2012 m. Šiaulių banko pelnas augo

2013-02-11

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Lietuvos investuotojų valdomas Šiaulių bankas 2012 m. toliau augo ir gerino savo veiklos rezultatus.

  • Preliminarus neaudituotas banko grynasis pelnas - 14,9 mln. litų, Grupės grynasis pelnas - 12,9 mln. litų.
  • Geriausias banko istorijoje metinis veiklos rezultatas - 41,4 mln. litų.
  • Pasiektas aukštas veiklos efektyvumas.
  • Konservatyvus klientų kredito rizikos vertinimas - papildomai sudaryta 25,9 mln. litų atidėjinių.
  • 14 proc. metinis indėlių portfelio augimas, 23 proc. metinis gyventojų indėlių augimas.

Preliminariais neaudituotais duomenims, per 2012 m. bankas uždirbo 14,9 mln. litų grynojo pelno - tai 16 proc. geresnis rezultatas nei 2011 m., kuomet uždirbta 12,8 mln. litų. Šiaulių banko Grupės grynasis pelnas siekė 12,9 mln. litų (2011 m. grynasis pelnas - 13,0 mln. litų).

Per 2012 m. uždirbtas banko veiklos pelnas (prieš pelno mokestį, dukterinių įmonių dividendus ir specialiuosius atidėjinius) buvo geriausias Šiaulių banko istorijoje - jis siekė beveik 41,4 mln. litų, tai 72 proc. daugiau už 2011 m. rezultatą. Pažymėtina, kad pasiektas ir didžiausias ketvirčio veiklos pelnas - paskutinį 2012 m. ketvirtį uždirbta 12,5 mln. litų.

Per praėjusius metus grynosios palūkanų pajamos sudarė 53,8 mln. litų, t.y. beveik 8 proc. daugiau nei 2011-aisiais. Banko grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, nuosekliai augusios kiekvieną ketvirtį, per metus padidėjo beveik 3 proc. ir pasiekė 8,7 mln. litų. Tam įtakos turėjo aktyviai plečiamas klientų ratas bei didėjantis klientų aktyvumas. Per metus klientų skaičius išaugo 13 proc., iki 162 tūkstančių - verslo klientų skaičius išaugo 16 proc., iki 11,2 tūkstančių, o privačių klientų skaičius - 12 proc., iki 151 tūkstančio.

Reikšmingą įtaką išaugusioms banko veiklos pajamoms turėjo uždirbtas pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais, kuris už metus sudarė 9,6 mln. litų. Banko uždirbtas 4,9 mln. litų pelnas iš operacijų užsienio valiuta prilygo ankstesnių metų rezultatui.

Banko pajamoms augant sparčiau negu išlaidoms, pasiektas aukštas veiklos efektyvumas. Išlaidų ir pajamų santykis nuo praėjusių metų pradžios sumažėjo 11,6 procentinio punkto ir metų pabaigoje sudarė 47,3 proc. Kapitalo grąžos rodiklis sudarė 4,8 proc., turto grąžos rodiklis - 0,5 proc. Veiklos išlaidose žymių pokyčių neužfiksuota. Bankas, ir toliau tęsdamas konservatyvų klientų kredito rizikos vertinimą, per paskutinį ketvirtį papildomai suformavo 8,9 mln. litų atidėjinių, o per visus 2012 m. išlaidos atidėjiniams sudarė 25,9 mln. litų. 

Banko turtas per metus išaugo iki 2,93 mlrd. litų, ir metinis augimas sudarė 7 proc. (apie 0,2 mlrd. litų). Banko paskolų portfelis grynąja verte per 2012 m. sumenko 1 proc. ir metų pabaigoje siekė 2,06 mlrd. litų.Skolos vertybinių popierių portfelis per metus išaugo daugiau nei 50 proc. ir sudarė 527,4 mln. litų. Nuosavybės vertybinių popierių portfelis beveik 3 kartus išaugo investicijų į dukterines įmones sąskaita ir metų pabaigoje siekė 54 mln. litų.

Banko įsipareigojimuose ir toliau didžiausią dalį sudarė indėlių portfelis. Palyginti su 2011 m. pabaiga banke klientų laikomų indėlių suma padidėjo 14 proc., iki 2,2 mlrd. litų. Gyventojų indėliai per metus išaugo 23 proc. ir metų pabaigoje sudarė 1,6 mlrd. litų, o jų dalis indėlių portfelyje sudarė 74,7 proc. Banko užimama indėlių rinkos dalis 2012 m. pabaigoje pasiekė 4,7 proc.