Šiaulių bankas toliau didina kapitalą ir planuoja aktyvią plėtrą

2008-03-28

2008 m. kovo 27 d. įvykusiame AB Šiaulių banko visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas padidinti banko įstatinį  kapitalą 19.324.021 litu ir išleisti tiek pat naujų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

Banko akcininkai jau šeštus metus iš eilės balsuoja už įstatinio kapitalo didinimą iš banko lėšų. Atlikus visas procedūras ir įregistravus įstatų pakeitimus, Šiaulių banko įstatinis kapitalas pasieks 180 mln. litų, t.y. padidės 12 procentų.

Banko akcininkų sprendimu išleidžiamas naujos akcijas nemokamai bus paskirstytos akcininkams proporcingai susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui - papildomai jie gaus po 12 proc. nuo turimų akcijų bendros nominalios vertės.

„Pernai Šiaulių bankas minėjo 15 metų sėkmingos veiklos sukaktį, tačiau kartu bankui tai buvo ir didelių išbandymų metai, kuriuos ženklino įtemptas šalies ekonomikos klimatas, dėl augančių kainų nuolat didėjusi infliacija, finansų rinkų krizės. Nepaisant šių išorinių veiksnių, pareikalavusių intensyvaus darbo ir pačios įmonės viduje, Šiaulių banko ir banko grupės veikla pernai buvo efektyvi ir rezultatyvi“, - apibendrindamas rezultatus sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Šiaulių banko akcininkų susirinkimas patvirtino 2007 metų finansinę atskaitomybę. Apskaičiavus pagal tarptautinius apskaitos standartus, Šiaulių bankas uždirbo 27,248 mln. litų audituoto grynojo pelno - beveik dvigubai daugiau negu 2006 metais. Stabilus visų banko grupės įmonių darbas lėmė, kad nepriklausomų auditorių patvirtintas konsoliduotas grynasis pelnas pernai buvo 24,402 mln. litų ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 6 procentais.

Iš paskirstytinojo pelno dividendams akcininkai nusprendė skirti 3,221 mln. litų. Vienai paprastajai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai,tenka du centai dividendų - tiek pat, kiek buvo mokama už  2006 metus.

Dalį banko pelno nutarta paskirti į privalomąjį rezervą - 1,96 mln. litų. Beveik 34 mln. litų lieka nepaskirtytame pelne - toks akcininkų sprendimas rodo atsakingą akcininkų požiūrį į banko kapitalo bazės stiprinimą. „Tokia strategija leis ir toliau plėtoti veiklą, gerinti banko rodiklius, suteiks postūmį aktyviai banko plėtrai“, - sakė valdybos pirmininkas.

Susirinkimo metu akcininkai į Šiaulių banko stebėtojų tarybą naujai keturių metų kadencijai išrinko penkis narius iš ankstesnės kadencijos - Sigitą Bagucką, Vigintą Butkų, Vytautą Junevičių, Arvydą Saldą ir Kastytį Joną Vyšniauską. Naujais stebėtojų tarybos nariais tapo Gintaras Kateiva ir Matti Hyyrynen. Pastarasis atstovauja didžiausią Šiaulių banko akcininką - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB). ERPB priklauso 16,06 procentų banko akcijų ir balsų.

Šiaulių banko akcininkai balsavo ir dėl nepriklausomos audito įmonės parinkimo 2008 ir 2009 metų banko konsoliduotai finansinei atskaitomybei bei konsoliduotam metiniam pranešimui tikrinti. Nuspręsta, jog ir toliau banką audituos UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Pasak A. Butkaus, praėjusiais metais visi pasiekti rezultatai viršijo prognozes. Šiaulių banko grupės valdomas turtas, palyginti su 2006 m., pernai padidėjo pusantro karto arba 667 mln. litų ir metų pabaigoje išaugo iki 2,052 mlrd. litų. Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis siekė 49,94 procento, nuosavybės grąžos rodiklis buvo 10,93 procento, turto grąža - 1,42 procento.

Bankas užimamos rinkos dalį didino ir paskolų portfelio sąlygas gerino, pritraukdamas naujas kreditines linijas iš užsienio bankų. Pernai Šiaulių bankas pasirašė sutartį su Europos Tarybos Vystymo banku dėl 10 mln. eurų kreditinės linijos smulkiajam ir vidutiniam verslui, taip pat gavo trylikos Europos bankų suteiktą 30 mln. eurų sindikuotą paskolą, kurią naudoja bendrai banko veiklai finansuoti.

