Numatyta, kad naujasis Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys pareigas pradės eiti po to, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta banko valdybos narių skaičių padidinti iki septynių, atitinkamai pakeičiant banko įstatų redakciją. Dabartinę Šiaulių banko valdybą, kurios kadencija baigsis 2012 metais, sudaro penki nariai.
Akcininkai patvirtino 2010 m. Šiaulių banko pelno (nuostolių) paskirstymą ir priėmė sprendimą nuostolius padengti iš bendrojo rezervo galimiems aktyvų nuostoliams dengti ir iš privalomojo rezervo - iš viso beveik 15,8 mln. litų. 

Akcininkų susirinkimas taip pat išklausė Šiaulių banko metinį pranešimą, nepriklausomo auditoriaus išvadas, banko stebėtojų tarybos atsiliepimus bei pasiūlymus ir patvirtino Šiaulių banko ir konsoliduotą Šiaulių banko grupės 2010 m. finansines atskaitomybę, pagal kurią Šiaulių bankas praėjusius metus baigė, turėdamas 24,15 mln. litų audituoto grynojo nuostolio, bendrai Šiaulių banko grupė patyrė 28,29 mln. litų nuostolio. Banko išlaidos specialiesiems atidėjiniams sudarė 43,92 mln. litų. Banko turtas per 2010 m. buvo vertinamas 2 334,65 mln. litų, įstatinis kapitalas sudarė 204,86 mln. litų.

„Per pastaruosius penkerius metus Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidintas 130 milijonų litų. Siekiant toliau stiprinti banko kapitalo bazę ir sudaryti palankesnes sąlygas plėtrai, antrajame šių metų ketvirtyje planuojame pradėti platinti naują 30 milijonų litų akcijų emisiją, išleidžiamą praėjusių metų lapkričio 18 dieną vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Šiaulių banko didžiausias akcininkas yra ERPB, kuriam nuosavybės teise priklauso 22,44 proc. akcijų. Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 71 proc. banko įstatinio kapitalo.