Paskirstytas Šiaulių banko pelnas

2009-03-27

Šių metų kovo 27 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta banko ir banko grupės 2008 m.  finansinė atskaitomybė ir paskirstytas banko pelnas. Pagal susirinkime patvirtintą pelno paskirstymą nebus mokami nei dividendai, nei tantjemos. Visas skirstytinas 51,5 mln. litų pelnas skiriamas banko veiklos vystymui, tolesniam kapitalo bazės stiprinimui, skolinimo apimčių didinimui.

Šiaulių banko akcininkai 10 mln. litų paskyrė į banko įstatuose numatytą bendrąjį rezervą galimiems aktyvų nuostoliams dengti, į privalomąjį rezervą skirta 2,6 mln. litų. Nepaskirstyto pelno 2008 m. pabaigai lieka 38,9 mln. litų.

Pagal audituotus duomenis 2008 m. Šiaulių banko veikla buvo pelninga - bankas uždirbo 17,5 mln. litų grynojo pelno. Atmetus 2007 m. įvykdyto vienkartinio sandorio pelną, kurį bankas gavo iš dukterinės įmonės akcijų pardavimo, 2008 m. Šiaulių banko grynasis pelnas palyginti su 2007 m. (kai banko grynasis pelnas siekė 18,8 mln. litų) buvo 7 procentais mažesnis. Visa AB Šiaulių banko grupė per ataskaitinius metus uždirbo 15,8 mln. litų grynojo pelno. Šiaulių banko grupės valdomas turtas 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 080 mln. litų - per metus jis išaugo daugiau kaip 28 mln. litų. Per ataskaitinį 2008 m. laikotarpį Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidėjo 12 proc. ir viršijo 180 mln. litų.

„Praėję metai buvo paženklinti išskirtiniais įvykiais finansų rinkose ir pakoregavo daugelio įmonių metų pradžioje brėžtas ekonominio augimo kreives. Pokyčiai finansų rinkose įtakojo ir Šiaulių banko veiklą, tačiau globalinės problemos nesutrikdė jo veiklos, ir 2008 metus bankas baigė pelningai“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus. - Optimali kapitalo struktūra, profesionalus rizikos valdymas, tinkamai pasirinkta mažmeninės bankininkystės strategija buvo ta fundamentali varomoji jėga, įgalinusi Šiaulių banką pasiekti gerų veiklos rezultatų ir padidinti akcininkų nuosavybę“.

Pasak A. Butkaus, bankas daug dėmesio skyrė ne tik verslo plėtrai, bet ir veiklos efektyvumo didinimui, įvairių rizikos rūšių valdymo sistemų tobulinimui. 2008 m. Šiaulių bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Šiaulių banko, kapitalo pakankamumo rodiklis beveik dvigubai viršijo Lietuvos banko nustatytą 8 proc. normatyvą ir buvo 15,08  proc.. Likvidumo rodiklis siekė 38,75 proc., t.y. už Lietuvos banko nustatytą minimalų veiklos rizikos standartą buvo didesnis beveik 9 procentiniais punktais.

 „Pasikeitusi ekonominė situacija ir gyventojų finansinė padėtis artimiausioje perspektyvoje turės įtakos ir bankiniam sektoriui. Tačiau nors šalyje ir įsivyrauja ekonominis neapibrėžtumas, Šiaulių bankas 2009 metais planuoja dirbti pelningai“, - visuotiniame akcininkų susirinkime teigė banko vadovas.

Pernai Šiaulių bankas atidarė 10 naujų klientų aptarnavimo skyrių visoje Lietuvoje - šiuo metu bankas turi 59 padalinius, veikiančius 33 šalies miestuose. Banko paslaugomis naudojosi 124 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų. 75,83 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo priklauso Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims, 16,06 proc. valdo didžiausias banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Šiaulių banko akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius oficialiajame prekybos sąraše.