Informacija apie akcijų emisiją

2006-04-04

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

Informacija apie banko istoriją, veiklą, finansinius rodiklius, akcininkus, dukterines įmones, taip pat banko ketvirtinės, pusmetinės ir metinės finansinės ataskaitos bei 2005 m. išleistų akcijų emisijos prospektas pateikiami banko interneto tinklalapyje adresu: www.sb.lt.

2006 m. kovo 30 d. įvykęs AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti banko įstatinį kapitalą 9.319.200 litų iš banko lėšų: 8.400.000 litų iš emisinio skirtumo ir 919.200 litų iš nepaskirstytojo pelno dalies, išleidžiant 9.319.200 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai jų šio susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei. Nemokamos akcijos sudarys 11 procentų nuo 2006-03-30 turėto akcijų kiekio. Banko įstatinis kapitalas po padidinimo bus 94.039.200 litų.

Išleidžiamos akcijos nemokamai skirstomos tik banko akcininkams, todėl šių akcijų emisijos išleidimui, vadovaujantis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklių 5.4 punktu, neruošiamas emisijos prospektas.

Nemokamai gautos akcijos akcininkams į asmenines vertybinių popierių sąskaitas bus įrašomas įregistravus įstatų pakeitimus Įmonių rejestre ir Centriniam depozitoriumui padarius įrašus banko akcijų emisijos sąskaitoje. Naujai išleistos akcijos suteiks akcijų turėtojams vienodas teises su anksčiau išleistomis banko akcijomis, todėl Centriniame depozitoriume akcijų emisijos bus asimiliuotos, ir naujos akcijos turės tą patį ISIN kodą - LT0000102253.

Įrašius akcijas į akcininkų sąskaitas, jomis bus galima prekiauti AB Vilniaus vertybinių popierių biržoje.