Akcininkų susirinkimo sprendimai

2005-03-30

Šiaulių banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2005 m. kovo mėn.30 d., patvirtino banko valdybos pateiktą banko veiklos 2004 metais ataskaitą ir finansinę atskaitomybę.

Valdybai pasiūlius, nutarta išmokėti 1% akcijos nominalios vertės dydžio dividendus, kurie akcininkams bus išmokami nuo balandžio 11 d.

Akcininkų susirinkimas nutarė padidinti banko akcinį kapitalą 18,72 mln. litų.
Iš banko nuosavų lėšų kapitalas didinamas 6,72 mln. Lt, išleidžiant 6,72 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų ir jas nemokamai paskirstant akcininkams proporcingai jų šio susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei. Akcininkai gaus 12% nemokamų akcijų, skaičiuojant nuo susirinkimo dieną jų turėtų akcijų skaičiaus. Didinant kapitalą iš banko nuosavų lėšų, akcijos nemokamai paskirstomos esamiems akcininkams jau treti metai iš eilės.
12 mln. Lt kapitalas didinamas papildomais įnašais, išleidžiant 12 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų ir parduodant jas 1,70 lito už vieną akciją emisine kaina. Susirinkimas nutarė atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti šios emisijos akcijų ir jas parduoti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui. ERPB įsigyjamos akcijos sudarys 16% padidinto banko akcinio kapitalo.


Tarptautinė audito firma UAB „PricewaterhouseCoopers“, atlikusi banko finansinių ataskaitų auditą, savo ataskaitoje be išlygų patvirtino, kad minėtos ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Šiaulių banko finansinę būklę 2004 m. gruodžio mėn. 31 dieną.

AB Šiaulių banko 2004 metų audituotas grynasis pelnas – 6,513 mln.Lt.
Per metus bankas padidino turtą 23%, kreditų portfelis grynąja verte ūgtelėjo 33%. Indėlių ir akredityvų padaugėjo 30%. Banko akcinis kapitalas, padidintas16%, pasiekė 56 mln. Lt.
Įsteigęs 6 naujus klientų aptarnavimo skyrius, bankas išplėtė aptarnavimo tinklą iki 43 teritorinių padalinių, veikiančių 25 šalies miestuose.
Aptarnaujamų klientų skaičius, per metus išaugęs 25%, pasiekė 70 tūkstančių.

Šiaulių banko akcijos rinkos vertė per metus nuo praėjusių metų visuotinio ataskaitinio akcininkų susirinkimo padidėjo trimis ketvirtadaliais ir viršijo trijų akcijos nominalų lygį.

2005 metais bankas planuoja uždirbti 7,8 mln. Lt grynojo pelno.