Šiaulių bankas telkia jėgas sparčiam augimui

2007-03-30

2007 m. kovo 29 d. AB Šiaulių banko akcininkai priėmė sprendimą padidinti banko įstatinį kapitalą beveik 52  mln. litų. Įstatinis kapitalas bus didinamas iš banko lėšų ir papildomais įnašais. Iki 161 mln. litų padidintą kapitalą tikimasi įregistruoti vasarą.

Eiliniame visuotiniame susirinkime akcininkai išklausė auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" išvadą ir 2006 m. konsoliduotą Šiaulių banko metinį pranešimą, patvirtino bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę bei paskirstė pelną.

Akcininkams Šiaulių bankas šiemet išmokės 2,181 mln. litų dividendų - po du centus vienai 1 lito nominalios vertės banko akcijai. Pernai buvo išmokėti tokio paties dydžio dividendai - 2 procentai nuo akcijos nominalios vertės.

Visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą iš banko lėšų ir papildomais įnašais padidinti įstatinį kapitalą nuo 109 mln. litų iki 161 mln. litų. Iš kapitalo rezervo banko įstatinis kapitalas bus didinamas, išleidžiant 11.994.312 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, kurios nemokamai bus paskirstytos akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei. Nemokamos akcijos sudarys 11 procentų nuo 2007-03-29 turėto akcijų kiekio. Įstatinio kapitalo padidinimui  40 mln. litų papildomais įnašais, bus išleista dar  40 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Nustatyta emisijos kaina - 2,30 lito už akciją. Akcininkų susirinkimo sprendimu naujoji akcijų emisija skirta esamiems akcininkams. Pirmajame platinimo etape akcininkai galės įsigyti akcijų proporcingai jų turimam susirinkimo dieną akcijų skaičiui. “Bankas turi ambicingų planų, žada aktyviai dirbti finansų rinkoje ir ieško daugiau galimybių stabiliai plėtrai”, - kalbėdamas apie planuojamą įstatinio kapitalo didinimą, sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas, administracijos vadovas Algirdas Butkus.

Akcininkų patvirtintas ir audituotas Šiaulių banko grynasis pelnas 2006 m. sudarė 13,651 mln. litų ir buvo 68 procentais didesnis negu ankstesniais metais. Palyginti su 2005 m. banke laikomų indėlių suma išaugo beveik ketvirtadaliu ir siekė 921,499 mln. litų. Paskolų klientams suteikta 36 procentais daugiau - iš viso už 898,618 mln. litų. Šiaulių banko prioritetinei sričiai - smulkiajam ir vidutiniam verslui 2006 m. teko apie 77 procentus viso banko paskolų portfelio. “2006 metų rezultatai leidžia optimistiškai vertinti ir 2007-ųjų perspektyvas, nes bankas planuoja uždirbti beveik dvigubai daugiau pelno, t.y. 26 mln. litų”, - teigė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus. Šiaulių bankas 18 procentų padidino anksčiau skelbtą šių metų grynojo pelno prognozę (anksčiau planuoti 22 mln. litų).

Banko turtas praėjusių metų pabaigoje siekė 1,35 mlrd. litų. 2007 m. šį rodiklį Šiaulių bankas planuoja padidinti 37 proc. - iki 1,85 mlrd. litų. Ši padidinta turto augimo prognozė, nei buvo planuojama anksčiau, taip pat paskelbta visuotiniame akcininkų susirinkime.

2006 m. pabaigoje Šiaulių banko akcijos pradėtos kotiruoti Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Oficialiajame prekybos sąraše. Banko paslaugomis naudojosi beveik 100 tūkst. klientų, maždaug 7 tūkst. jų - juridiniai asmenys. Banko įstatinis kapitalas, ataskaitinių metų pradžioje buvęs 74,7 mln. litų, išaugo iki 109 mln. litų metų pabaigoje. Akcininkų nuosavybė per tą patį laikotarpį padidėjo 69 procentais - iki 152,2 mln. litų.

Praėjusiais metais sparčiai augo Šiaulių banko internetinės bankininkystės sistemos „SB linija“ paslaugų naudotojų skaičius - ja nuolat naudojosi 13930 klientų, t.y. 71 procentu daugiau negu 2005 m. Per „SB liniją“ pernai atlikta daugiau kaip 60 procentų visų mokėjimų. 2006 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Šiaulių bankas buvo išdavęs daugiau kaip 38 tūkst. mokėjimo kortelių - 52 procentais daugiau  negu 2005 m.. Telefoninės bankininkystės - “SMS banko” - paslaugos vartotojų per ataskaitinį laikotarpį padaugėjo net 178 procentais.

Lietuvoje Šiaulių bankas turi 49 klientų aptarnavimo padalinius. Keturi iš jų - Biržuose, Ukmergėje, Jonavoje ir dar vienas papildomas Šiauliuose - atidaryti pernai. Nors pagrindinė Šiaulių banko tinklo plėtra Lietuvoje beveik baigta, tačiau siekiant optimalios klientų aptarnavimo kokybės, šiemet planuojama atidaryti dar keletą naujų banko skyrių.

Didžiausias AB Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) valdo 16,06 procentų įstatinio kapitalo. Šiaulių bankas ir toliau lieka vienu daugiausiai lietuviško kapitalo turinčiu banku - Lietuvos rezidentams, įmonėms ir privatiems asmenims priklauso 71 procentas akcinio kapitalo.

Šiaulių bankas valdo 100 procentų UAB “Šiaulių banko lizingas” akcijų, 60,4 procento UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas” akcijų, 53,1 procento UAB “Šiaulių banko turto fondas” akcijų ir 99,9 procento UAB “Pajūrio alka” akcijų.

Šiaulių banko grupė pernai uždirbo 22,8 mln. litų grynojo pelno - tris kartus daugiau negu 2005-aisiais. Grupės turtas išaugo trečdaliu - iki 1,39 mlrd. litų. Jame didžiausią dalį sudarė paskolų portfelis, kurio apimtys per metus išsiplėtė 40 procentų. Grynosios palūkanų pajamos padidėjo 37 procentais. 2006 m. gruodžio 31 d. AB Šiaulių banko grupės akcininkų nuosavybė sudarė 187 mln. litų - augimas 82 procentai

Audito patvirtintame konsoliduotame metiniame pranešime, pateiktame akcininkų susirinkimui, pažymima, kad pernai Šiaulių bankas ir grupei priklausančios įmonės sėkmingai augo ir vystė savo veiklą. Skaidrią ir nuoseklią 2006 m. banko veiklą palankiai įvertino ir tarptautinė reitingų agentūra “Moody’s”, kuri šių metų vasarį Šiaulių bankui suteikė aukštesnius reitingus: ilgalaikio skolinimosi reitingą padidino iki Ba2, o finansinio pajėgumo - iki D, trumpalaikio skolinimosi reitingas - NP, o ilgalaikio reitingo perspektyva įvertinta kaip stabili.