Šiaulių bankas iš banko lėšų didina įstatinį kapitalą 15 mln. litų

2013-03-28

Š. m. kovo 28 d. vykusiame Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą iš banko lėšų 15 142 467 litais, t. y. nuo 234 857 533 litų iki 250 000 000 litų, išleidžiant 15 142 467 naujas paprastąsias vardines akcijas.

Išleistos akcijos bus nemokamai paskirstytos akcininkams, proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos (balandžio 12 d.) pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 6,4475 proc.).

Prie Šiaulių banko kapitalo bazės stiprinimo 2013 m. vasario mėn. prisidėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kuris remdamas Šiaulių banko aktyvų verslo augimą ir banko plėtrą, perimant dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, dešimties metų laikotarpiui suteikė bankui 20 mln. eurų (69 mln. litų) subordinuotą paskolą, kuri bus įtraukta į Šiaulių banko antrojo lygio kapitalą. Paskutinį kartą Šiaulių bankas įstatinį kapitalą didino 2011 m. rugpjūčio mėn.

Ketvirtadienį vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu Šiaulių banko akcininkai nusprendė padidinti banko stebėtojų tarybos narių skaičių iki 8, tačiau naujas narys į papildomą aštuntojo stebėtojų tarybos nario vietą nebuvo renkamas. Dabar Šiaulių banko stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai. Jos kadencija baigsis 2016 metais.

Akcininkų susirinkimas taip pat išklausė konsoliduotą metinį pranešimą, audito įmonės išvadas bei patvirtino 2012 m. konsoliduotą Šiaulių banko grupės finansinių ataskaitų rinkinį.

Atsižvelgiant į sėkmingus banko veiklos rezultatus, susirinkime buvo nutarta akcininkams mokėti simbolinius dividendus - 0,5 proc. nuo akcijos nominalios vertės.

2012 m. Šiaulių bankas uždirbo 14,9 mln. litų grynojo pelno - tai 16 proc. geresnis rezultatas nei 2011-aisiais. Šiaulių banko grupės grynasis pelnas siekė 13 mln. litų. Sėkmingiems rezultatams reikšmingos įtakos turėjo per praėjusius metus 13 proc. ūgtelėjęs klientų skaičius.