2007-03-29 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2007-03-29

Pranešimas apie esminį įvykį

1.      AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
2.      Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3.      2007-03-29 įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime:
1)               Išklausytas metinis pranešimas;
2)               Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada;
3)               Išklausyti stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
4)               Patvirtinta banko 2006 metų finansinė atskaitomybė;
5)               Patvirtintas pelno paskirstymas, pagal kurį:
-nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje: 1.189 tūkst. Lt,
-grynasis finansinis metinės veiklos pelnas: 13.651 tūkst. Lt,
-paskirstytinasis rezultatas: 14.840 tūkst. Lt
-pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą:745 tūkst. Lt,
-pelnas, skiriamas dividendams mokėti: 2.181 tūkst. Lt (0,02 Lt vienai paprastajai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)
-pelnas, skiriamas banko tarybai tantjemoms (sukaupta 2006 metų rezultate) 450 tūkst. Lt,
-nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje: 11.914 tūkst. Lt
6)               Nuspręsta iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 11.994.312 litų, išleidžiant 11.994.312 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 11 %).
7)               Nuspręsta pakeisti įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip: „3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 121.033.512 (vienas šimtas dvidešimt vienas milijonas trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai dvylika) litų. Jis padalintas į 121.033.512 (Vieną šimtą dvidešimt vieną milijoną trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus dvylika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“ Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.
8)               Priimtas sprendimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo:
a)       Padidinti banko įstatinį kapitalą 40.000.000 litų papildomais įnašais, išleidžiant 40.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų,
b)       Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 2,30 lito už vieną akciją,
c)       Akcijų emisiją platinti tik banko akcininkams dviem etapais:
§         pirmajame ne trumpesniame kaip 15 dienų ir ne ilgesniame kaip 30 dienų etape akcijas platinti proporcingai visuotinio akcininkų susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui,
§         antrajame ne trumpesniame kaip 15 dienų ir ne ilgesniame kaip 30 dienų etape likusias po pirmojo etapo akcijas išplatinti pagal akcininkų paraiškas, proporcingai akcininkų susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiams ir atsižvelgiant į paraiškose nurodytus pageidaujamus akcijų skaičius,
d)       Pavesti banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, detalizuojant pasirašytų, bet per nustatytą laiką neapmokėtų akcijų pakartotinį pasirašymą ir apmokėjimą.
9)               Priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo, susijusio su įstatinio kapitalo didinimu papildomais įnašais:
a)       Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, pakeisti įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:„3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 161.033.512 (vienas šimtas šešiasdešimt vienas milijonas trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai dvylika) litų. Jis padalintas į 161.033.512 (vieną šimtą šešiasdešimt vieną milijoną trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus dvylika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“
b)        Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti įstatų 3.5 punktą.
c)       Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.
4.      Pranešimas nekonfidencialus.
5.      Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653.
 
Valdybos pirmininkas
Algirdas Butkus
2007-03-29