Didinamas banko įstatinis kapitalas

2005-09-26

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB “Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2005-09-23, nuspręsta:
1) Dėl banko įstatų.
• Pakeisti įstatų 7.1., 7.6., 7.8., 7.10. ir 7.12. punktus;
• Patvirtinti visą pakeistą įstatų tekstą su šiuo sprendimu priimtais pakeitimais ir įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.

2) Dėl banko tarybos narių.
• Į banko tarybą išrinkti Vytautą Junevičių ir Salvatore Candido.

3) Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo.
• Padidinti banko įstatinį kapitalą 10.000.000 litų papildomais įnašais, išleidžiant 10.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.
• Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1,70 lito už vieną akciją.
• Akcijų emisiją platinti tik banko akcininkams dviem etapais:
- pirmajame etape, kurio trukmė yra 15 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie galimybę įsigyti akcijų pirmumo teise dienos, akcijas platinti  proporcingai šio susirinkimo dieną turėtam akcijų skaičiui;
- antrajame etape, kurio pradžia yra devyniolikta diena nuo akcijų platinimo pradžios ir kurio trukmė yra 15 dienų, likusias po pirmojo etapo akcijas platinti akcininkams banko valdybos nustatyta tvarka proporcingai akcininkų paraiškose pageidaujamiems akcijų skaičiams ir akcijų skaičiams, akcininkų turėtiems šio susirinkimo dieną.
• Pavesti banko valdybai patvirtinti detalizuotą akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką ir ją pateikti akcijų emisijos prospekte, taip pat priimti sprendimus dėl pasirašytų akcijų, neapmokėtų per nustatytą terminą.

4) Dėl įstatų pakeitimo, susijusio su kapitalo didinimu.
• Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, pakeisti banko įstatus, juose nurodant 84.720.000 litų įstatinio kapitalo dydį,
• Pavesti banko valdybai išplatinus ne visas akcijas pakeisti banko įstatus, nurodant juose įstatinį kapitalą, padidintą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma,
• Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.