Šiaulių bankas 4,406 mln. Lt didina akcinį kapitalą

2004-03-30

Šiaulių bankas 4,406 mln. Lt didina akcinį kapitalą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2004 m. kovo mėn. 29 d., nutarė padidinti banko akcinį kapitalą 4,406 mln. Lt iš banko lėšų (nepaskirstytojo pelno) iki 52,75 mln. Lt, išleidžiant 4.406.060 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.Šios akcijos nemokamai išduodamos akcininkams, skiriant po 9,11% nuo susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiaus.

Šiaulių banko akcijų rinkos vertė per metus nuo praėjusių metų visuotinio ataskaitinio akcininkų susirinkimo padidėjo apie 98%, o nuo 2004 m. pradžios ji išaugo maždaug 60%.

Susirinkimas nutarė išmokėti 1% akcijos nominalios vertės dydžio dividendus, kurie bus išmokami akcininkams nuo balandžio 1 d., ir 250 tūkst. Lt tantjemų tarybos nariams.

Akcininkų susirinkimas patvirtino banko valdybos pateiktą banko veiklos 2003 metais ataskaitą, metinio balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas bei 2004 metų sąmatą. Sąmatoje numatyta per 2004 metus uždirbti 6,509 mln. Lt grynojo pelno. Pernai bankas gavo 4,154 mln. Lt audituoto grynojo pelno – 20,5% daugiau nei 2002 metais.

Tarptautinė audito firma UAB „PricewaterhouseCoopers“, atlikusi banko finansinių ataskaitų auditą, savo ataskaitoje be išlygų patvirtino, kad minėtos ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Šiaulių banko finansinę būklę 2003 m. gruodžio mėn. 31 dieną.

Pagrindiniai straipsniai iš audituotų Šiaulių banko balansinės ir pelno (nuostolių) ataskaitų (mln. Lt).

2002 12 31 2003 12 31 Pokytis %
Turtas 454,5 572,3 25,9
Paskolos (grynąja verte) 249,4 312,1 25,1
Indėliai ir akredityvai 291,6 399,3 36,9
Akcininkų nuosavybė 47,1 55,9 18,7
Grynasis pelnas 3,446 4,154 20,5


Akcinį kapitalą bankas per 2003 metus padidino 27%, iki 48,344 mln. Lt. Metų viduryje daugiau kaip 5 mln. litų padidino kapitalą banko lėšomis, o metų pabaigoje – 5 mln. litų papildomais įnašais.

Įsteigęs 5 naujus klientų aptarnavimo skyrius, o vieną uždaręs, bankas išplėtė aptarnavimo tinklą iki 37 teritorinių padalinių, veikiančių 22 šalies miestuose.

Metų pabaigoje bankas aptarnavo per 56 tūkst. klientų, 37% daugiau negu prieš metus.

Banko audito įmone 2004 ir 2005 finansinių metų banko metinei finansinei atskaitomybei tikrinti akcininkų susirinkimas išrinko UAB „PricewaterhouseCoopers“.