AB Šiaulių banko grupės akcininkų nuosavybė 2007 metų gruodžio 31 d. buvo 289 mln. litų - per metus užfiksuotas 54 procentų augimas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių banko grupė valdė 1,507 mlrd. litų kreditų portfelį, kurį per metus padidino 54 procentais, ir 121,6 mln. litų lizingo portfelį, kuris išaugo 56 procentais.

„Nors pernai bankas sugriežtino paskolų teikimo sąlygas, o šalyje kreditų palūkanų norma nuolat kilo, Šiaulių bankas padidino savo dalį bendroje šalies paskolų rinkoje ir didžiausią dėmesį telkė toms finansinėms paslaugoms, kurios stiprino Šiaulių banko kaip smulkiojo ir vidutinio verslo partnerio vardą rinkoje“, - teigė banko vadovas. Didžiąją kreditų portfelio dalį - 81 procentą - sudarė paskolos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms. Bendras klientams išduotų kreditų portfelis 2007 m. padidėjo beveik 55 procentais ir išaugo beveik iki 1,541 mlrd. litų. Gyventojų paskoloas jame sudarė beveik 258 mln. litų, t.y. per praėjusius metus padidėjo daugiau negu 78 procentais.

Daugėjo ir laikomų banke indėlių. Pernai indėlių suma pirmą kartą peržengė milijardo ribą ir buvo 1,217 mlrd. litų - nuo 2006 m. gruodžio 31 d. iki praėjusių metų paskutinės dienos indėlių suma padidėjo 30 procentu. Gyventojų indėlių portfelis išaugo 39 procentais - iki  797 mln. litų.

Grynosios palūkanų pajamos, palyginti su ankstesniais metais, išaugo 40 procentų - iki 42,6 mln. litų. Pajamoms augant sparčiau negu išlaidoms, pagerėjo ir Šiaulių banko išlaidų bei pajamų santykis - per ataskaitinį laikotarpį jis sumažėjo iki 47,11 procento. Banko likvidumo rodiklis sudarė 44,03 procento, kapitalo pakankamumo rodiklis siekė 15,3 procento.

Pernai Šiaulių bankas išplatino dvi akcijų emisijas, kurių bendra nominalioji vertė buvo 52 mln. litų. Šiaulių banko įstatinis kapitalas šiuo metu yra 161 mln. litų.

2007-ieji buvo pirmieji metai, kai Šiaulių banko akcijos pradėtos kotiruoti Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame prekybos sąraše. Pernai jos buvo įtrauktos į visų akcijų OMX Baltic (OMXB) bei OMX Vilnius visų akcijų  indeksus (OMXV), bendrą Baltijos šalių VP rinkos lyginamąjį indeksą OMXBB bei Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos prekybinį indeksą OMX Baltic 10. Praėjusiais metais Šiaulių banko akcijos pateko ir į likvidžiausių lietuviškų akcijų ketvertuką.

Aktyvią plėtrą planuojantis Šiaulių bankas pastaruoju metu daug investuoja į klientų aptarnavimo tinklo plėtrą - 2007 m. nauji padaliniai atidaryti Vilniuje, Šiauliuose, Zarasuose. Plėtra dar labiau suaktyvėjo šiais metais - per tris mėnesius duris atvėrė net aštuoni nauji skyriai. Šiuo metu Lietuvoje veikia 60 Šiaulių banko padalinių, kurie klientus aptarnauja 32-se šalies miestuose.

2007 m. Šiaulių bankas pradėjo diegti savo bankomatų tinklą. Per metus didžiuosiuose šalies miestuose įrengta 16 bankomatų. Sparčiai, net 57 procentais, augo banko paslaugų internetu sistemos „SB linijos“ vartotojų skaičius. Per „SB liniją“ Šiaulių banko klientai atliko beveik 70 procentų visų mokėjimų.

Šiaulių banko valdybos pirmininko A. Butkaus teigimu, banko veikla ir toliau remsis į tuos pačius kertinius akmenis - dėmesį aptarnavimui, paslaugų kokybę, dar artimesnį ryšį su klientais, orientaciją į pažangias technologines naujoves. Didėjantys Šiaulių banko verslo augimo tempai prognozuojami ir šiems metams - bankas planuoja uždirbti 32 mln. litų grynojo pelno, vien per pirmąjį pusmetį bus atidaryta iki dešimt naujų skyrių visoje Lietuvoje. Bankas toliau stiprins kapitalo bazę, intensyviai bendradarbiaus su užsienio bankais, siekdamas pritraukti daugiau resursų, kurs ir siūlys klientams patrauklias bankines paslaugas, įvairins jų asortimentą.